Ordliste om inkasso, økonomi, jus, m.m.

Usikker på ord innen inkasso? Ta en titt på denne ordlisten. For å finne ordet du leter etter bruker du søkefunksjonen i nettleseren (kontrollknapp + F).

Post-thumb

Usikker på ord innen inkasso? Ta en titt på denne ordlisten. For å finne ordet du leter etter bruker du søkefunksjonen i nettleseren (kontrollknapp + F).

ordliste inkasso

Akkord

Fra fransk, accord (overenskomst). Avtale mellom konkurstruet person/bedrift og kreditorene om en prosentvis reduksjon av gjeld. Målet er å unngå konkurs.

Aktiva

(Entall: Aktivum) Foreldet økonomisk begrep som ble brukt om eiendeler i regnskapsbalansen.

Angrerettloven

Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted gjelder ved salg til forbrukere når selgeren er næringsdrivende og når salgsavtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (internett, dørsalg, telefonsalg, messer osv.). Loven gir selgeren plikt til å opplyse om angrefristen. For fjernsalg er angrefristen 90 dager. Ellers er fristen 14 dager.

Anke

Rettsmiddel som brukes til å bringe en domsavgjørelse, kjennelse, rettsforlik eller beslutning inn til ny behandling for en høyere domstol. Både sivile saker og straffesaker kan ankes. Fristen er normalt en måned.

Anleggsmiddel

Et foretaks eiendeler som er til varig eie eller bruk. Fordringer med nedbetalingstid på mer enn et år skal ifølge Regnskapsloven betraktes som anleggsmidler. Eksempler: Produksjonsutstyr, kontormaskiner, bygninger, tomter.

Anvisning til innkreving

Når det er tatt pant i en persons penger eller bankkonto må du som kreditor sende anvisning til namsmannen om å få utbetalt beløpet. Kreditor får gjennom anvisningen rett til å heve pengene.

Arrest

Midlertidig sikring av pengekrav. Gir ikke rett til tvangsdekning.

Avskriving

Benevnelse på å føre en fakturasum som tapt hvis den ikke lykkes inndrevet gjennom purringer eller rettslig inkasso.

Avslagsgrense

Se cut-off analyse.

Avslagsrapport

Tilleggsrapport til kredittinformasjonsleverandørenes scorerapporter. Viser kunder som har fått avslag i forbindelse med kredittvurdering. Er et verktøy til oppfølging av kredittpolitikken i større bedrifter.

Avtale

Oppstår når et tilbud besvares med aksept (godtakelse).

Avtalepant

Også kalt kontraktspant. Den vanligste formen for pant. Stilles ved hjelp av en skriftlig avtale mellom partene som gir panthaver (den som har pant) eksklusiv sikkerhet i en formuegjenstand før eventuelle andre kreditorer. Gjenstanden må kunne overdras fra pantsetter til panthaver eller omsettes i penger eller andre verdier som dekker lånet/kravet dersom debitor ikke greier å overholde betalingsforpliktelsene sine. Reguleres av Panteloven(Lov om pant).

Avtalerett

Det er i utgangspunktet avtalefrihet i Norge, både med hensyn til innhold og form. Dette gjør at også muntlige avtaler normalt er bindende. Det finnes en rekke særregler som begrenser avtaleretten, for eksempel for låneavtaler som reguleres av Finansavtaleloven. Mellom to bedrifter er avtalefriheten i større grad uinnskrenket enn mellom en næringsdrivende og en privatperson.

Befaring

Undersøkelse/inspeksjon utført av offentlig(e) myndighetsperson(er) eller retten. Kan f.eks. være på et åsted i forbindelse med en straffesak, eller på en eiendom som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning.

Begjæring

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne iverksettes må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmyndighetene. Det er vanligvis kreditor som legger fram denne anmodningen.

Beslagsfrihet

Gjelder midler og inntekter hos saksøkte som saksøker ikke kan få utlegg i. Reglene som tar sikte på å beskytte skyldneren (debitor), er samlet i dekningslovens kapittel 2.

Betalingsanmerkning

Informasjon om inkassosak med forsinket eller manglende betaling som hefter ved personnavn eller bedrift i et visst tidsrom. Brukes sammen med kredittopplysninger for å vurdere kredittverdighet. For privatpersoner registreres anmerkningen 30 dager etter at det er tatt rettslige skritt i saken (namsmann, forliksråd el.l.).

Anmerkninger slettes så snart kredittinformasjonsbyrået får beskjed om det fra inkassobyrå eller fakturaeier (på bakgrunn av oppgjør, tvist eller feil). Saken slettes umiddelbart. Saker som ikke gjøres opp eller trekkes, slettes fire år etter registreringsdato. Samme sak kan imidlertid rapporteres på nytt dersom inkassobyrået eller fakturaeier foretar et nytt rettslig skritt i saken på et senere tidspunkt. Utleggsforretninger slettes jevnlig, ved oppdateringer fra offentlige registre.

Betalingsdyktig

Se likviditet.

Betalingsoppfordring

Før kreditor kan iverksette rettslig inndriving, må han ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at tvangsmessig inndriving vil bli satt i verk. Skyldneren må få anledning til å komme med innsigelser hvis han mener kravet er uriktig.

Betalingsoppfølging

Begrep som brukes av alle som driver med fakturering og inkasso. Gjelder oppfølging av et utestående pengekrav. Oppfølgingen har tre faser; før inkasso, utenrettslig inkasso og rettslig inkasso.

Bobestyrer

Advokat eller annen person som er oppnevnt av skifteretten til å ta hånd om booppgjøret i forbindelse med akkord, dødsbo og konkurs. Bobestyreren foretar det praktiske arbeidet vedrørende bobehandlingen og sender sluttinnberetning til skifteretten og de berørte partene.

Brønnøysundregistrene

Offentlige dataregistre som Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Løsøreregisteret og Ektepakt-registeret. Nettsted: www.brreg.no

Byrett

Tidligere navn på førsteinstansdomstolene i de fleste bykommunene. I distriktene ble de tilsvarende domstolene kalt herredsretter. Fra 1. januar 2002 ble alle by- og herredsretter omdøpt til tingsretter.

Credit Management

Samlebegrep på kredittpolitisk styring. Dekker blant annet verktøy som; score- og avslagsrapport, cut-off, portefølje- og vintage-analyse.

Cut-off analyse

I kredittsjekker og kredittinformasjonsanalyser blir det gjort to hovedtyper feil: Godtakings- og forkastningsfeil. Med godtakingsfeil menes at “dårlige” kunder klassifiseres som “gode”, mens forkastningsfeil er det motsatte; kunder som er gode nok forkastes på feil grunnlag. Styrken til kredittinformasjonsselskapets utregningsmodeller for kredittscore måles i antallet slike feil.

Målet er så få feil som mulig, og unngå tapene de medfører. Godtakningsfeil er vanligvis dyrest, og innebærer at hver kunde som påfører tap må dekkes inn av flere gode kunder. En cut-off analyse lages for å prøve å finne den optimale avslagsgrensen. Grensen settes der hvor modellen har optimalt forhold mellom antall gode og dårlige kunder, sett i forhold til kostnadene som oppstår i de tilfellene modellen feiler.

Debitor

Person som skylder penger, også kalt skyldner. Motsatt; kreditor.

Dekningsloven

Lov om fordringshavernes dekningsrett gjelder ved konkurssaker. Regulerer blant annet hvor mye en kreditor kan kreve dekket av debitor, samt spørsmål om hvem som har førsterett på å få krav i boet dekket, m.m.

Dividende

Beløpet som er resultat av bobehandlingen ved konkurs, og som blir utbetalt til kreditor.

Dom

Avgjørelse som konkluderer en sivil rettssak eller straffesak. Det er retten som kommer med dommen, som vanligvis kan ankes inn for en høyere rettsinstans.

Due diligence

Innsamling av opplysninger som utføres av eller på vegne av investorer for å utforske potensialer eller risikomomenter ved investeringer. Selskapsgransking på norsk. Kan for eksempel være undersøkelser av drift og ledelse, og/eller bakgrunnsjekker av rettslige forhold ved selskapet.

Effektiv rente

Alle utgifter forbundet med et lån (renter, gebyrer, provisjoner og andre utgifter), regnet om til helårig etterskuddsrente. Utgjør den reelle lånekostnaden.

Egeninkasso

Utforming og utsendelse av inkassokrav i kreditors (fakturaeiers) eget navn. Motsatt: fremmedinkasso.

Forskjellen på saksgang ved egeninkasso og fremmedinkasso er liten bortsett fra at ved fremmedinkasso er det en tredjepart som gjør innkrevingen på vegne av kreditor. Kravia er et inkassobyrå som utfører fremmedinkasso.

Egenkapital

Summen av selskapets eiendeler minus gjeld. Også kalt nettoformue. Hentes fra balansen i et regnskap.

Eiendeler

Begrep som brukes i regnskap om midler selskaper eier. Deles i undergruppene omløpsmidler og anleggsmidler. Alle regnskapskontoer for eiendeler begynner med tallet 1, som f.eks. bankinnskudd, kundefordringer, maskiner og eiendom.

Eksigibelt gjeldsbrev

Gjeldsbrev som er gyldig og som kan benyttes som tvangsgrunnlag for utlegg. Skyldner må skriftlig ha vedtatt at gjelden kan inndrives uten søksmål. Gjeldsbrevet må være vitnebekreftet.

Enhetsregisteret

Offentlig register lokalisert i Brønnøysund, som lagrer og registrerer opplysninger om bedrifter og organisasjoner. Alle enhetene tildeles et organisasjonsnummer.

Erstatningsrett

Rett til erstatning kan følge av avtale eller lov, men også etter ulovfestede regler. Ulovfestet objektivt ansvar bygger på rettspraksis siden 1800-tallet, der den som er nærmest til å bære ansvaret for skade, må bære det.

En huseier er for eksempel nærmere til å bære ansvaret for at is faller ned fra taket og treffer en fotgjenger i hodet, enn den tilfeldige personen som blir truffet. Selv om kanskje huseieren akkurat har prøvd å fjerne isen etter beste evne. Et eksempel på erstatning i norsk rettspraksis er voldsoffererstatning. De ansatte som ble utsatt for NOKAS-ranerne i 2004 fikk hver en erstatning på mellom 30000 og 60000 kroner fra staten.

Faktoring/Factoring

Overdragelse av fakturakrav til en institusjon som er spesialisert på å kjøpe kundefordringer mot forhåndsbetaling.

Fakturaadministrasjon

Produksjon og/eller utsendelse av faktura på egne eller andres vegne. Vårt eget nettbaserte regnskapsbyrå Regnskapshjelp AS tilbyr fakturaadministrasjon for din bedrift.

Fakturaeier

Bedriften som har utstedt den opprinnelige fakturaen som går til inkasso. Nyttig begrep når det er andre (f.eks. inkassobyrå) som driver inn kravet i sitt eget firmanavn, på vegne av en oppdragsgiver. Oppdragsgiver er her synonymt med fakturaeier.

Fakturagebyr

Gebyr ved utsendelse av faktura. Må ikke forveksles med forsinkelsesgebyr/purregebyr.

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven.

Forbrukerrådet

Interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester. Informerer og bistår privatpersoner som utsettes for aggressiv innkrevingsvirksomhet eller inkasso i strid med god inkassoskikk.

Forbrukertvist

Uenighet mellom selger og kjøper der sistnevnte er en privatperson (forbruker).

Forbrukertvistutvalget

Forbrukertvistutvalget (FTU) er en statlig myndighet som fungerer omtrent som en domstol. Hovedoppgaven er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett.

Fordring

Synonymt med “krav” eller “utestående beløp”.

Fordringshaver

Se fakturaeier.

Fordringsmasse

Brukes om det totale antallet krav en bedrift har mot kunder på et gitt tidspunkt.

Foreldelse

Hvis du har et pengekrav er det maksimalfrister for hvor lang tid du kan opprettholde kravet hvis det ikke blir betalt. Oversittes fristen faller fordringen bort, den er da blitt foreldet.

Fristen legges på is eller utsettes enten ved at skyldner erkjenner seg kravet, eller blir dømt i en rettsinstans til å betale. Hvis kravet nærmer seg foreldelse er det en vanlig metode å ta det til Forliksrådet for å få en dom mot skyldneren. Dømmes skyldner til å betale blir fristen automatisk forlenget til 10 år.

Foretaksregisteret

Et av Brønnøysund-registrene som inneholder oversikt over alle registrerte foretak i Norge. Ikke alle selskaper er pålagt registrering. De som driver med varehandel er blant bedriftene som ikke slipper unna denne registreringen.

Forkynnelse

Muntlig meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg eller tvangsbruk, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristberegningen.

Konkursvarsel forkynnes for daglig leder i bedriften av en person fra Namsfogdembetet. Hvis ikke daglig leder er tilgjengelig skal forkynnelsen gis til styrets leder.

Forlik

Enighet om løsning av en tvist ved at partene blir enige på “minnelig måte”, dvs. uten eskalering av konfliktnivået. Hvis forliket inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), gjelder det som en rettskraftig dom.

Forliksklage

Skriftlig dokument til forliksrådet der det blir begjært (krevd) megling mellom partene i en sivil sak. Hensikten er å bli enige (forlik). Hvis ikke partene blir enige kan en eller begge kreve at forliksrådet avsier dom, eller henviser saken til tingretten.

Forliksmegling

Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten etter krav fra partene.

Forliksrådet

Laveste instans i domstolsapparatet. Statlig organ på kommunenivå som har som formål å megle mellom parter slik at de blir enige eller finner en felles akseptabel løsning, slik at rettssak unngås. Forliksrådet har også dømmende myndighet.

Formynder/verge

Alle personer under 18 år er umyndige og skal ha en verge som kan opptre på vegne av dem. Dette er vanligvis foreldrene, men kan også være fosterforeldre, adoptivforeldre eller verger som er oppnevnt av kommunen.

Personer over 18 år kan umyndiggjøres pga sykdom/sinnstilstand og får da oppnevnt en verge. Vergemålsloven regulerer hvordan verger skal opptre og hvilke plikter de har.

Forsikringsrett

Rett til å inngå forsikringsavtaler mellom forsikringstaker og forsikringsselskap om overføring og fordeling av risiko. Diverse lover og regler regulerer adgangen til å drive forsikringsvirksomhet og til å inngå forsikringsavtaler.

Fravikelse

Innebærer at disposisjonsretten til for eksempel en leid bolig eller et lokale blir ført tilbake fra leietaker til den som leier ut (utleier). Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. Er det samme som en heving av leiekontrakten gjennom en domsavgjørelse, med påfølgende utkastelse.

Fremmedinkasso

Brukes om fakturaeiere som overlater administrasjon og gjennomføring av inkasso helt eller delvis til en ekstern inkassator, dvs. et inkassobyrå eller advokat. Fremmedinkasso kan omhandle så vel utenrettslig som rettslig inkasso. Kravia er Conta sitt inkassobyrå for fremmedinkasso.

Fri rettshjelp

Statlig dekning av juridisk bistand (advokat) til saksøker eller saksøkt som har lav inntekt eller på annet vis har krav på å få dekket utgifter i forbindelse med rettssak. Enkelte type saker utløser alltid fri rettshjelp.

Fullmakt

Skriftlig eller muntlig bekreftelse på retten til å opptre på vegne av andre. Kan gjelde enkeltsaker. Man kan også ha visse fullmakter i kraft av sin stilling.

Garanti

Skriftlig eller muntlig stadfesting av at selger gir kjøperen rettigheter som går ut over de automatiske rettighetene som er utløst av norsk lov.

Gebyr

I forbindelse med fakturering og inkasso gjelder begrepet enten en tilleggsavgift som legges til når man sender en betalingspåminnelse, eller rettsgebyr som må betales i henhold til rettsgebyrloven ved de forskjellige former for tvangsfullbyrdelse.

Gjeldsbrev

Dokument der en person eller et firma skriver under på en erklæring om at de skylder penger.

Gjeldsforhandlinger

Forhandlinger for å få til en utenrettslig eller en rettslig gjeldsordning. For gjeldsordning, se under.

Gjeldsoffer

Folkelig, mediaskapt ord for person som har mistet kontroll på økonomien og derfor havner i en gjeldsspiral, fortrinnsvis uten muligheter til å komme seg på fote igjen økonomisk uten hjelp. Gjeldsoffer kan søke om å få en gjeldsordning med hjelp fra det offentlige.

Gjeldsofferalliansen

Forkortelse: GOA. Frivillig organisasjon som gir råd og veiledning til folk som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld. Nettsted: www.gjeld.org.

Gjeldsordning

Avtale som skyldner inngår med kreditorene og som gir hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en forbedring av lånevilkårene.

Gjeldsordningsloven

Lov som ble vedtatt 17. juli 1992 og trådte i kraft 1. januar 1993. Gjeldsordningsloven skal gi privatpersoner som har alvorlige gjeldsproblemer (“gjeldsoffer”) en mulighet til å få kontroll over økonomien. Den skal også sikre at personen holder forpliktelsene sine så langt som mulig, og at det skjer en ordnet fordeling av skyldnerens midler mellom kreditorene.

Loven kom etter den alvorlig gjeldskrisa som markerte slutten på “jappetiden” på 1980-tallet. Utlånsveksten kom ut av kontroll og kombinert med prisfall på eiendom, arbeidsledighet og reduserte rentefradrag via skatteseddelen havnet mange i knipa. Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen der man bor.

Gjenpartsbrev

Når det tas kredittsjekk av privatpersoner er det krav om at det alltid sendes et brev for å informere vedkommende. Slike brev sendes automatisk fra kredittinformasjonsbyråer når en sjekk blir utført. Brevet skal vise hvem som har bedt om opplysningene og hvilke opplysninger som er gitt.

God inkassoskikk

Begrepet er nedfelt i Inkassoloven, som krever at det ved inkassovirksomhet ikke må brukes metoder som “utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.” Ut over dette er det ikke gode definisjoner på hva god inkassoskikk egentlig er.

Da en ansatt i inkassoselskapet Lindorff i 2010 ble bøtelagt for brudd på privatlivets fred og for brudd på taushetsplikten ved å oppsøke en skyldners arbeidsplass, utgjorde overtrampet også brudd på god inkassoskikk. Norske inkassobyråer er blitt dømt for brudd på lovgivingen gjentatte ganger. Det er Inkassoklagenemnda som behandler klager på inkassometoder og inkassoaktørers fremtreden.

Grunnboken

Offentlig, elektronisk register over tinglysninger (tinglyste dokumenter) av rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslag-andeler. Administreres av Statens Kartverk. Ved salg av tomter og annen eiendom gjennom eiendomsmegler skal det alltid ligge ved en utskrift fra Grunnboken for eiendommen som er i salg.

Heftelse

Forpliktelse, vanligvis pant, som oftest knyttet til fast eiendom, biler og båter. En ubetalt statlig avgift vil gi en heftelse på en motorvogn, for eksempel. Følger ofte gjenstanden og det er derfor viktig å sjekke først om det finnes heftelser før man kjøper en bruktbil, for eksempel.

Hjemting

Rettsdistriktet der et foretak har forretningsadresse, eller der en privatperson har folkeregistrert adresse. En person eller et foretak skal saksøkes ved sitt hjemting.

Hovedstol

Det samme som saldo på en fordring/krav unntatt renter og gebyrer.

Husleietvistutvalget

Rettsinstans som finnes i de største byene og som løser tvister mellom utleier og leier av bolig. Reguleres av Husleieloven. Forskrift om husleietvistutvalg av 28.09.00 nr. 1020 (HTU-forskriften) gir bestemmelser om saksbehandlingen. Der det finnes et slikt utvalg kan ikke saker som gjelder leie av bolig behandles av forliksrådet. Utvalget kan både mekle og treffe avgjørelse. Alle tvisteløserne er jurister med spesiell kompetanse innen husleierett.

Husleietvistutvalget kan behandle saken uansett om utleieren eller leieren er et selskap eller en privatperson. Tvister som gjelder leie av forretningslokaler, ferie- og fritidsboliger, hotellrom e.l. faller utenfor Husleietvistutvalgets myndighetsområde og skal behandles av forliksrådet.

Inkassator

Fra italiensk, incassatore, av incassare: En som inkasserer (samler inn penger m.m.). Utdatert ord for inkassobyrå eller advokat som innehar inkassobevilling og utfører inkassooppdrag for andre.

Inkasso

Innkreving av forfalt pengekrav. Behandling av omtvistede pengekrav (der det foreligger uenighet) anses ikke som inkassobehandling.

Inkassobevilling

Statlig lisens som gir rett til å drive inkassovirksomhet på vegne av andre selskaper. Ved egeninkasso trengs ikke inkassobevilling.

Inkassobyrå

Et firma som er innleid for å hjelpe til å inndrive forfalte pengekrav.

Inkassoklagenemnda / Finansklagenemda Inkasso

Har byttet navn til Finansklagenemda Inkasso. Klageinstans for undersøkelse av mulige brudd på inkassolovgivningen overfor forbrukere. Inkassoklagenemnda holder til i Sandefjord og har to representanter fra inkassobransjen og to fra Forbrukerrådet. Hvis du er blitt utsatt for urettmessig inkassovirksomhet kan du sende inn klage via nemndas krypterte nettløsning.

Inkassosalær

Gebyr som kan kreves inn fra den som skylder penger for å dekke kreditors inndrivningskostnader i en inkassosak. Salærets størrelse kan for fremmedinkasso økes etter hvor lang tid det har gått fra fakturaen forfalt. Ved egeninkasso er salærene faste.

Inkassosatsen

Fast pengebeløp som justeres av Finansdepartementet hvert år. Satsen danner grunnlaget for utregning av inkassogebyrer både for inkassobyråer og foretak som krever inn fordringene selv.

Inkassovarsel

Inkassovarsel kan sendes umiddelbart etter at en faktura forfaller, jfr inkassoloven § 9. Det er mulig å først sende en purring/betalingspåminnelse. Hvis påminnelsen ikke fører til betaling innen fristen på minimum 14 dager, kan det sendes inkassovarsel. Inkassovarselet skal ha også ha betalingsfrist på 14 dager.

Inngående faktura

Kjøpsdokument som viser hva som skal betales for en vare eller tjeneste.

Innsigelse

Kjøpers innvendinger mot et fakturakrav utstedt av en selger. Gjelder både private og bedrifter.

Insolvens

Adjektiv: Insolvent. Mangel på disponible penger (likvide midler) til å betale gjeld/inngående fakturaer etterhvert som den forfaller. Et selskap blir insolvent når likviditeten er negativ, noe som ofte oppstår når bedrifter vokser raskt og får høyere kortsiktige utgifter enn de greier å dekke inn med omsetning i samme tidsrom. Med utgifter i dag og inntekter som først kommer uker og måneder senere kan bedriften bli insolvent og gå konkurs.

Insuffisiens

Underbalanse når gjelda overstiger verdien av firmaet/personens eiendeler eller eiendom. Tidligere kalt aktiva.

Juridisk bistand

Ytelse av hjelp til spørsmål av lovrettslig karakter. Man må ha løyve til å drive juridisk bistand og det er regler for hvordan praksisen skal være. Reguleres av Domstolloven.

Kassekreditt

Driftskreditt knyttet til en bankkonto. Øvre kredittgrense avtales, og som vederlag betaler kontoinnehaveren en provisjon av makssummen til banken. I tillegg betales det renter av beløpet som til enhver tid er brukt som kreditt.

Kausjon

Garanti der en annen person enn låntaker tar på seg ansvaret for at lånet blir betalt tilbake. Personen som stiller kausjon kalles “kausjonist”.

Kjennelse

En avgjørelse av retten som verken er en dom eller en beslutning. En avgjørelse som går ut på å avvise eller heve en sak, vil være en kjennelse. Retten treffer avgjørelser ved dommer, kjennelser eller beslutninger. Kjennelser skal begrunnes og kan angripes ved ordinære rettsmidler.

Konkurs

Både bedrifter og private kan begjæres konkurs til skifteretten når det foreligger insolvens. Ved en konkurs blir eiendeler solgt og utbyttet delt mellom kreditorene. For privatpersoner og ansvarlige selskaper vil gjeld som ikke blir betalt forsøkt dekket inn av ansvarlige personers framtidige inntekter. Gjeld blir ikke slettet etter konkursen, men aksjeselskap og andre selskaper med begrenset ansvar blir slettet.

Konkursvarsel

Siste oppfordring til en bedrift som skylder penger om å betale før det sendes konkursbegjæring. Betales det ikke innen to uker blir konkursbegjæringen sendt til tingretten.

Konkursbegjæring

For at noen kan slås konkurs må kreditor sende inn en konkursbegjæring til tingretten.

Kontrakt

Vanligvis en skriftlig utformet avtale (skriftstykke) som kan brukes som tvangsgrunnlag i visse retts- eller namssaker.

Kortsiktig lån

Brukes vanligvis om forbrukslån i bank eller annen forbrukskreditt, som f.eks. kredittkort eller forbrukslån. Normal løpetid er fra ett til fem år.

Kreditor

Person eller foretak som har et pengekrav mot en annen part.

Kredittid

Tiden fra kjøpet gjøres eller kjøpsavtalen inngås, til betalingen skal finne sted. Et slikt kjøp kalles kredittkjøp.

Kredittinformasjon

Det er datatilsynet som gir konsesjon til firmaer som ønsker å samle inn, lagre og selge kredittinformasjon. Kredittopplysningsbyråene samler kredittinformasjon som f.eks. lønnsinntekt, skatt, formue, betalingsanmerkninger osv. Bedrifter som skal gi kreditt (kredittytere) kan og bør innhente kredittinformasjon fra en egnet leverandør før de selger på kreditt.

Kredittkjøp

Kjøp hvor betalingen av kjøpesummen, eller deler av den, blir utsatt til en fremtidig dato som spesifiseres i en avtale.

Kredittopplysning

Informasjon om økonomiske forhold for privatpersoner og bedrifter (se kredittinformasjon). Brukes til å vurdere kredittverdighet i forbindelse med varekjøp på kreditt, eller lån.

Kredittrisiko

Kredittrisiko består av flere komponenter, og det er vanlig å skille mellom forventet og uventet tap.

Kredittsjekk

Data i form av kredittinformasjon som er bearbeidet og fremstilt på en måte som gjør at en bedrift kan ta beslutninger om en kunde skal få kjøpe på kreditt eller ikke. Kredittsjekk brukes også for å sjekke om det er verdt risikoen ved å ta et inkassokrav til namsmannen eller om det evt. skal begjæres konkurs.

Kumulasjon

“Opphoping”. I innkrevingssammenheng betyr ordet at flere krav behandles i samme sak, eller at flere krav slås sammen til samme sak. Lovverket krever sammenslåing hvis du har flere saker på samme bedrift/person. Dette er for å unngå spekulering med inkassogebyrer.

Lagmann

Offentlig embedsmann. Rettens formann og administrator i lagmannsretten. Ved de største lagmannsrettene er lagmannen også avdelingsleder.

Lagmannsrett

Det nest laveste trinnet i det norske rettssystemet. Behandler sivile saker og straffesaker som er blitt anket. Det er seks lagmannsretter i Norge: Hålogaland (i Tromsø), Frostating (Trondheim), Eidsivating (Hamar), Gulating (Bergen), Agder (Skien) og Borgarting (Oslo).

Leasing

En form for finansiering der du leier bruksrett på produksjonsmidler som kontormaskiner, eller kjøretøy o.l. Sprer utgiftene ut over året i steden for å utgjøre en høy engangsinvestering.

Lett salær

Gebyr som inkassobyråer har rett til å legge til et krav, som vederlag for jobben med å kreve inn pengene. Salæret dobles hvis kravet ikker er blitt betalt etter en viss tid, og kalles da tungt salær.

LGD

Forkortelse for “Loss Given Default”. Begrepet brukes for å beskrive det forventede omfanget av tap ved en eventuell konkurs.

Livsoppholdssatsen

Pengesum fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og som beskriver minstesatsen for hva personer med tvangstrekk i lønn eller trygd skal ha igjen til “livets opphold”.

Likvider

Beholdning av kontanter, bankinnskudd og evt. andre betalingsmidler som kan brukes umiddelbart til å betale med.

Likviditet

Betalingsevne. Kan du betale regninger innen betalingsfristen, er du likvid. Hvis ikke er du betalingsudyktig. En bedrift er likvid i lovens forstand når den har nok penger til å betale gjeld fortløpende. Les mer om likviditet.

Likviditetsbudsjett

Viser pengestrømmen gjennom selskapet. Viser om det er nok penger på ethvert gitt tidspunkt til å betale løpende utgifter.

Løsningsgrad

Forholdet mellom hvor mange inkassosaker som startes, og hvor mange som blir løst ved at kunden gjør opp for seg.

Medhjelper

Tingretten og namsmyndighetene oppnevner i noen tilfelle medhjelpere under tvangsfullbyrdelsen. Dette er profesjonelle personer som har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering.

Meddommer

Lekperson (som ikke har juridisk utdannelse) som blir invitert til å være med å bestemme skyldspørsmålet i f.eks. straffesaker i lagmannsretten som har seks års strafferamme eller mer. En jury bestående av 10 meddommere, fem av hvert kjønn, deltar.

Midlertidig forføyning

Innebærer en foreløpig sikring av et krav som ikke omfatter penger, f.eks. at okkupanter skal fjernes fra et hus. Før den som krever sikringen kan få en endelig oppfyllelse av kravet må det legges fram et tvangsgrunnlag for kravet. Midlertidig forføyning benyttes når tidsperspektivet er av stor betydning og utsettelse til saken er endelig avgjort f.eks. kan medføre fare for at et krav ikke lenger er praktisk mulig å håndheve.

Namsmann/Namsfogd

Namsfogden er embetet som behandler saker etter lov om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordningsloven. Namsmannen med stor N betegner institusjonen, mens namsmannen med liten forbokstav gjelder embedspersonen. I de fleste kommuner er det lensmannen som fungerer som namsmann.

Namsmyndigheter

Tingrett og namsmann/namsfogd avgjør og utfører saker som har med tvangsfullbyrdelse å gjøre.

Namsrett

Se tingrett.

Nettoformue

Eiendeler minus gjeld.

Nettolønn

Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at obligatorisk skatt er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.

Nominell rente

Løpende pålydende rente, normalt oppgitt som årlig (p.a = pro anno = per år).

Obligasjon

Skriftlig erklæring om at utstederen forplikter seg til å betale tilbake renter og avdrag på et lån innehaveren av dokumentet har gitt. Verdipapiret utstedes vanligvis for perioder på ett eller flere år, og renten er fast. Den som innehar obligasjonen mottar renter fra utstederen på faste tidspunkt, gjerne en eller to ganger i året.

Når datoen for obligasjonens forfall løper ut betaler utstederen verdien av obligasjonen tilbake til innehaveren. Statens pensjonsfond Utland (“Oljefondet”) har investert store summer i statsobligasjoner fra 45 land. Obligasjoner kan omsettes fritt og det er egne børser for denne handelen. Ihendehaverobligasjon er en type obligasjon som beviser deltakelse i større lån som er tatt opp av stat, kommune, statsbanker eller industriselskaper.

Offentlig akkord

Se akkord.

Omløpsmiddel

Den delen av en bedrifts eiendeler som ikke er bestemt til varig eie og bruk. Likvide (“flytende”) eiendeler som sirkulerer og omsettes. Eksempler: Kontanter, bankinnskudd samt eiendeler som raskt kan omsettes i penger, som kundefordringer, verdipapirer, m.m.

Omtvistet krav

Hvis kunden har rimelig årsak til å være uenig i fakturakravet, og sier fra om dette skriftlig eller muntlig, regnes kravet for å være omtvistet. Et omtvistet krav må innom forliksrådet for avgjørelse før eventuell videre innkreving kan skje.

Oppsøk

Forsøk på å oppnå personlig kontakt med debitor for å få oppgjør for et fakturakrav eller evt. annet pengekrav. Formålet er tilby skyldneren en avtale om nedbetalingsordning eller lignende, og hjelpe vedkommende på bakgrunn av økonomiske analyser. Oppsøk kan også omfatte frivillig innhenting av pantegjenstander som kjøretøy eller lignende.

Overskudd

Inntekter minus kostnader.

Overvåkning

Når en inkassosak ikke kan løse pga. skyldners manglende betalingsevne. Kravet legges til overvåking og automatiserte prosesser følger opp endringer i skyldners betalingsevne slik at en aktiv inkassosak kan fortsettes eller gjennomføres på nytt.

Panteattest

En attest som viser hvilke pantekrav som hefter ved en eiendel/gjenstand.

Pantelån

Langsiktig lån som gis med sikkerhet i maskiner, fast eiendom, kundefordringer eller varelager.

Panteobligasjon

Brev/dokument som utgjør en erklæring fra den som pantsetter en gjenstand. Av dokumentet fremgår det hvor stort beløp pantsetteren skylder, og hvilket panteobjekt som er stilt som sikkerhet.

Panterett

Panterett gir en særrett til dekning av et pengekrav i form av sikkerhet i fast eiendom, løsøre eller andre formuesgoder. Kan gis ved avtale (avtalepant) eller ved tvangsfullbyrdelse (utleggspant). Panterett følger også direkte av lov for enkelte krav (legalpant). Panteloven og tvangsfullbyrdelsesloven regulerer de ulike aspektene ved muligheten for å gi pant.

Policyregel

Sett av regler som påvirker kredittpolitiske avgjørelser. Reglene kan være standardiserte og generelle, for eksempel at personer under 18 år ikke skal innvilges kreditt, eller at foretak som er slått konkurs ikke skal innvilges kreditt, eller de kan være egendefinerte grenser for når en kredittsøknad skal avvises.

Prioritet

Fortrinnsrett blant kreditorer ved mislighold av lån eller fordring. 1. prioritet har første rett, deretter 2. prioritet osv.

Prosessfullmektig

Vanligvis en advokat, eller annen fagperson som representerer en part i sivile saker eller straffesaker.

Prosesskrift

Dokumenter som følger en viss juridisk konvensjon og sendes til en domstol som ledd i rettslig behandling av en sak.

Protokoll

Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken, også kalt protokoll. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning.

Purregebyr

Tillegg i fakturakravet som kan kreves (frivillig) når et selskap sender ut en betalingspåminnelse. Utgår fra vokabularet fra 2012 og erstattes av ordet “forsinkelsesgebyr”.

Purring

Betalingspåminnelse som gjør skyldner oppmerksom på at en faktura el.l. ikke er betalt innen fristen.

Refinansiering

Innhenting av ny kapital, som oftest brukt i forbindelse med sammenslåing av flere lån eller lån og fordringer. Målet med refinansiering er å redusere den effektive renten og gi bedre oversikt over det samlede låneengasjementet.

Regnskap

Detaljert oversikt over inntekter og kostnader innenfor en gitt tidsperiode.

Reklamasjonsfrist

Frist i henhold til avtale eller lovtekst, og som begrenser muligheten for å påberope mangler eller forsinkelse (reklamere) etter utløpet av en viss tidsperiode. Det finnes lover som begrenser en leverandørs rett til å sette korte reklamasjonsfrister overfor forbrukere.

Reklamasjon

Å klage på en vare eller tjeneste som er kjøpt. Vanligvis er grunnen til klagen mangler eller feil med det som er levert. Må ikke forveksles med angring, som er en lovmessig rett forbrukere har til å angre på et kjøp, selv om det ikke er noe feil med varen/tjenesten.

Remittere

Belaste sin egen konto for overføring av penger til mottagers konto.

Rentemargin

Differansen mellom renter på utlån og innskudd i en bank.

Rentesrente

Beregning av renter på et beløp der renter allerede er en del av summen. De tidligere rentene legges til hovedstolen før nye renter beregnes av totalsummen.

Reskontro

Bokføring av regnskapsopplysninger for hver enkelt kunde/leverandør med toveis tilgang til transaksjoner, bilag og fakturaer knyttet til disse.

Reskontroføring

Registrering av relevante forretningstilfeller som har betydning for regnskapet, opp mot hver enkelt kunde/leverandør.

Rettsbok

Protokoll som viser domstolens behandling av en sak.

Rettsforlik

Frivillig forlik inngått mellom parter som møtes i en domstol. Har virkning som rettskraftig dom, ankemulighetene er svært begrensede.

Rettsgebyr

Sats som ligger til grunn for utregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av de ulike rettsinstansene i Norge. Rettsgebyrloven regulerer satsen(e).

Rettskraftig

Avgjørelsen fra domstolen er rettskraftig hvis den ikke kan tas videre til en overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler.

Rettslig avgjørelse

Behandling av en sak i retten, med bindende utfall for de involverte (partene).

Rettslig inkasso

Å prøve å få oppgjør for et pengekrav ved hjelp av det offentlige nams- og rettsapparatet for tvangsinndrivelse. Det er en forutsetning at den som prøver å drive inn kravet oppnår et tvangsgrunnlag for kravet, f.eks. en dom på at kravet er rettmessig.

Rettsmidler

Et juridisk verktøy, f.eks. en anke, som anvendes for å bringe en rettslig avgjørelse videre inn for en høyere domstol.

Rettsmøte

Møter som avholdes i retten og hvor det føres protokoll, altså referat. Eksempler: Muntlige forhandlinger, saksforberedende møte eller hovedforhandling.

Rettsvern

En skriftlig nedtegnelse av en rettighet man er innehaver av. Nedtegnelsen gir et vern i forhold til andre kreditorer og rettighetshavere som melder seg på et senere tidspunkt. Kan gjøres ved ymse former for registrering i offentlige registre, eller beskjed til person, selskap eller instans som er i besittelse av objektet rettigheten knytter seg til.

Saksomkostninger

Utgifter som påløper i forbindelse med behandlingen av en rettslig tvist. Eksempler: Rettsgebyrer og andre rettslige sideutgifter, advokatutgifter og annen sakkyndig bistand. Den parten som taper en sak fullstendig, vil normalt bli pålagt å dekke motpartens utgifter i forbindelse med saken.

Saksøker

Den part i en sivil sak som har anlagt sak mot den andre parten i første rettslige instans (dvs. på det laveste trinnet i rettssystemet).

Saldo

Utestående beløp.

Salær

Vederlag som kan kreves av skyldner som dekning av kostnader for innkreving av faktura gjennom inkassoselskap. Salærene ulike for egeninkasso og fremmedinkasso.

Scorekort

Statistisk modell som deler inn ulike grupper av kredittsøkende kunder basert på typiske trekk og egenskaper i en gitt miks av variabler. Gir grunnlag for å la et datasystem ta automatiske beslutninger om innvilgelse eller avslag ved forespørsler om kundekreditt.

Selskapsrett

Det er gitt en omfattende lovgivning som regulerer opprettelse og virksomhet gjennom et selskap. Et selskap kan ha begrenset ansvar, for eksempel et aksjeselskap, eller være ansvarlig, for eksempel et ANS.

Serielån

En type (bank)lån som tilbakebetales med like store avdrag gjennom hele låneperioden. Renter og avdrag synker helt på slutten av tilbakebetalingsperioden.

Sikkerhetsdokumenter

Ved pengekrav ofte benyttet om dokumenter som gir en særskilt rett til dekning, for eksempel en pantobligasjon.

Sikkerhetsstillelse

En skyldner som er saksøkt for betalingsunnlatelser kan, for å unngå tvangsfullbyrdelse, stille bankinnskudd eller bankgaranti som sikkerhet for kravet. Sikkerhetsstillelse kan også kreves av saksøker som betingelse for videre gjennomføring av tvangsforretning. Sikkerhetsstillelse kan også besluttes overfor budgiver ved tvangssalg.

Sivil sak

Sak som føres for en rettsinstans og som har som formål å slå fast hvilke rettigheter og plikter folk har overfor hverandre og overfor det offentlige.

Skifterett

Offentlig rettsinstans som behandler saker som har med tinglysning, mortifikasjon, konkurser, skilsmisse og separasjon, dødsfall og arv.

Skyldner

Se debitor.

Solvent

Å være solvent. Betyr at en person eller et firma har mer midler til å betale kreditorene sine enn hva de har i gjeld. Dette vil gjøre at de er i stand til å gjøre opp for seg fortløpende, uten utsettelser, ekstra kredittid eller lån.

Stadfestelseskjennelse

Ved tvangssalg hvor tingretten tar avgjørelse stilling til om et bud skal godtas eller ikke.

Stevnevitne

Offentlig tjenestemann som på vegne av en rettinstans sørger for å forkynne innholdet i dokumenter muntlig for mottakeren. Dette kan være stevninger, tiltalebeslutninger, innkallinger og rettslige avgjørelser. I konkurssaker er stevnevitnet den som forkynner konkursvarsler for daglig leder eller innehaver av bedriften.

Stevning

Dokument man sender til retten med formål om å få en dom for et krav. I stevningen skal det listes opp hva kravet gjelder, og begrunnelsen. Det må også nedlegges en påstand; det vil si hva man ønsker å få dom for.

Søksmål

Rettslig oppfølging av et krav, ved at det sendes stevning til retten.

Tapsføring

Når et pengekrav ikke lar seg drive inn kan det fradragsføres som konstatert tap i regnskapet. Skatteetaten har visse kriterier for når et konstatert tap kan fradragsføres. Det skal f.eks. ha blitt forsøkt rettslig inkasso, med mindre debitor er konkurs, avviklet, el.l.

Taushetsplikt

I mange tilfeller reguleres taushetsplikt av lover, andre ganger er det selvpålagt taushetsplikt som gjelder, f.eks. hos bedrifter eller ansatte i bedrifter. For ansatte i inkassoselskaper, advokater, leger, advokater, o.l. gjelder det streng taushetsplikt om opplysninger de får kunnskap om i jobben. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning o.l., under forutsetning av at virksomheten drives i samsvar med lover og regler.

Tilbakelevering

Spesiell form for tvangsfullbyrdelse der kreditors krav er sikret med salgspant i gjenstanden som er blitt overdratt ved salg til debitor. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte prisen.

Tilsvar

Ved skriftlig saksforberedelse er dette et dokument som saksøkte sender tilbake til retten som svar på stevningen.

Tinglysning

Registrering av rettigheter i et register. Eksempel: Registrering av panterett i fast eiendom i Grunnboken.

Tingrett

Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker dersom de ikke skal først skal behandles i forliksrådet. Tingretten er ankeinstans for dommer, kjennelser og beslutninger i forliksrådet.

Tjenlig utlegg

Namsmannens oversikt over hva en person eller et foretak har av eiendeler det kan tas pant i. For privatpersoner er det en nedre minimumsgrense (livsoppholdssatsen) for hvor lite de kan sitte igjen med til livets opphold etter at det er tatt tvangstrekk i lønn el. l.

Tungt salær

Se forklaring under lett salær. Tungt salær påløper 14 dager etter at betalingsfristen for betalingsoppfordring er løpt ut.

Tvangsauksjon

Auksjon som namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

Tvangsbruk

En særlig form for tvangsdekning av fast eiendom. Tingretten oppnevner en bestyrer som foretar driften, mens overskuddet fordeles på pantekreditorene etter prioritet.

Tvangsdekning

Å omgjøre en panterett til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.

Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan kreditoren(e) etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet (tvangsinndrivelse).

Tvangsfravikelse

Gjelder leieforhold der leietaker aksepterer at huseier kan kaste ham ut når leietiden i kontrakten er løpt ut, jfr. § 13-2 3. ledd (b) i Tvangsfullbyrdelsesloven.

Tvangsgrunnlag

Før du kan kreve tvangsfullbyrdelse, må du ha et tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i fire hovedgrupper:

  • Krav som i henhold til lov har tvangsgrunnlag for utlegg eller lovbestemt pant som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  • Krav fastsatt av en domstol.
  • Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.
  • Krav sendt skyldner (skriftstykke); typisk faktura og som ikke er bestridt.

Tvangskraft

Tidspunktet for når et krav, enten direkte eller etter at en varslet (skriftlig) frist, har utløpt og kan tas inn for namsmannen til fullbyrdelse. Kravet må som hovedregel være forfalt og misligholdt.

Tvangsmidler

Betegnelse på ulike midler som står til rådighet for det offentlige ved tvangsfullbyrdelse, for eksempel fravikelse.

Tvangssalg

Se tvangsdekning.

Tvangstrekk

Når namsmannen tar utlegg (beslag) i lønn eller tryg ved hjelp av faste, månedlige tvangstrekk.

Tvist/tvistemål

Begrep som beskriver en situasjon der to parter er uenige og saken tas for retten. Det vanligste her er når det er uenighet mellom kreditor og skyldner om et fakturakrav er gyldig.

Ufravikelighet

For salg til forbrukere kan det ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn det som følger av Forbrukerkjøpsloven. Loven er ufravikelig. Salgsavtaler mellom næringsdrivende er i stor grad basert på det motsatte, nemlig at partene kan avtale seg imellom hvilke vilkår som skal gjelde.

Underhåndssalg

Når gjenstander selges direkte til en kjøper uten noen for for auksjon el.l., eller når det selges fast eiendom eller adkomstdokumenter ved hjelp av en medhjelper.

Uprioriterte fordringer

Krav som ikke er sikret med pant.

Utenrettslig inkasso

Inkassotiltak hvor fordringshaver eller inkassator prøver å få debitor/skyldner til å betale et krav, f.eks. ved hjelp av sms, telefonoppringing, brev, betalingspåminnelse (purring) eller besøk på bopæl.

Utlegg

Inndragelse av midler fra en person eller firma. Brukes når det foreligger en domsavgjørelse som gir namsmannen rett til å sikre kravet ved f.eks. utleggspant eller trekk i lønn eller bankkonto.

Utleggsbegjæring

Skriftlig krav som sendes til namsmannen der man krever å få pant i en skyldners verdier for å dekke et krav fra kreditor.

Utleggsforretning

Når utleggsbegjæringen blir tatt til følge og forretningen blir avholdt. Resultatet kan være pant i fast eiendom eller løsøre. Det utlagte pant må tinglyses for å være rettskraftig. Utlegg kan også bli tatt i skyldners krav på utbetalt lønn / trygd. Resultatet kan også være ‘ Intet til utlegg’.

Utleggspant

Ordet brukes når namsmannen tar pant i saksøktes eiendeler som for eksempel fast eiendom, bil, båt eller annet verdifullt løsøre. En kreditor som har fått utleggspant kan benytte panteretten som grunnlag for tvangssalg for å få dekket sitt krav.

Det kan tas utleggspant i enhver gjenstand eller eiendel som kan selges, leies ut eller på annen måte omgjøres i penger. Klær og andre personlige eiendeler, gjenstander med affeksjonsverdi og innbo og utstyr som er nødvendig for skyldnerens husstand eller yrkesutøvelse er delvis beskyttet mot utleggspant.

Varsel

Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til den saksøkte (skyldneren) om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.

Verdivurdering

Vurdering av en gjenstands verdi, f.eks. i forbindelse med tilbakelevering av en salgspantbeheftet gjenstand, der retten skal fastsette en verdi som skal godskrives skyldner.

Verneting

Norge er delt opp i rettskretser, dvs. områder som hører til en viss domstol. Omtale av hvilket verneting som skal velges, f.eks. i en kontrakt mellom to foretak, viser i hvilken av disse rettskretsene og for hvilken domstol en sak skal reises.

Conta tar ikke ansvar for eventuelle feil i ordlisten.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!