Tilbakelevering ved salgspant

Hvis du selger fysiske varer på kreditt er det viktig at bedriften din sikrer seg salgspant i varene. Dette er en avtale mellom selger og kjøper, og som gir bedre sikkerhet for salgssummen og eventuelle renter og omkostninger.

Post-thumb

Hvis du selger fysiske varer på kreditt er det viktig at bedriften din sikrer seg salgspant i varene. Dette er en avtale mellom selger og kjøper, og som gir bedre sikkerhet for salgssummen og eventuelle renter og omkostninger.

salgspant

Hvis varene ikke blir betalt helt eller delvis, trår salgspantet i kraft, og kan omsettes i reelle verdier ved at varene kreves tilbakelevert. Lykkes det ikke å få varene tilbake frivillig, kan de kreves (begjæres) tilbakelevert ved hjelp av tvangsdekning. Det er namsmannen som står for denne tvangsmessige innkrevingen av varene.

Salgspant kan ikke tas i varer kunden har lov til å selge videre før de er betalt.

Ved forbrukerkjøp må avtale om salgspant inngås skriftlig og senest samtidig med at varen blir overlevert til kjøperen. Avtale om salgspant kan inngås elektronisk dersom det er benyttet en betryggende metode for å verifisere at avtaleinngåelsen er gjort mellom to reelle avtaleparter (“autentisering“). Salgspant utgjør et eget kapittel i Panteloven.

Som tvangsgrunnlag for å kreve tilbakelevering kan du enten legge fram en dom, kjennelse eller skriftlig avtale om salgspant. Flere regler rundt selve tilbakeleveringen finnes i Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 9.

Ved tilbakelevering vil kravet som salgspantet står som sikkerhet for, blir nedskrevet i henhold til namsmannens verdivurdering før tilbakelevering. Eventuelle restkrav opprettholdes og må derfor dekkes på en annen måte.

Hva skal begjæring om tilbakelevering inneholde?

Begjæringen skal sendes namsmannen i det distriktet hvor løsøret/varen er. Dette må være med:

  • Angivelse av type begjæring og hva som kreves tilbakelevert
  • Navn, adresse til parter og eventuelt prosessfullmektig
  • Dersom løsøret besittes av noen andre enn eier, så må denne personen også inntas som saksøkt i begjæringen
  • Bestemt betegnelse av kravet. For pengekrav skal det spesifiseres hovedkrav, renter og omkostninger
  • Tvangsgrunnlag (faktura, kontrakt, dom…)
  • Kopi av betalingsvarsel dersom det ikke gjelder en dom eller kjennelse som allerede er fattet
  • Opplysninger om kjente rettigheter i løsøret, samt effektiv gjeld/restgjeld og renter for rettighetshavere med bedre prioritet enn saksøker.
  • Utskrift fra Løsøreregisteret, maks tre måneder gammel
  • For at namsmannen lettere skal kunne identifisere partene bør fødsels- og personnummer/organisasjonsnummer til parter og eventuelt prosessfullmektig opplyses.

Tilbakeleveringen

Tilbakelevering skjer, som navnet antyder, ved at namsmannen inndrar varene fra skyldneren og fysisk overleverer dem til selgeren. Før gjelden blir gjort opp, trekker namsmannen fra rettsgebyr og andre eventuelle kostnader med gjennomføringen av tilbakeleveringen. Dersom verdien blir større enn det kravet som foreligger fra panthaveren, skal resten gå til eventuelle andre panthavere. Det er først når alle panthaverne har fått dekket kravene sine at en eventuell rest blir utbetalt til skyldneren.

Salgspantsaker heves dersom skyldneren betaler kravet eller du som saksøker trekker begjæringen underveis.

Kilder: Politi.no og Panteloven.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!