Finn riktig konto, helt gratis

Smartere kontohjelp med Conta AI

search
ELLER
 • 1000

  Kostnader til forskning og utvikling som er konkrete og målbare, og som gir mulighet for inntekt i fremtiden. Det kan for eksempel være undersøkelser, programvareutvikling, kontroll eller analysetjenester bestilt til firmaet.

  Forskning og utvikling

 • 1020

  Kjøp av rettigheter som patenter, lisenser, konsesjoner eller rettigheter til varemerker. Gjelder også kostnader ved å skaffe seg slike rettigheter, forutsatt at de kan tidfestes. Alle imaterielle rettigheter kan bare balanseføres hvis det er mulig å si noe om hvor lenge de vil vare. Hvis du for eksempel har patent på et oppfunnet produkt, vet du at patenten vare i 10 år, og du kan derfor balanseføre den. Kjøper du derimot rettighetene til et varemerke som blir ditt for alltid, har det ikke en fast tidsbegrensning, og kan dermed ikke bokføres.

  Patenter, lisenser, varemerke og konsesjoner

 • 1070

  Hvis du har forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som gjør at du skal betale mindre skatt framover, for eksempel at skattemessig avskriving er lavere enn regnskapsmessig avskriving, har du en skattefordel. Det gjelder også hvis du har fremførbart underskudd. Fremførbart underskudd betyr at bedriften har gått i underskudd og ikke fått skatt til gode. Det underskuddet kan du trekke fra når skatten skal beregnes neste år. Skattefordelen beregnes under skatteberegningen i årsoppgjøret, og kan bare bokføres hvis du forventer å kunne bruke fordelen i senere år. Du fører skattefordelen på denne kontoen.

  Utsatt skattefordel

 • 1080

  Goodwill betyr den ekstra verdien som kommer av bedriftens merkevare, kundekrets, navn, rykte og lignende, og gjør at en bedrift kan bli dyrere enn hva de håndfaste eiendelene dens tilsier. Et firma kan for eksempel ha eiendeler verdt 1 200 000 kroner, men du betaler 1 300 000 kroner når du kjøper det fordi det er et kjent firma som har en sterk merkevare og en lojal kundebase som sprer gode ord om selskapet. Det er denne forskjellen på 100 000 kroner som skal bokføres som goodwill.

  Goodwill

 • 1100

  Kostpris (kjøpspris + eventuelle ekstrautgifter) ved kjøp av bygg, eller ved bygging og utvikling av nybygg. Påkostninger på bygninger du allerede eier føres også på denne kontoen. Dette inkluderer også kostnader til tinglysningsgebyr, dokumentavgift, meglerprovisjon og andre kostnader som knyttes til kjøpet. Påkostninger er arbeid som øker standarden til bygget til bedre enn det opprinnelig var.

  Bygninger

 • 1110

  Teknisk installasjon som ventilasjonsanlegg, sprinkleranlegg eller lignende i saldogruppe j. DIsse kostnadene må bokføres på egen konto fordi de har en annen forventet levetid enn resten av bygningen, og har dermed en annen avskrivingsplan.

  Fast teknisk installasjon i bygning

 • 1120

  Større installasjoner eller byggverk som i seg selv ikke er bygninger, men som likevel skal balanseføres og avskrives over forventet levetid. Det kan være murer, trapper, brakkerigger, siloer, brønner, tanker eller lignende.

  Bygningsmessige anlegg

 • 1130

  Bygg, anlegg og maskiner som er under bygging og som skal brukes av bedriften. Denne kontoen brukes kun mens prosjektet er under bygging, og det du fører her skal flyttes til annen konto når det er ferdigstilt. Eks.: Du bygger et bygg som bedriften skal bruke som kontor når det er ferdig.

  Bygg, anlegg og maskiner under bygging - eget bruk

 • 1131

  Bygg, anlegg og maskiner som er under bygging og som skal selges. Denne kontoen brukes kun mens prosjektet er under bygging, og det du fører her skal overførers til en kostnadskonto når det blir solgt. Eks.: Du bygger et hus som du skal selge når det er ferdig.

  Bygg, anlegg og maskiner under bygging - for salg

 • 1140

  Kjøp av eiendom, bygg eller lignende som skal brukes til jordbruk, og påkostninger på disse. Påkostninger er arbeid som øker standarden til bygget til bedre enn det opprinnelig var.

  Jordbrukseiendommer

 • 1145

  Kjøp av skogbrukseiendom og påkostning av slik eiendom. Påkostninger er arbeid som øker standarden på eiendommen til bedre enn det opprinnelig var.

  Skogbrukseiendommer

 • 1150

  Kjøp av tomter og utvikling og påkostning av tomter. Tomter avskrives ikke. Påkostninger betyr arbeid som øker standarden til tomten til bedre enn det opprinnelig var. Bygninger skal ikke bokføres sammen med tomter, men på konto 1100.

  Tomter

 • 1160

  Kjøp og påkostning av boligbygg, inkludert tomten. Påkostninger er arbeid som øker standarden til tomten til bedre enn det opprinnelig var. Denne kontoen gjelder når du kjøper både bolig og tomt samlet. Kjøper du kun tomt eller kun en bygning, skal det bokføres på konto 1150 eller 1100.

  Boliger inklusive tomter

 • 1200

  Kjøp av både nye og brukte maskiner og anlegg. Kjøpsprisen inkluderer påkostning som oker standarden til utstyret til bedre enn det opprinnelig var og frakt og eventuelle andre kostnader. Maskiner og anlegg som kraner, annleggsmaskiner og snøfresere bokføres på denne kontoen.

  Maskiner og anlegg

 • 1220

  Kjøp og påkostning av båter, skip, fartøyer og rigger. Påkostninger er arbeid som øker standarden til fartøyet til bedre enn det opprinnelig var.

  Skip

 • 1225

  Kjøp og påkostning av fly, helikopter og luftfartøy, eventuelt reparasjoner eller andre ting som kjøpes og gir en vesentlig verdiøkning på flyet. Påkostninger er arbeid som øker standarden til fartøyet til bedre enn det opprinnelig var.

  Fly

 • 1230

  Nye eller brukte personbiler og stasjonsvogner bokføres med kjøretøyets kjøpesum inkludert eventuell omregistrering eller lignende.

  Personbiler

 • 1235

  Kjøp av ny eller brukt varebil klasse 1. Varebiler av klasse 1 er biler som har mer enn én seterad og som oppfyller de tekniske kravene for N1.

  Varebiler, klasse 1

 • 1236

  Kjøp av ny eller brukt varebil klasse 2. Varebiler av klasse 2 har grønne skilt.

  Varebiler, klasse 2

 • 1237

  Kjøp av ny eller brukt lastebil. Kjøpsprisen inkluderer eventuelt tilleggsutstyr og andre kostnader i forbindelse med kjøpet, som omregistrering eller lignende.

  Lastebiler

 • 1238

  Kjøp av ny eller brukt buss. Kjøpesumen inkluderer gebyrer og utgifter i forbindelse med kjøp, som omregistrering og lignende.

  Busser

 • 1239

  Kjøp av ny eller brukt varebil med nullutslipp. Saldogruppe C Lav

  Varebiler med nullutslipp

 • 1240

  Kjøp av ny eller brukt traktor. Traktorer bokføres med kostpris som inkluderer eventuell frakt og gebyrer.

  Traktorer

 • 1242

  Kjøp av ny eller brukt truck. Kjøpsprisen inkluderer eventuelle kostnader og gebyrer i forbindelse med kjøpet, som omregistrering og lignende.

  Trucker

 • 1250

  Inventar til bygg, kontor og eiendom føres her hvis det er av vesentlig verdi og vil ha levetid på mer enn 3 år. Det kan for eksempel være kontormøbler, reoler til butikk, bord og stoler til restaurant eller lignende. Hvis det ikke vil vare mer enn 3 år, eller ikke har vesentlig verdi bokføres det på konto 6540.

  Inventar

 • 1260

  Fast inventar med varig verdi som blir lavere med tiden. Det kan være fast bygningsinventar som har en annen levetid enn selve bygget, men det må være av vesentlig verdi og ha levetid over 3 år før det kan føres her. Det kan for eksempel være kjøkkeninredning eller en rulletrapp. 30 000 kroner eks. MVA brukes ofte som grense for hva som er vesentlig verdi.

  Fast bygningsinventar

 • 1270

  Kjøp av verktøy og utstyr som har en verdi over 15 000 kroner eks. MVA og som forventes å vare mer enn 3 år. Det kan være alt fra labratorieutstyr til gressklippere og fotoutstyr. Slike gjenstander taper verdi etterhvert, og kan derfor avskrives i regnskapet hvert år. Verktøy under 15 000 kroner eks. MVA bokføres på kontoer som begynner på 65.

  Verktøy o.l.

 • 1280

  Kjøp av nye og brukte kontormasiner bokføres til anskaffelseskost. Anskaffelseskosten er prisen på selve varen i tillegg til pris på frakt og lignende. Kontormaskiner kan for eksempel være printere, PC-er, skjermer osv.

  Kontormaskiner

 • 1295

  Avskrivbare eiendeler som er untatt i saldosystemet og ikke avskrives med saldoavskriving. Hovedregel om en bruker næringsoppgave 1 er at alt går via saldosystemet og da skal ingenting føres her.

  Avskrivbare eiendeler utenom saldosystemet

 • 1296

  Beløp fra negativ gevinst og tapskonto oppdateres her. Gevinst og tapskonto er et eget ligningsskjema og summen du bokfører på denne kontoen skal stemme med summen på skjemaet.

  Negativ gevinst- og tapskonto

 • 1298

  Saldo på negativ tømmerkonto skal føres på denne kontoen og justeres årlig. Denne kontoen er bare relevant for skogdrift.

  Negativ tømmerkonto

 • 1300

  Stifting av datterselskap eller kjøp av aksjer i datterselskapn. Et datterselskap er et selskap hvor morselskapet eier mer enn 50 % av aksjene.

  Aksjer i datterselskap

 • 1310

  Kjøp av aksjer innenfor samme konsern, eventuelt stiftelse av ett nytt selskap i konsernet. Et konsern er en samling av flere selskaper som fremstår som en samlet organisasjon, drevet av et morselskap. Denne kontoen brukes sjelden av små bedrifter.

  Aksjer i foretak i samme konsern

 • 1320

  Penger eller midler lånt ut til datterselskap som skal tilbakebetales. Du er pliktig å nedskrive verdien på gjelden hvis datterselskapet ikke kan betale deg tilbake og gjelden er tapt.

  Lån til datterselskaper

 • 1325

  Penger eller andre midler som er lånt ut til andre selskap i konsernet. Et konsern er en samling av flere selskaper som fremstår som en samlet organisasjon, drevet av et morselskap. Det anbefales å ha en konto per selskap en har lånt ut penger til.

  Lån til andre foretak i samme konsern

 • 1350

  Norske aksjer som er kjøpt med hensikt om varig eie føres her til kostpris. Du fører også kostpris ved stiftelse av nye selskaper for varig eie på denne kontoen. Med varig eie med at du forventer å eie dem i mer enn ett år.

  Andre aksjer i norske selskaper

 • 1360

  For bokføring av kjøp av obligasjoner til varig eie, det vil si mer enn ett år. En obligasjon er et gjeldsbrev, altså et bevis på at du har lånt bort penger.

  Obligasjoner

 • 1370

  Lån til eiere eller ansatte med en forventet tilbakebetalingstid på over ett år. Et lån kalles også en fordring. Lån til eiere er begrenset av aksjeloven, så lån som er gitt utenfor det som gis anledning til i aksjeloven, bør føres på en egen for å skille det fra andre.

  Lån til eiere eller ansatte

 • 1393

  Innskuddspensjonordning for ansatte. Denne kontoen brukes bare når selskapet har egen ordning for innskuddspensjon.

  Innskuddsfond

 • 1396

  For depositum eller innskudd av langsiktig karakter, dvs. over ett år. Et depositum skal tilbakebetales når leieperioden er over.

  Depositum

 • 1397

  En del av en leasingavtale som betales på forskudd. Forskuddsleasing skal balanseføres på denne kontoen og kostnadsføres på en kostnadskonto gjennom leasingperioden. F.eks om en betaler 50 000 i forskudd på en leasingavtale som varer i 5 år, føres 20 000 per år fra denne kontoen til kostnadskontoen for leasing som begynner på 64.

  Forskuddsleasing

 • 1400

  Varebeholdning av råvarer. Kontoen brukes til å justere verdi på varelager basert på varetelling, som skal skje minst en gang i året. Varekjøp skal ikke føres her.

  Varebeholding råvarer

 • 1420

  Varbeholdning av varer under tilvirkning, altså delvis produserte varer som for eksempel sykkeldeler eller andre varer som skal settes sammen til et ferdig produkt før salg. Bokføringen er basert på varetelling.

  Varebeholding varer under tilvirkning

 • 1440

  Varebeholdning av ferdige, egenproduserte varer. Bokføringen er basert på varetelling, og varene skal føres med kostpris. Kostpris er prisen det kostet å produsere varen. Det inkluderer prisen på blant annet råvarer, arbeidskraft og strøm.

  Varebeholding ferdige egentilvirkede varer

 • 1460

  Varebeholdning av varer innkjøpt for videresalg føres på denne kontoen. Kontoen brukes til å bokføre verdi av varelager på handelsvarer basert på varetelling. Hvis varelageret er endret siden forrige varetelling, fører du endringen på konto 4390. Varekjøp føres ikke på denne kontoen.

  Varebeholding innkjøpte varer for videresalg

 • 1500

  Kundefordringer representerer penger som selskapet har til gode fra kunder for varer eller tjenester som allerede er levert, men ennå ikke er betalt.

  Kundefordringer registreres på denne kontoen så snart en kunde kjøper varer eller tjenester på kreditt, vanligvis ved å motta en faktura fra selskapet. Beløpet på fakturaen føres på kontoen, og det blir tilgodehavende inntil kunden betaler fakturaen og beløpet overføres til selskapets bankkonto.

  Det er viktig å merke seg at det ikke bokføres direkte på denne kontoen. De ulike posteringene på kundefordringer oppdateres automatisk når salg og innbetalinger skjer. Hver underkonto som er tilknyttet en kunde, er kjent som en "kundereskontro" og gir en detaljert oversikt over hvor mye hver kunde skylder. Dette hjelper selskapet med å administrere og følge opp utestående betalinger effektivt.

  Kundefordring

 • 1530

  Inntekt som gjelder denne perioden, men som ikke er fakturert før neste periode. Mange gjør dette bare årlig, men det kan også gjøres månedlig. Det kan for eksempel være at du utfører en jobb i mai, men ikke fakturerer for den før i juni. Husk å føre det tilbake i den nye perioden når det blir fakturert.

  Opptjent, ikke fakturert inntekt

 • 1572

  Hvis en ansatt har fått forskudd på lønn bokføres dette her. Når lønningen blir kjørt og bokført skal denne kontoen gå i null. Denne kontoen brukes også til forskudd på feriepenger.

  Lønnsforskudd

 • 1579

  Pengekrav eller lån (fordringer) som du vil få tilbakebetalt innen ett år, som ikke er mot kunder, ansatte eller eiere. En fordring vil si at du har lånt noen penger eller de av andre grunner skylder deg penger.

  Andre kortsiktige fordringer

 • 1580

  Denne kontoen brukes til å sette av penger til forventet tap på fordring, det vil si en faktura du ikke får betalt for. Selskapet bør med jevne mellomrom og minimum årlig se på alle sine kortsiktige fordringer (som regel kundefordring på konto 1500) og vurdere hvor mye det er realistisk å få inn og avsette til tap basert på det. Tapet skal stå på kredit på denne kontoen, altså i minus i forhold til kundefordringen. Pengene du setter av til ubetalte pengekrav vil ikke påvirke skatten til firmaet ditt.

  Avsetning tap på kundefordringer

 • 1670

  Hvis selskapet har fått avtale om offentlig tilskudd, som f.eks næringstilskudd, Innovasjon Norge, landbrukstilskudd eller lignende, kan det føres her på avtaledato og inntil pengene er mottatt.

  Krav på offentlige tilskudd

 • 1700

  Forskuddsbetalt leie føres på denne kontoen. Det kan være leie av kontorer, maskiner, biler eller lignende. Forskuddsbetalt vil si at det er betalt før perioden det gjelder, som f.eks kontorleie betalt i desember for januar.

  Forskuddsbetalt leiekostnad

 • 1710

  Rente som blir betalt før du egentlig får rentekostnaden. Denne kontoen brukes gjerne i forbindelse med lån, der du betaler rentekostnaden året før den påløper. Hvis du betaler renten samme år som du får rentekostnaden, fører du det på en konto som begynner på 81. Les mer om periodisering.

  Forskuddsbetalt rentekostnad

 • 1742

  Forksuddsbetalte kostnader til strøm, kommunale avgifter, varme eller sanitærkostnader. Forskuddet føres her når det blir betalt, og så føres det på kostnadskontoen for perioden det gjelder.

  Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

 • 1743

  Forsikringer som blir forskuddsbetalt skal føres på denne kontoen og så periodiseres for forsikringsperioden. Det er vanlig å betale forsikring for ett helt år og denne kontoen brukes for å få det fordelt på riktig kostnadsperiode. Dette gjelder alle typer forsikring.

  Forskuddsbetalt forsikring

 • 1744

  Leasingleie som blir forskuddsbetalt skal føres på denne kontoen, under forutsetning av at det er kortsiktig og periodiseres for leieperioden. Forskuddsleasing som gjelder for mer enn ett år føres på konto 1397.

  Forskuddsbetalt leasingleie

 • 1749

  Andre forskuddsbetalte kostnader som ikke hører naturlig under de andre kontoene i gruppen, føres her og periodiseres over perioden betaling gjelder for. Om du har få forskuddsbetalte kostnader kan alle føres her. De andre kontoene for forskuddsbetaling er "1700 Forskuddsbetalt leiekostnad", "1710 Forskuddsbetalt rentekostnad", "1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv.", "1743 Forskuddsbetalt forsikring" og "1744 Forskuddsbetalt leasingleie".

  Andre forskuddsbetalte driftskostnader

 • 1750

  Leieinntekt for en tidligere periode enn den du er i nå, men som enda ikke er fakturert, bokføres på denne kontoen. Dette kalles påløpt leieinntekt. Det kan for eksempel være hvis du fakturerer og får betalt for en leieinntekt neste år, men leieperioden er i år.

  Påløpt leieinntekt

 • 1760

  Renteinntekter for en periode som faktureres eller betales senere.

  Påløpt renteinntekt

 • 1810

  Konto for kjøp av norske børsnoterte aksjer. Kjøp av børsnoterte aksjer er regnet som kortsiktig investering siden den er relativt likvid (lett å omsette til penger.)

  Børsnoterte aksjer, norske

 • 1815

  Konto for kjøp av utenlandske børsnoterte aksjer innenfor fritaksmetoden. Når aksjene er innenfor fritaksmetoden er gevinst og utbytte skattefritt, men en bør kontrollere at aksjene faktisk kommer inn under fritaket. Kjøp av børsnoterte aksjer er regnet som kortsiktig investering siden den er relativt likvid (lett å omsette til penger).

  Børsnoterte aksjer, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

 • 1816

  Konto for kjøp av børsnoterte aksjer utenfor fritaksmetoden. Gevinst og utbytte på disse aksjene er skattepliktig. Kjøp av børsnoterte aksjer er regnet som kortsiktig investering siden den er relativt likvid (lett å omsette til penger).

  Børsnoterte aksjer, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

 • 1820

  Kjøp av norske aksjer i ikke-børsnoterte selskaper føres her hvis det er en kortsiktig investering, dvs. forventet å bli solgt innen ett år.

  Andre ikke børsnoterte aksjer, norske

 • 1825

  Kjøp av aksjer i utenlandske ikke-børsnoterte selskaper føres her hvis det er en kortsiktig investering, dvs. forventet å selge innen ett år. Om du har aksjer både innenfor og utenfor fritaksmetoden bør du skille disse på egne kontoer.

  Andre ikke børsnoterte aksjer, utenlandske

 • 1830

  Kjøp av norske obligasjoner som er markedsbaserte (kjøpt på børs eller lignende) føres her.

  Markedsbaserte obligasjoner, norske

 • 1835

  Kjøp av utenlandske obligasjoner som er markedsbaserte (kjøpt på børs eller lignende) føres her.

  Markedsbaserte obligasjoner, utenlandske

 • 1840

  Kjøp av norske ikke markedsbaserte obligasjoner føres her.

  Ikke markedsbaserte obligasjoner, norske

 • 1845

  Kjøp av utenlandske ikke markedsbaserte obligasjoner føres her.

  Ikke markedsbaserte obligasjoner, utenlandske

 • 1850

  Kjøp av norske markedsbaserte (kjøpt på åpent marked) obligasjoner og sertifikater, som klassifiseres som et omløpsmiddel. Omløpsmidler er eiendeler med levetid på under ett år.

  Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske

 • 1860

  Norske ikke-markedsbaserte sertifikater, kjøpt som en kortsiktig investering, føres her.

  Ikke markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske

 • 1870

  Kjøp av norske opsjoner som er markedsbaserte (kjøpt på børs) føres her.

  Markedsbaserte opsjoner, norske

 • 1875

  Kjøp av utenlandske opsjoner som er markedsbaserte (kjøpt på børs) føres her.

  Markedsbaserte opsjoner, utenlandske

 • 1880

  Norske, ikke-markedsbaserte opsjoner kan føres her. Det skal være kortsiktige opsjoner, og de bør være likvide (kan raskt omsettes til penger).

  Ikke markedsbaserte opsjoner, norske

 • 1882

  Utenlandske ikke markedsbaserte opsjoner føres her. De skal være kortsiktige og bør være likvide (kan raskt omsettes til penger).

  Ikke markedsbaserte opsjoner, utenlandske

 • 1889

  Andre kortsiktige finansielle investeringer kan føres på denne kontoen. Det anbefales å forandre navnet på kontoen til å tydelig vise hva det gjelder.

  Andre finansielle investeringer

 • 1900

  Denne kontoen er ment for å registrere inn- og utbetalinger som involverer kontanter i norske kroner (NOK) og som fysisk er i besittelse av bedriften. Kontanter representerer de faktiske pengene som bedriften har tilgjengelig i kontanter på et bestemt tidspunkt.

  Eksempler på transaksjoner som skal bokføres på konto 1900 inkluderer:

  • Innskudd av kontanter på bankkontoen.

  • Uttak av kontanter fra bankkontoen.

  • Kjøp av varer eller tjenester betalt med kontanter.

  • Salg av varer eller tjenester hvor betalingen mottas i kontanter.

  • Håndtering av vekslepenger til kunder.

  • Utbetalinger av premier eller kontanter for diverse formål.

  • Håndtering av situasjoner som tyveri eller ran som påvirker kontantbeholdningen.


  Merknad: Det kan være nødvendig å opprettholde en kassedagbok for å gi en detaljert oversikt over kontantbeholdningen og alle transaksjonene som involverer kontanter, spesielt hvis bedriften bruker en kontantkasse. Dette hjelper med nøyaktig sporbarhet og kontroll.

  Kontanter

 • 1909

  Differanse i kassebeholdning føres på denne kontoen. Det anbefales å følge med slik at det ikke bygger seg opp beløp på denne kontoen, og finne årsakene til differansene. Negative beløp kan inntektsføres og evt positive beløp tapsføres, så sant en kan dokumentere det.

  Kassedifferanse

 • 1920

  Denne kontoen brukes til å registrere alle transaksjoner som skjer på bedriftens bankkonto. Dette inkluderer både innbetalinger og utbetalinger.

  For hver innbetaling eller utbetaling som skjer på bedriftens bankkonto, opprettes det en bokføringspost på konto 1920. Bokføringsposten vil inneholde informasjon om transaksjonen, for eksempel beløp, dato og mottaker eller avsender.

  En viktig praksis er å jevnlig avstemme saldoen på denne kontoen med saldoen i nettbanken for å sikre at regnskapet er korrekt.

  Du kan opprette konto 1921, 1922 osv. for flere bankkontoer. For å gjøre det lettere å holde styr på, anbefaler vi å ha banknavn og kontonummer som navn på kontoen i regnskapet. Den samlede saldoen på disse underkontoene representerer den totale økonomiske beholdningen til selskapet.

  Bankkonto

 • 1950

  Denne kontoen er knyttet til lønnsutbetalinger og sikrer at arbeidsgiver overfører skattetrekk i tråd med loven. Når lønn utbetales, overføres skattetrekket til denne kontoen før det sendes til skattemyndighetene.

  Sjekk jevnlig saldoen i nettbanken for å samsvar med rapporterte skattetrekk i A-meldingen. Riktig saldo er viktig for å overholde skattebetalingsloven.

  Skattetrekket tilhører skatte- og avgiftskreditorene og kan ikke brukes av arbeidsgiveren. Brudd på reglene er straffbart etter loven.

  Bankkonto for skattetrekk

 • 1960

  Alle banktransaksjoner på utenlandske bankkontoen det gjelder føres her i norske kroner (NOK). Kontroller månedlig at alt er med og juster for valuta etter behov, minimum årlig.

  Bankkonto i utlandet

 • 2000

  Aksjekapital og eventuell bunden egenkapital føres på denne kontoen. Et alternativ for ikke-aksjeselskaper vil være å gi kontoen navnet «Egenkapital, bundet» eller «Andelskapital».

  Aksjekapital

 • 2010

  Egne aksjer føres på denne kontoen. Det er klarer regler for kjøp av egne aksjer i aksjeselskap og hvor stor del selskapet har lov å eie.

  Egne aksjer

 • 2020

  Overkurs, fri egenkapital som ved et senere tidspunkt kan tas ut av selskapet bokføres på denne kontoen. Overkurs er en form for investering når du starter eller øker investeringen i et selskap, og som øker verdien til selskapet.

  Overkurs

 • 2030

  Annen innskutt egenkapital til selskapet føres på denne kontoen.

  Annen innskutt egenkapital

 • 2031

  Kapitalforhøyelse, altså midlertidige innbetalinger eller økning i aksjekapitalen, føres her fram til den er ferdig registrert i Foretaksregisteret.

  Ikke registrert kapitalforhøyelse

 • 2035

  Annen innskutt egenkapital kan også føres på denne kontoen, men det er mer vanlig å bruke 2030.

  Annen innskutt egenkapital

 • 2036

  Hvis du ved stiftelsen av selskapet har en åpningsbalanse (en oversikt over virksomhetens samlede eiendeler, egenkapital og gjeld) med stiftelseskostnad på en egen konto, kan du bokføre stiftelseskostnaden her. Denne kontoen brukes ikke hvis selskapet skal dekke stiftelseskostnadene, da bokføres de direkte som en kostnad på konto 7798.

  Avsetning i stiftelsesutgifter

 • 2040

  Denne kontoen brukes av deltagerlignende selskap som ANS og DA for å bokføre differansen mellom investeringens balanseførte verdi og anskaffelseskostnaden i fondet. Kontoen brukes kun hvis bedriften bruker egenkapitalmetoden eller bruttometoden til å bokføre investeringer selskapet har i datterselskaper eller felleskontrollerte selskaper.

  Fond for vurderingsforskjeller i DLS

 • 2045

  På denne kontoen bokføres forskjellen mellom prisen det koster å kjøpe en investering og den virkelige verdien, hvis du skal bruke virkelig verdi. Kontoen brukes kun av enkeltpersonforetak, og brukes veldig sjelden.

  Fond for urealiserte gevinster

 • 2050

  Denne kontoen viser selskapets opptjente egenkapital og brukes primært ved avslutningen av regnskapsåret.

  Bokføring av resultatet eksempel:

  For enkeltpersonforetak:
  Når det er overskudd, skal du føre DEBET konto 8800 og KREDIT konto 2050.
  Når det er underskudd, skal du føre DEBET konto 2050 og KREDIT konto 8800.

  For aksjeselskap:
  Når det er overskudd, skal du føre DEBET konto 8960 og KREDIT konto 2050.
  Når det er underskudd, skal du føre DEBET konto 2080 og KREDIT konto 8990.

  Annen egenkapital

 • 2057

  Kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i jobbsammenheng. Når du som enkeltpersonsforetak skal føre kilometergodtgjørelse for bruk av privat bil i firmaets tjeneste, må du bruke årets sats for skattefritt beløp, gange det med antall km og bokføre pluss på konto 7080 og minus på konto 2057.

  Motkonto bilgodtgjørelse for enkeltpersonforetak

 • 2060

  Denne kontoen brukes til å registrere alle transaksjoner mellom et enkeltpersonforetaks bankkonto og eierens private bankkonto. Dette inkluderer både uttak fra bedriftens konto til privat bruk og innbetalinger fra privatkontoen til bedriftens konto.

  For hver utbetaling fra bedriftens konto til privat bruk, føres beløpet som uttak på konto 2060. Dette er et debit-posteringer, noe som betyr at saldoen på kontoen reduseres. For hver innbetaling fra privatkontoen til bedriftens konto, føres beløpet som innbetaling på konto 2060. Dette er et kredit-posteringer, noe som betyr at saldoen på kontoen øker.

  I et enkeltpersonforetak kan konto 2060 også brukes til å registrere lønn til eieren. I dette tilfellet vil det være en kredit-posteringer på konto 2060.

  For å sikre at kontoen er korrekt, er det viktig å:
  Regelmessig avstemme kontoen mot bedriftens bankkontoutskrift.
  Kontrollere at alle transaksjoner er bokført riktig.

  Privat konto

 • 2063

  Uttak av anleggsmidler eller driftsmidler til privat bruk for eiere av ENK, DA og ANS føres på denne kontoen. Kontoen brukes bare av selvstendig næringsdrivende. Når du driver ENK, vil overskuddet til firmaet ditt regnes som en del av personinntekten din. Et privat uttak regnes derfor ikke som lønn.

  Uttak av anleggsmidler

 • 2064

  Uttak av varer og tjenester for virksomheten til privat bruk for innehavere eller deltakere i ENK, DA eller ANS føres på denne kontoen. Det kan for eksempel være når bønder tar ut produkter som melk eller kjøtt til eget bruk, eller hvis du som håndtverker bygger en hytte til deg selv.

  Uttak varer og tjenester

 • 2065

  Kostnader til egen bolig i et næringsbygg for innehavere av ENK føres på denne kontoen. Et sånt næringsbygg kan være et bygg som både har næringsvirksomhet og bolig, for eksempel et bygg med butikk i første etasje og leilighet i andre etasje.

  Egen bolig i næringsbygg

 • 2066

  Motkonto for egen bolig i næringsbygg for innehavere av ENK. En motkonto brukes når noe skal bokføres to steder i et regnskap. Bolig i næringsbygg føres på konto 2065 og 2066. Det skal altså vise i regnskapet, men går i null fordi firmaet ikke skal dekke denne utgiften.

  Motkonto egen bolig i næringsbygg

 • 2067

  Kostnader til lys og varme som gjelder privat bruk eller som en privat andel av bedriftensstrømregning føres her. Det er ikke nødvendig å bokføre dette hvis det er privat faktura som bare gjelder privat strøm.

  Lys og varme privat

 • 2068

  Private kostnader til elektronisk kommunikasjon som telefon og internett for eier av enkeltpersonforetak eller deltaker i ANS/DA føres her. Hvis selskapet skal betale for mobilabonnement eller lignende, må dette bokføres pluss på konto 2068 og minus på konto 7098 med skattefordel inntil 4392 kroner for innehaver og deltakere.

  Private kostnader til elektronisk kommunikasjon

 • 2069

  Andre private utgifter betalt fra firmaets bankkonto, kan bokføres her. Disse gir ikke noen effekt på resultatet.

  Diverse andre privatutgifter

 • 2070

  Denne kontoen brukes når skatt for enkeltpersonforetaket eller deltakere i ANS/DA betales fra selskapets bankkonto. Skatten kan også føres her om den er betalt privat, men den påvirker ikke kostnaden i selskapet.

  Forskuddsskatt

 • 2072

  Denne kontoen brukes når et enkeltpersonforetak betaler tilleggsforskudd eller restskatt for innehaver. Gjelder også ANS/DA for deltakere.

  Tilleggsforskudd/restskatt

 • 2075

  Privat bruk av næringsbil eller firmabil når du driver et ENK, eller for deltakere i ANS/DA. Det er egne regler for beregning av beløpet, vanligvis føres fordelen 2075/7099 i regnskapet.

  Privat bruk av næringsbil

 • 2077

  Kjøp av egen syke- og ulykkesforsikring for eiere av ENK og deltakere i ANS/DA, eller en andel av forsikringer som også gjelder eieren privat.

  Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

 • 2078

  Kjøp av NAV sin sykepengeforsikring for enkeltpersonforetak føres på denne kontoen. Forsikringen gjør at ENK kan få sykepenger fra første dag, slik vanlige ansatte har rett til.

  Premie til tilleggstrygd for sykepenger

 • 2080

  Hvis bedriften går i underskudd og det ikke finnes nok opptjent egenkapital på konto 2050 til å dekke underskuddet, skal det resterende underskuddet føres på denne kontoen.

  Udekket tap

 • 2095

  Negativ saldo fra saldosystemet for saldogruppe a-e og j for selskap med bare bokføringsplikt føres på denne kontoen. Når et selskap bruker Næringsoppgave 1, benyttes saldoskjemaer for beregning av avskrivning. Eiendeler som selges med gevinst vil gi negativt beløp i skjemaet, men kan fortsatt fordeles over år i skjemaet. Det er denne negative summen som fordeles over flere år i saldoskjemaet som bokføres på denne kontoen, og oppdateres basert på skjemaet.

  Negativ saldo

 • 2096

  Beløp fra positiv gevinst og tapskonto oppdateres her. "Gevinst og tapskonto" er et eget ligningsskjema og summen du bokfører her skal stemme med skjemaet.

  Positiv gevinst- og tapskonto

 • 2097

  Betinget avsatt gevinst (avsatte penger eller verdier) til ny investering basert på skatteloven §14-70 føres på denne kontoen.

  Betinget avsatt gevinst

 • 2098

  Saldo på positiv tømmerkonto skal stå her og justeres årlig. Denne kontoen er bare relevant for skogdrift.

  Positiv tømmerkonto

 • 2099

  Denne kontoen brukes for å få balansen til å gå i balanse før årsoppgjøret er ferdig og resultatet disponert. Kontoen brukes kun før regnskapet ferdigstilles.

  Udisponert resultat

 • 2100

  For selskap med egen pensjonsordning. Her registreres netto pensjonsforpliktelser, altså midlene som er satt av til fremtidig pensjon, ved pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven.

  Pensjonsforpliktelser

 • 2120

  Utsatt skatt beregnet i forbindelse med årsoppgjøret føres her. Utsatt skatt vil si at selskapet har skatt som må betales i senere år på grunn av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  Utsatt skatt

 • 2160

  Inntekt som er fakturert for på forskudd, men ikke opptjent enda, føres på denne kontoen. Det gjelder når inntekten ikke vil komme før årsskifte eller senere enn en periode på ett år og som skal periodiseres.

  Uopptjent inntekt

 • 2180

  Langsiktige regnskapsmessige avsetninger, andre forpliktelser du har beregnet at du må betale i løpet av ett år, som ikke gir rett til skattefradrag kan føres på denne kontoen.

  Andre avsetninger for forpliktelser

 • 2200

  Langsiktig lån med nedbetaling over ett år der utlåneren har rett til å kreve aksjer i selskapet ditt i stedet for at du betaler tilbake gjelden. Konvertible lån kan for eksempel brukes hvis utlåneren vil bli medeier i selskapet ditt.

  Konvertible lån

 • 2210

  Langsiktig obligasjonslån med nedbetalingstid over ett år. Obligasjonslån er lån som kan selges videre av utlåner, på samme måte som aksjer.

  Obligasjonslån

 • 2220

  Langsiktig gjeld fra banker, forsikringsselskaper og andre kredittinstitusjoner. Langsiktig gjeld har nedbetalingstid på mer enn ett år.

  Gjeld til kredittinstitusjoner

 • 2255

  Langsiktig lån fra eiere av selskapet. Langsiktig vil si at det forfaller om mer enn ett år.

  Gjeld til eiere

 • 2260

  Langsiktig gjeld til et selskap i samme konsern. Langsiktig vil si at det har forfall om mer enn ett år.

  Gjeld til selskap i samme konsern

 • 2280

  Når eiere eller andre interessenter stiller kapital (penger) til rådighet for selskapet langsiktig, føres det her.

  Stille interessentinnskudd

 • 2285

  Ansvarlig lånekapital er langsiktig og føres her. Ansvarlige lån er ofte usikrede, slik at de som gir lånet står sist i køen hvis bedriften går konkurs. Det kan derfor inngå som kjernekapital og tilleggskapital avhengig av hvordan lånet er satt opp. Ofte kan det være krav fra banker eller Innovasjon Norge om å stille ansvarlig kapital for å sikre forsvarlig drift.

  Ansvarlig lånekapital

 • 2290

  Langsiktig gjeld til andre personer enn ansatte og eiere føres her.

  Gjeld til andre personer enn eiere

 • 2299

  Annen langsiktig gjeld, gjeld som forfaller om mer enn ett år.

  Annen langsiktig gjeld

 • 2300

  Kortsiktige konvertible lån hvor utlåneren kan velge å konvertere obligasjonen (gjeldsbrevet) i aksjer i foretaket. Kortsigtige lån betales innen ett år.

  Konvertible lån

 • 2320

  Kortsiktige obligasjonslån med en nedbetalingstid på under ett år bokføres på denne kontoen. Obligasjonslån er lån som kan selges videre av utlåner, på samme måte som aksjer.

  Obligasjonslån

 • 2360

  Et byggelån er et rammelån som innvilges for byggeperioden og betales ut løpende etter behov eller en avtale. Etter byggingen er ferdig, konverteres lånet til et ordinært lån. I et rammelån eller byggelån kan du låne penger opp til en viss ramme uten at du har en fast tilbakebetalingsplan.

  Byggelån

 • 2380

  Kassakreditt er en bankkonto med mulighet for kreditt, den vil alltid være kortsiktig per definisjon og brukes egentlig som en vanlig bankkonto. Alle transaksjoner på bankkontoen føres her, og så kontrollerer du månedlig at alle transaksjoner er tatt med.

  Kassakreditt

 • 2390

  Kortsiktig lån fra banker. Kortsiktig gjeld eller kortsiktige lån er gjeld som skal betales innen ett år.

  Annen gjeld til kredittinstitusjon (bank)

 • 2400

  Dette er en konto som brukes til å registrere bedriftens gjeld til leverandører. Gjeld oppstår vanligvis når bedriften kjøper varer eller tjenester fra leverandører på kreditt.

  Når bedriften mottar en faktura fra en leverandør, føres beløpet på fakturaen som gjeld på konto 2400. Det er viktig å merke seg at det ikke foretas direkte bokføringer på denne kontoen. I stedet oppretter regnskapssystemet en reskontrokonto for hver leverandør. Dette kalles en "Leverandørreskontro." Hver leverandør har sin egen reskontro, og alle transaksjoner knyttet til en bestemt leverandør føres på denne reskontrokontoen.

  Denne oppdelingen i reskontrokontoer gir en systematisk oversikt over alle leverandørforhold og gjør det enkelt å spore og administrere selskapets forpliktelser til hver enkelt leverandør. Totalen på denne kontoen skal til enhver tid være lik totalen som rapporteres i "Leverandører åpne poster." Dette gir en viktig oversikt over selskapets økonomiske forhold med leverandørene og hjelper med å sikre nøyaktig økonomisk styring.

  Leverandørgjeld

 • 2460

  Leverandørgjeld til selskap i samme konsern. Kontoen brukes til å føre leverandørgjeld til selskap innad i konsernet for å ha mulighet til å spesifisere dette i noter i årsregnskapet og eventuelt for å sette opp konsernregnskap.

  Leverandørgjeld til selskap i samme konsern

 • 2500

  Denne kontoen viser den beregnede skatten som skal betales når du får skatteoppgjøret. Beløpet her er beregnet i årsoppgjøret og blir stående til du får skatteoppgjøret ditt på høsten og betaler det.

  Betalbar skatt, ikke utlignet

 • 2510

  Denne kontoen viser skyldig skatt etter at du har mottatt skatteoppgjøret på høsten. Den skal normalt bare ha beløp hvis du har unnlatt å betale skatten etter skatteoppgjøret.

  Betalbar skatt, utlignet

 • 2540

  Forskuddsskatt for selskapsskatt bokføres her. Den betales 15.2 og 15.4 og blir stående på denne kontoen til en får skatteoppgjør på høsten. ENK, DA og ANS skal ikke ha beløp her.

  Forskuddsskatt for selskap

 • 2600

  Forskuddstrekk fra lønnskjøringene føres på denne kontoen. Når skatt på lønningen blir beregnet og lønn blir utbetalt bokføres det som skal betales inn i skatt på denne kontoen. Så, hver andre måned, betales beløpet inn til Kemneren. Beløpet avsettes også på egen bankkonto, en skattetrekkskonto.

  Forskuddstrekk

 • 2610

  Utleggstrekk (påleggstrekk) er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn ved f.eks. inkassosaker. Denne kontoen blir brukt til å føre opp beløpet når det er trukket i lønn og står der til det blir betalt til de som har krav på pengene.

  Utleggstrekk

 • 2620

  Bidragstrekk omfatter både barnebidrag og ektefellebidrag som fastsettes etter reglene i barneloven og ekteskapsloven. Når et vedtak om dette eksisterer for en ansatt, bokfører du trekket her fra det blir trukket til det blir betalt.

  Bidragstrekk

 • 2630

  Hvis det er krav om trygdetrekk ved utbetaling av lønn, bokfører du trekkbeløpet på denne kontoen og lar det stå her til det blir betalt. Dette kan f.eks. gjelde for tilbakekreving etter feilaktige utbetalinger. Kontoen kan også brukes til personlig pensjonstrekk for arbeidstaker.

  Trygdetrekk

 • 2640

  Forsikringstrekk i lønnen til ansatte føres på denne kontoen. Kontoen brukes for frivillige forsikringer som arbeidsgiver har betalt for arbeidstaker.

  Forsikringstrekk

 • 2650

  Trukket fagforeningskontingent. Når ansatte er medlem i en fagforening trekkes kontingent og eventuelt andre avtaler en har vi fagforeningen via lønn. Trukket beløp i lønn føres her fram til det blir betalt til fagforeningen. Både kontingent, forsikringsordning, Ou-midler og lignende føres her.

  Fagforeningskontingent

 • 2690

  Andre trekk i lønn inklusiv pensjonstrekk

  Andre trekk

 • 2700

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på inntekt og er basert på MVA-kode 3.

  Utgående merverdiavgift, høy sats

 • 2701

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 15 % MVA på inntekt og er basert på MVA-kode 31.

  Utgående merverdiavgift, middels sats

 • 2703

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 12 % MVA på inntekt og er basert på MVA-kode 33.

  Utgående merverdiavgift, lav sats

 • 2704

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på tjenester fra utlandet og er basert på MVA-kode 86.

  Utgående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet

 • 2705

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på import og er basert på MVA-kode 81 og 82.

  Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

 • 2706

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 15 % MVA på import og er basert på MVA-kode 83 og 84.

  Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middel sats

 • 2707

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på kjøp med omvendt avgiftsplikt og er basert på MVA-kode 91 og 92.

  Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

 • 2710

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på kostnader og er basert på MVA-kode 1.

  Inngående merverdiavgift, høy sats

 • 2711

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 15 % MVA på inntekt og er basert på MVA-kode 11.

  Inngående merverdiavgift, middels sats

 • 2713

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 12 % MVA på inntekt og er basert på MVA-kode 13.

  Inngående merverdiavgift, lav sats

 • 2714

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på tjenester fra utlandet når du har fradragsrett og er basert på MVA-kode 86 og 87.

  Inngående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet

 • 2715

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på import fra utlandet når du har fradragsrett og er basert på MVA-kode 81.

  Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

 • 2717

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er 25 % MVA på kjøp med omvendt avgiftsplikt når du har fradragsrett og er basert på MVA-kode 91.

  Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

 • 2740

  Denne kontoen brukes til å spore merverdiavgiften (MVA) som din bedrift skylder eller har til gode. Den reflekterer balansen mellom MVA som skal betales til skattemyndighetene og MVA som kan kreves refundert basert på bedriftens kjøp og salg.

  Når du oppretter en ny MVA-melding i Conta, genereres det automatiske posteringer som overfører beløpene fra MVA-kontoene for utgående og inngående MVA til denne oppgjørskontoen. Dette gir deg en sanntidsstatus for hvor mye MVA du skylder eller har til gode, men inkluderer ikke perioder hvor MVA-meldingen ennå ikke er opprettet.

  Når du betaler MVA-beløpet som skyldes, eller når du mottar en MVA-refusjon på grunn av overskudd av inngående MVA, bokføres disse transaksjonene mot denne kontoen. For eksempel, hvis MVA-meldingen viser at du skylder 10 000 kr i MVA, vil denne kontoen vise dette beløpet som en negativ saldo før betalingen bokføres. Etter betalingen vil saldoen gå til null.

  Eksempler på oppføringer som hører hjemme på denne kontoen inkluderer:

  • Innbetaling eller utbetaling for MVA-oppgjøret

  • Betaling av skyldig MVA


  Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling: Beløp som er mindre enn 100 kr kan bokføres som debet på konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget med MVA-kode 0 og kredit på konto 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift, i samsvar med skattereguleringene.

  Merk: Det er viktig å unngå å bokføre gebyrer og renter mot denne kontoen, da dette vil føre til at saldoen avviker fra de innsendte MVA-oppgavene.

  Oppgjørskonto merverdiavgift

 • 2753

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er grunnlaget for 15 % eller 11,11 % MVA på inntekt og er basert på MVA-kode 31 og 32.

  Grunnlag utgående merverdiavgift, middels sats

 • 2755

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er grunnlaget for 25 % MVA på kostnader og er basert på MVA-kode 1.

  Grunnlag inngående merverdiavgift, høy sats

 • 2756

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er grunnlaget for 25 % MVA tjenester fra utlandet når du har fradragsrett og er basert på MVA-kode 86.

  Grunnlag inngående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet

 • 2760

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er grunnlaget for 25 % MVA på import hvis selskapet har fradragsrett og er basert på MVA-kode 81.

  Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

 • 2761

  Denne kontoen har automatposteringer basert på MVA-koder og du skal ikke bokføre noe her. Beløpet på kontoen er grunnlaget for 25 % MVA på import hvis selskapet har fradragsrett og er basert på MVA-kode 81, som motkonto til 2760.

  Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

 • 2770


  Denne kontoen brukes til å spore arbeidsgiveravgift i forbindelse med lønnsutbetalinger gjennom året. Avgiften rapporteres og betales i faste intervaller.

  Vær oppmerksom på at denne kontoen kun skal brukes for nåværende termins arbeidsgiveravgift. Den skal ikke forveksles med konto 2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn, som er en avsetning i regnskapet.

  Skyldig arbeidsgiveravgift må være i samsvar med loven og betales i henhold til fastsatte frister. Når betalingen er utført, føres dette beløpet til konto 2771 - Betalt arbeidsgiveravgift.

  Viktig å holde kontoene atskilt for nøyaktig regnskapsføring og betaling av arbeidsgiveravgift.

  Skyldig arbeidsgiveravgift

 • 2785

  Beregnet arbeidsgiveravgift av feriepenger som skal betales når feriepengene utbetales. Feriepenger og arbeidsgiveravgiften på denne kostnadsføres gjennom året. Pengene du setter av til arbeidsgiveravgift samler seg opp på denne kontoen til den skal betales når feriepengene utbetales året etter.

  Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

 • 2790

  Registrering av andre offentlig avgifter enn skatt, MVA og arbeidsgiveravgift som berdriften skal betale. Det kan være f.eks alkoholavgift eller andre avgifter i spesifikke bransjer.

  Andre offentlige avgifter

 • 2800

  Avsatt utbytte er utbytte vedtatt av generalforsamlingen. Det skal stå på denne kontoen frem til det blir betalt.

  Avsatt utbytte

 • 2900

  Når kunder betaler forskudd der varen eller tjenesten ikke er levert, skal disse forskuddene bokføres her. F. eks. kan dette være utleie av lokaler der leietaker betaler for januar i desember. Gavekort og tilgodelapper er også en form for forskudd fra kunder der de har betalt, men ikke fått varen enda.

  Forskudd fra kunder

 • 2910

  Kortsiktig gjeld til ansatte føres her. Når virksomheten har gjeld til flere ansatte, er det en fordel å opprette kontoer per ansatt. Når ansatte har lagt ut for noe føres det her fram til det blir utbetalt.

  Gjeld til ansatte

 • 2915

  Denne kontoen brukes til å registrere kortsiktig gjeld som selskapet har til sine eiere. Kortsiktig gjeld betyr at beløpet skal tilbakebetales innen ett år. Denne typen gjeld oppstår ofte når eiere enten låner midler til selskapet eller legger ut personlige penger for selskapets utgifter.

  Kontoen er nødvendig for å holde oversikt over alle kortsiktige økonomiske forpliktelser selskapet har til eierne. Dette kan inkludere situasjoner der eiere har betalt for selskapets utgifter med egne midler, eller når de gir selskapet kortsiktige lån.

  Eksempler på oppføringer i denne kontoen:
  En av selskapets eiere bruker sitt personlige bankkort for å betale for et kjøp på vegne av selskapet.
  Selskapet trenger nye datamaskiner til kontoret, og en eier låner midlene til selskapet i stedet for å bruke selskapets bankkonto eller søke lån i banken. Denne gjelden vil være kortsiktig og føres i denne kontoen.

  Det er viktig å merke seg at hvis selskapet har gjeld til flere eiere, kan det være hensiktsmessig å opprette separate kontoer for hver eier for å kunne spore gjelden individuelt.

  Denne kontoen gir en klar forståelse av hva som bør føres opp her (kortsiktig gjeld til eiere) og når den brukes (for økonomiske transaksjoner som krever tilbakebetaling innen ett år).

  Gjeld til eiere

 • 2920

  Kortsiktig gjeld (under 1 år) til selskap i samme konsern føres her.

  Gjeld til selskap i samme konsern

 • 2930

  Denne kontoen brukes til å føre lønnsforpliktelser overfor ansatte før lønnen faktisk blir utbetalt. Når lønningen er beregnet og klar til utbetaling, bokføres den her som en kortsiktig gjeldspost. Denne gjelden representerer det totale beløpet som selskapet skylder de ansatte for den aktuelle lønnsperioden.

  Regnskapsføring av skyldig lønn:
  Beregning og kjøring av nettolønn: Bedriften beregner lønnen for de ansatte, trekker eventuell skatt, pensjonsinnskudd, og andre fradrag, og bokfører nettolønnen på denne kontoen.

  Utbetaling av lønn: Når lønnen blir faktisk utbetalt til de ansatte, registreres utbetalingen som en kreditering (Kredit) på konto 1920 Bankinnskudd og en debitering (Debet) på konto 2930 Skyldig lønn. Dette nullstiller kontoen og reflekterer at lønnen er blitt utbetalt.

  Merk at beløpet som bokføres på kontoen 2930 Skyldig lønn, skal være nettolønnen etter alle fradrag.

  Skyldig lønn

 • 2940

  Feriepenger som skal utbetales neste år bokføres her som skyldige feriepenger. Feriepengene beregnes og kostnadsføres løpende sammen med lønn og skyldige feriepenger. Når feriepenger skal utbetales rapporteres det gjennom lønnssystemet, og skyldig beløp flyttes fra denne kontoen til 2930 for utbetaling. Beløpet på konto skal stemme med feriepengelisten.

  Skyldige feriepenger

 • 2950

  Påløpt rente er rentekostnader på lån som du har blitt skylding, men ikke betalt. Det kan for eksempel være renter på et lån som er påløpt på slutten av året, men ikke skal betales før neste år. Påløpte renter trenger ikke å ha forfalt.

  Påløpt rente

 • 2960

  Påløpte kostander er kostnader som er brukt i en periode, men som du ikke mottar faktura for før i en senere periode. Om en har påløpt lønnskostnad føres det også i denne kontogruppen, men det anbefales å opprette en egen konto til det. Eksempler på slike kostnader kan være påløpte prosjektkostnader fra underleverandører, lønn, honorarer ol.

  Annen påløpt kostnad

 • 2965

  Hvis du har fakturert en kunde og fått betalt på forskudd, føres forskuddet på denne kontoen inntil varen eller tjenesten er levert eller utført. Dette kalles periodisering.

  Forskuddsbetalt inntekt

 • 2990

  Kortsiktig gjeld til andre personer enn ansatte og eiere.

  Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

 • 2999

  Annen kortsiktig gjeld med forfall innen 1 år bokføres her.

  Annen kortsiktig gjeld

 • 3000

  Salg av varer og tjenester med 25 % MVA føres her. Dersom det omsettes flere type produkter som man ønsker å vise i regnskapet, kan en bruke flere kontoer som begynner på 30. Kontoer som begynner på 30 er de vanligste inntektskontoene.

  Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats

 • 3005

  Salg av gull og klimakvoter føres på denne kontoen med MVA-kode 51. Disse har omvendt avgiftsplikt og det er kjøper som skal betale MVA her.

  Salgsinntekt, omvendt avgiftsplikt

 • 3030

  Salg av næringsmidler med 15 % eller 11,11 % MVA føres her. Varer som kan spises av mennesker har 15 % MVA, og salg av råfisk til råfiskelag har 11,11 % MVA. 15 % er MVA-kode 31 og 11,11 % MVA har MVA-kode 32. Matservering føres på konto 3000.

  Salgsinntekt, avgiftspliktig, middels sats

 • 3050

  Salg av tjenester og billetter med 12 % MVA føres her. Her føres persontransport, fergeinntekt, kinobilletter, korttids romutleie og en del inngangsbilletter.

  Salgsinntekt, avgiftspliktig, lav sats

 • 3060

  Uttak av varer eller tjenester til eget bruk med høy sats MVA føres her. Det beregnes MVA på vanlig måte. Et eksempel er når et tømrerfirma pusser opp et bygg de eier selv.

  Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats

 • 3100

  Omsetning av varer som er fritatt for merverdiavgift føres her.

  Salgsinntekt, avgiftsfri

 • 3150

  Salgsinntekt på salg av varer og tjenester til utlandet. Det beregnes ikke merverdiavgift på inntekten fordi den er fritatt for MVA, men det skal rapporteres i MVA-meldingen som eksport.

  Salgsinntekt på utførsel av varer og tjenester

 • 3160

  Varer som tas ut av virksomheten og som er fritatt for MVA føres her.

  Uttak av varer, avgiftsfritt

 • 3200

  Kontoen brukes til å føre omsetning som er utenfor avgiftsområdet og dermed unntatt MVA.

  Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

 • 3260

  Varer som tas ut av virksomheten og som er unntatt for MVA føres her.

  Uttak av varer, utenfor avgiftsområdet

 • 3400

  Alle offentlige tilskudd føres mot denne kontogruppen. Det kan være støtte fra Innovasjon Norge, næringslivsfond, landbruksstøtte eller lignende.

  Offentlige tilskudd

 • 3500

  Penger du setter av til fremtidig garantiansvar som går utover det lovpålagte garantiansvaret føres på denne kontoen. Dette gjelder for garantier som er inkludert i salgssummen til varen det gjelder.

  Garanti og service

 • 3600

  Husleieinntekter og andre leieinntekter på fast eiendom uten MVA føres på denne kontoen. Slike inntekter er som hovedregel utenfor avgiftsområdet.

  Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet

 • 3605

  Leieinntekt på eiendom med avgiftsplikt (med MVA) bokføres her. Næringsdrivende og offentlig virksomhet som leier ut fast eiendom til annet formål enn bolig kan registreres i merverdiavgiftsregisteret og leie ut med avgiftsplikt og dermed ha fradragsrett for MVA.

  Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

 • 3610

  Inntekter fra utleie av driftsmidler føres her. Hovedregelen er at all utleie av utstyr er avgiftspliktig, altså med MVA.

  Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

 • 3615

  Utleie av spesielle driftsmidler som er nevnt i Merverdiavgiftslovens kapittel 6, er fritatt for merverdiavgift og føres her. Gjelder bl.a. el-bil.

  Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

 • 3620

  Annen leieinntekt er som hovedregel avgiftspliktig (med MVA) og føres på denne kontoen.

  Annen leieinntekt

 • 3650

  Leieinntekt for jakt og fiskerettigheter bokføres på denne kontoen.

  Leieinntekt av rettigheter - jakt, fiske m.m.

 • 3700

  Avgiftspliktig provisjonsinntekt, altså provisjonsinntekt med MVA, føres på denne kontoen.

  Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

 • 3705

  Avgiftsfrie provisjonsinntekter, altså provisjonsinntekter uten MVA, føres på denne kontoen. Om det gjelder provisjon i forbindelse med eksport av varer eller tjenester til utlandet brukes MVA-kode 52.

  Provisjonsinntekt, avgiftsfri

 • 3881

  Salg av eiendeler og varige driftsmidler med 25 % MVA føres på denne kontoen. Salg av eiendeler uten avgiftsplikt (MVA) føres på konto 3882.

  Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

 • 3882

  Salg av avgiftsfrie eiendeler og varige driftsmidler (uten MVA) føres på denne kontoen. Salg av avgiftspliktige eiendeler føres på konto 3881.

  Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

 • 3889

  Kontoen brukes til å flytte balanseført verdi fra balansen for solgte immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Kontoen brukes som motkonto ved både avgiftspliktig og avgiftsfritt salg.

  Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

 • 3890

  Inntektsføring fra positiv gevinst og tapskonto. Gevinst og tapskonto er et eget skjema som viser gevinster og tap som kan fordeles over flere år. Saldo skal føres på konto 2096 og endringer i gevinsten som fordeles bokføres på denne kontoen årlig.

  Inntektsføring fra positiv gevinst og tapskonto

 • 3900

  Purregebyr, inkassogebyrer o.l. på inntekt bokføres her med MVA-kode 0. Slike inntekter er ikke omsetning.

  Purregebyr

 • 3910

  Annen driftsrelatert inntekt som ikke er det selskapet driver med til vanlig kan føres på denne kontoen.

  Annen driftsrelatert inntekt

 • 3920

  På denne kontoen bokfører du endringene i verdien på konto 1298 eller 2098 årlig. Denne kontoen gjelder kun skogdrift.

  Årets inntekts/kostnadføring fra tømmerkonto

 • 3950

  Inntekt som er opptjent men ikke fakturert, bokføres på konto 1530, og så bokføres de periodevise endringene på denne kontoen.

  Endring i opptjent ikke utfakturert inntekt

 • 4000

  Denne kontoen brukes til å registrere kostnadene knyttet til innkjøp av råvarer og halvfabrikata som er avgiftsbelagt med den høye merverdiavgiftssatsen (vanligvis 25 %). Disse innkjøpene er sentrale for bedrifter som driver med produksjon av varer eller levering av tjenester. Det er viktig å forstå at de kjøpte råvarene og halvfabrikataene skal tjene to hovedformål:

  Inngå som en del av de ferdige varene: Dette gjelder når bedriften produserer fysiske varer eller produkter for salg. Kostnadene knyttet til råvarene som blir en integrert del av det ferdige produktet, føres her.

  Forbrukes i utførelsen av en tjeneste: Hvis bedriften din tilbyr tjenester, skal kostnadene knyttet til råvarer og halvfabrikata som brukes opp mens tjenesten utføres, også føres på denne kontoen.

  Eksempler på innkjøp som skal registreres på denne kontoen inkluderer:

  • Maling (for et malefirma)

  • Byggematerialer (for et byggefirma)

  • Reservedeler (for en bilmekaniker)

  • Papir (for et trykkeri)

  • Bildeler eller biler (for reparasjon og videresalg)

  • Fôr, frø, planter eller såkorn (for landbruk)

  • Servietter og plastbestikk (for et gatekjøkken)

  • Råmateriale for et kunstverk (for en kunstner)

  • Shampo (kjøpt av en frisør for bruk i salongen)

  • Forbruksmateriell for pasientbehandling (for en lege eller tannlege)

  • Vær oppmerksom på at for matvarer (næringsmidler) har det sin egen dedikerte konto, nemlig Konto 4030.


  Det er viktig å merke seg at råvarer og halvfabrikata som kjøpes for bruk i egen bedrift og som ikke selges separat som et produkt, skal føres på denne kontoen. Dersom bedriften har kjøpt ferdige varer som skal videreselges uten ytterligere bearbeidelse, føres disse innkjøpene mot Konto Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats.

  For internasjonale innkjøp, der det ikke er merverdiavgift inkludert på fakturaen, for eksempel ved kjøp fra utenlandske leverandører, kan det være hensiktsmessig å opprette en egen konto for utenlandske varekjøp. Dette gir enklere avstemming mot innførselsmerverdiavgiften og andre kostnader knyttet til toll, avgifter og gebyrer som kan inkluderes på fakturaen fra speditøren.

  For å opprettholde nøyaktige regnskapsposter, bør innkjøpene på denne kontoen føres når de oppstår i løpet av året. Det er også vanlig å gjennomføre en varetelling ved årets slutt for å få bedre oversikt over verdien av varelageret. Varetellingen bør gjenspeiles på en passende varelagerkonto i regnskapet.

  Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats

 • 4030

  Denne kontoen brukes for å registrere kjøp av råvarer og halvfabrikata som er avgiftsbelagt med middels merverdiavgift (MVA) - 15 prosent. Disse innsatsfaktorene er grunnleggende komponenter som blir brukt til å lage ferdige varer eller tilberede matprodukter som bedriften din selger.

  Denne kontoen er relevant for bedrifter som er involvert i produksjon og videreforedling av varer. Det kan inkludere bakerier, restauranter, matprodusenter eller lignende. Hvis bedriften din ikke er engasjert i produksjon eller salg av varer, er det andre kontoer som er bedre egnet for å registrere kjøp av mat i 59xx-serien.

  Innkjøp fra utlandet
  Hvis du kjøper varer fra utenlandske leverandører, kan det hende at det ikke påløper MVA på fakturaen. MVA-en kan komme som en egen avgiftsfaktura fra tollmyndighetene eller som en del av andre kostnader knyttet til import. Det kan derfor være lurt å opprette en egen konto for utenlandske varekjøp for å enkelt kunne bokføre og avstemme MVA-relaterte kostnader.

  MVA-sats
  Standard MVA-satsen for kjøpene som bokføres på denne kontoen er middels, vanligvis 15 %. Det er viktig å merke seg at kun bedrifter som er involvert i matproduksjon eller servering kan trekke fra MVA på varer med denne satsen. Andre bedrifter bør bokføre kjøpene med "Ingen" som MVA-valg.

  Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats

 • 4060

  Frakt, toll og spedisjon på råvarer og innkjøpte halvfabrikata. Kontoen brukes til fraktkostnader på varekjøpene som føres i denne gruppen (dvs som begynner på 40).

  Frakt, toll og spedisjon

 • 4090

  Endring av varelager for råvarer og innkjøpte halvfabrikata føres på denne kontoen etter du har hatt varetelling. Hvis varebeholdningen har minsket fører du den på debet på denne kontoen, og hvis den har økt fører du den på kredit.

  Beholdningsendring

 • 4300

  Denne kontoen brukes til å registrere innkjøp av ferdige varer som er klare for videresalg uten noen form for bearbeiding eller videreutvikling. Disse kjøpene er gjenstand for merverdiavgift (MVA) med høy sats, vanligvis 25 %.

  Eksempler på innkjøp som skal bokføres på denne kontoen inkluderer kjøp av klær for en klesbutikk, anskaffelse av mobiltelefoner for en elektronikkforhandler og innkjøp av klokker for en klokkebutikk.

  Denne kontoen er spesifisert for innkjøp som er underlagt MVA med høy sats, men den kan også brukes hvis det ikke er noen MVA på kjøpet, for eksempel når du kjøper varer fra en leverandør i utlandet.

  Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats

 • 4310


  Her fører import av varer fra utland. Husk at både varen og merverdiavgiften skal bokføres med MVA-kode for import av varer.
  Driver du for eksempel klesbutikk og har kjøpt utenlandske varer for 1000 kroner fører du det slik: 
  Debet (+) 4310 Varekjøp Utland med MVA-kode 81
  Kredit (-) 4310 Varekjøp Utland med med MVA-kode 0

  Mer informasjon om hvordan bokføre import av varer kan du finne her.


  Varekjøp Utland med MVA

 • 4330

  Denne kontoen brukes til å registrere kostnadene knyttet til innkjøp av ferdige matvarer og næringsmidler som er ment for videresalg. Vanligvis har disse varene en merverdiavgiftssats på 15 %, med mindre det ikke er noen merverdiavgift på kjøpet, for eksempel når du handler fra en utenlandsk leverandør.

  Hva som inngår i denne kontoen:

  • Ferdige matvarer: Dette inkluderer varer som er klare for salg uten behov for ytterligere bearbeiding eller videreutvikling. For eksempel, dagligvarebutikker kan bruke denne kontoen når de kjøper brus, sjokolade eller andre matvarer for videresalg.


  Merk: Hvis varene krever noen form for behandling, produksjon eller videreutvikling før de selges, skal kjøpet i stedet føres mot kontoen 4030 - Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats.

  Innkjøp av varer for videresalg, middels avgiftssats

 • 4360

  Denne kontoen brukes til å føre utgifter for å få ferdige varer klare for salg, som vanligvis inkluderer kostnader for transport, toll og spedisjon. Den skiller disse utgiftene fra selve kostnaden for varekjøp, som vanligvis bokføres på konto 4300.

  Eksempler på ting som føres mot denne kontoen:

  • Fraktkostnader: Dette omfatter kostnader for å transportere ferdige varer fra leverandøren til bedriftens lokaler. Det kan inkludere alt fra levering med lastebil, skip eller fly, avhengig av forsyningskjeden.

  • Tollavgifter: Dette inkluderer eventuelle tollavgifter som påløper når varer importeres fra utlandet.

  • Tollavgifter kan variere avhengig av varetypen og importlandets regler og forskrifter.

  • Spedisjonskostnader: Dette dekker kostnader knyttet til spedisjons- eller logistikktjenester som hjelper med organisering, koordinering og utførelse av varetransporten.

  Frakt, toll og spedisjon

 • 4390

  Endring i varebeholdng av handelsvarer føres her. Hvis varebeholdningen har minsket fører du den på debet på denne kontoen, og hvis den har økt fører du den på kredit.

  Beholdningsendring

 • 4500

  Denne kontoen brukes til å registrere utgifter knyttet til innleie av ekstern arbeidskraft og underentreprenører i forbindelse med produksjonen av varer eller tjenester som bedriften din selger.

  Typiske eksempler inkluderer: Et verksted som leier inn et lakkeringsfirma for å rette opp rustskader på biler under service eller en mobiltelefonprodusent som ansetter en programvareleverandør for å bistå i utviklingen av en ny programvareoppdatering for deres produkter.

  Merk: Hvis innleid arbeidskraft brukes til interne administrative oppgaver eller tjenester som inkassotjenester, bør de føres på en annen passende konto i 67xx-serien.

  Det er også viktig å merke at hvis innleid arbeidskraft brukes for å forbedre verdien av spesifikke eiendeler som bedriften eier (for eksempel en bygning), bør kostnadene føres på kontoen som er knyttet til den relevante eiendelen (for en bygning ville det være Konto 1100).

  Fremmedytelse og underentreprise

 • 4550

  Innleie av ekstern arbeidskraft til produksjon som er oppgavepliktig føres på denne kontoen. Det kan for eksempel være utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Det er oppgavepliktig og må rapporteres inn via Altinn. Dette er en oppgaveplikt som selskaper som benytter seg av tjenester fra personlig næringsdrivende har, og du må derfor ha det på egen konto for å kontrollere at alt blir rapportert.

  Fremmedytelse og underentreprise, oppgavepliktig

 • 4590

  Endring av "varelager" for ekstern arbeidskraft skal tas med på varetelling hvert år og føres på denne kontoen. Hvis varebeholdningen har minsket fører du den på pluss på denne kontoen, og hvis den har økt fører du den på minus.

  Beholdningsendring

 • 4995

  Endring av beholding av egne tilvirkede anleggsmidler bokføres på denne kontoen. Hvis du bygger noe for eget bruk eller for salg, er verdiene for produktene bokført på konto 1130 eller 1131. Hvis du kjøper inn materialer til dette byggeprosjektet i løpet av året, bokfører du de i kontogruppe 4 som et vanlig varekjøp, men minst en gang i året må du da justere verdien på konto 1130 og 1131 for at de skal vise den reelle verdien på produktene. Det er denne endringen som føres på denne kontoen.

  Beholdingsendring av egne tilvirkede anleggsmidler

 • 5000

  Bruttolønn fra lønnskjøringen føres på denne kontoen. Alle typer lønn, før fradrag for skatt, kan føres på denne kontoen. Hvis du vil kan du ha egne kontoer i kontogruppen for å kunne sammenligne ulike lønnstyper.

  Eksempler på oppføringer som hører hjemme på denne kontoen inkluderer:

  • Fastlønn

  • Timelønn

  • Bonus

  Lønn til ansatte

 • 5090

  Endring i lønn som er påløpt men ikke utbetalt bokføres på denne kontoen.

  Påløpt, ikke utbetalt lønn

 • 5092

  Feriepengene er en form for kompensasjon som ansatte har krav på for sin opptjente ferie, og de utgjør en kostnad for bedriften. Denne kontoen brukes for å registrere feriepengekostnadene som en bedrift har i forbindelse med sine ansatte.

  Feriepengene føres på denne kontoen når de ansatte opptjener retten til dem, samtidig som lønnen bokføres på konto 5001 eller tilsvarende lønnskonto. Samtidig med at feriepengekostnadene bokføres her, blir de også registrert som gjeld til de ansatte på konto 2941. Denne gjelden står på konto 2941 frem til feriepengene faktisk utbetales i det påfølgende året, og deretter blir konto 2941 nullstilt.

  Fordelingsgrunnlaget for feriepenger er normalt minimum 10,2 % av årslønnen til den enkelte ansatte i opptjeningsåret, som er året før feriepengene skal utbetales.

  For ansatte over 60 år kan kravet til feriepenger være minimum 12,5 % av årslønnen i opptjeningsåret.

  Feriepenger

 • 5200

  Denne kontoen brukes når arbeidstakere eller eiere i bedriften disponerer en bil som eies av bedriften. Det vil være ulike beregninger for hvilke beløp som skal meldes inn, men bruttobeløpet før skatt skal bokføres her.

  Fri bil

 • 5210

  Fordelen med fri EK-tjeneste, altså når bedriften betaler for ansattes telefon, internett eller lignende som de også kan bruke privat, bokføres på denne kontoen når det rapporteres i a-meldingen. Du skal ikke bokføre hele beløpet, men beløpet som beregnes etter Skatteetatens sjablongregel.

  Fri telefon

 • 5220

  Når arbeidsgiver betaler for avis(er) for ansatte, bokføres bruttobeløpet for avisen/nettabonnementet på denne kontoen når det rapporteres i a-meldingen.

  Fri avis

 • 5230

  Når arbeidsgiver dekker fri kost og losji for ansatte, bokføres det på denne kontoen når det rapporteres i a-meldingen.

  Fri kost og losji

 • 5235

  Denne kontoen brukes når andre naturalytelser blir rapportert via a-melding

  Andre naturalytelser

 • 5240

  Hvis ansatte får rentefordel på rimelig lån fra arbeidsgiver føres her. Dersom det blir gitt rimelig lån i arbeidsforhold og renten i avtalen er lavere enn normrentesatsen, skal mottaker av lånet skattlegges og innberettes for forskjellen mellom den vanlige rentesatsen og den avtalte, gunstigere renten.

  Rentefordel

 • 5250

  Innmeldinger av skattepliktige forsikringer føres på denne kontoen når det rapporteres i a-meldingen. Det kan for eksempel være helseforsikring.

  Innberettet skattepliktige forsikringer

 • 5251

  Innmeldinger av pensjon for å betale arbeidsgiveravgift gjøres gjennom lønnssystemet, og beløpet du har meldt inn bokføres på denne kontoen når det rapporteres i a-meldingen.

  Innberettet pensjon

 • 5290

  Denne kontoen brukes som motkonto til alle kontoene i 52-kontogruppen. Kontogruppe 52 brukes for å vise alt som arbeidstakere har mottatt av penger, og som selskapet har rapportert inn via lønnssystemet og betalt skatt og arbeidsgiveravgift av.

  Hvis det for eksempel er snakk om fri telefon, bokføres selve kostnaden på konto 6900, men for å vise når det er rapportert via lønn, må det føres på denne kontoen i tillegg.

  Fri telefon bokføres med 4392 kroner per ansatt i året i pluss på konto 5210 og i minus på konto 5290. Summene på kontogruppe 52 skal altså alltid gå i null når du bokfører dem på motkontoen. Det er for å vise at kostnaden er innberettet, og for å få riktig grunnlag for å beregne arbeidsgiveravgift og avstemming av offentlige avgifter.

  Motkonto for gruppe 52

 • 5300

  Tantieme er begrepet for en type godtgjørelse som noen ganger utbetales til et selskaps administrerende direktør, til medlemmer av styret og høyere funksjonærer. Tantieme beregnes som en prosentberegnet andel av bedriftens overskudd og er en godtgjørelse som det på forhånd er inngått avtale om utbetaling av. Tantieme kommer i tillegg til ordinær lønn. Sjelden brukt for små foretak.

  Tantieme

 • 5330

  Godtgjørelser til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende er lønnsinntekt og innberettes på lik linje med lønn. Bruttobeløpet før skattetrekk føres her basert på lønnskjøringen.

  Godtgjørelse til styremedlemmer

 • 5335

  Godtgjørelser til medlem av bedriftsforsamlingen meldes inn via lønnssystemet og bruttobeløpet før skattetrekk skal bokføres her.

  Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

 • 5350

  Andre godtgjørelser som rapporteres via a-melding også rapporteringspliktige utgiftsgodtgjørelser.

  Annen oppgave pliktig godtgjørelser

 • 5400

  Arbeidsgiveravgift beregnes under lønnskjøring og kostnadsføres løpende sammen med lønningen. Kostnaden bokføres her og det skyldige beløpet føres på konto 2770.

  Arbeidsgiveravgift

 • 5405

  Arbeidsgiveravgift på feriepenger beregnes og kostnadsføres løpende når lønn utbetales og denne kostnaden føres her.

  Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

 • 5420

  Pensjon til tidligere ansatte bokføres på denne kontoen.

  Innberetningspliktig pensjonsutbetaling

 • 5600

  Arbeidsgodtgjørelse til deltakere i DA/ANS føres på denne kontoen.

  Arbeidsgodtgjørelse til eiere i DLS

 • 5700

  Mottatt lærlingtilskudd føres på denne kontoen.

  Lærlingtilskudd

 • 5800

  Når selskapet får refundert sykepenger fra NAV skal de føres her. Beløpet skal stå i minus på denne kontoen.

  Refusjon av sykepenger

 • 5820

  Refunderte sykepenger og feriepenger fra NAV må meldes inn via A-meldingen for å få tilbake arbeidsgiveravgiften som ble trukket. På denne kontoen bokfører du de samme tallene som du sender inn. Det kan være hensiktismessig å opprettet motkonto på 5890 for å dokumentere innmeldingen slik at den kan føres i pluss her og minus på konto 5890.

  Innberettet refusjon av sykepenger for refusjon av arbeidsgiveravgift

 • 5900

  Gaver til ansatte som kommer inn under reglene for skattemessig fradrag for bedriften, skal føres her. Beløpsgrensen for hver enkelt ansatt per år justeres jevnlig, og gjelder for alle gaver unntatt for noen spesielle jubileum. Dokumentet må merkes med hvem det gjelder, og transaksjonen i regnskapet med navn for å holde oversikt over totalbeløp.

  Gaver til ansatte, fradragsberettiget

 • 5905

  Gaver til ansatte som ikke faller inn under rett til skattemessig fradrag for bedriften skal bokføres her. I tillegg til fradragsrett for bedriften bør det gjøres en vurdering om det skal innberettes som naturalytelse. Fra 2019 er det meste fradragsberettighet og skal føres på 5900.

  Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget

 • 5910

  Denne kontoen brukes til å bokføre utgifter knyttet til mat til egen kantine eller spiserom for de ansatte, eller dekning av kostnader i forbindelse med ekstern kantine.

  Eksempler på transaksjoner som kan føres på denne kontoen inkluderer: Kjøp av matvarer og drikkevarer beregnet for ansattes forbruk i pauserommet eller spiserommet, som kaffe, te og frukt.

  Merk: Ved behov for å trekke ansattes lønn for å dekke kostnader knyttet til kantinedrift, skal dette registreres kredit på konto 5919. Eventuell overtidsmat skal bokføres på konto 5915.

  Kantinekostnad

 • 5915

  Denne regnskapskontoen er ment for å bokføre utgifter knyttet til måltider som tilbys til de ansatte i forbindelse med overtidsarbeid. Det er viktig å merke at visse krav må være oppfylt for at kostnadene ikke skal utløse skatteplikt for de ansatte.

  For å unngå fordelsbeskatning må følgende krav imøtekommes: (1) Den ansatte må ha jobbet sammenhengende i minst 10 timer (måltidet kan inntas når som helst i løpet av arbeidsperioden) og (2) kostnaden for måltidet per ansatt per dag skal ikke overstige 200 kr.

  Når ansatte er på reise, gjelder ikke de samme begrensningene for kostnadene til måltider. Kostnader for måltider under reise skal bokføres på konto 7160.

  Overtidsmat

 • 5920

  Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte i virksomheten, og kostnaden til slik forsikring føres her.

  Yrkesskadeforsikring

 • 5930

  Andre forsikringer enn yrkesskadeforsikring, som ikke skal innmeldes, og ikke er skattepliktig eller avgiftspliktig bokføres på denne kontoen.

  Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring

 • 5940

  Forsikringer til ansatte eller eiere som det skal betales skatt og arbedisgiveravgift av føres på denne kontoen. Når beløpet er meldt inn, føres det i pluss på 5250 og minus på 5290.

  Skatte og avgiftspliktige forsikringer

 • 5945

  Innbetalinger for pensjonsordning, både obligatorisk og ikke obligatorisk, føres her.

  Pensjonsordning OTP

 • 5950

  Kostnader til pensjonsordning for næringsdrivende føres her. Det gjelder pensjon til innehaver av ENK eller deltakere i deltakerlignede selskaper. Pensjon i AS føres ikke på denne kontoen.

  Pensjonsordning for næringsdrivende

 • 5990

  Denne regnskapskontoen brukes til ulike personalkostnader som ikke passer til andre kontoer i 59xx-serien.

  Eksempler på kostnader du kan registrere på denne kontoen inkludere sosiale arrangementer som bidrar til å fremme trivsel og fellesskap, helsetjenester til ansatte, bedriftsidrett, kaffe på kontoret, og headhuntertjenester.

  Obs! Private utgifter for ansatte som selskapet dekker skal rapporteres og beskattes hos den ansatte. Dette gjøres ved å inkludere en ekstra lønnslinje med typen "Andre fordeler" på lønnsslippen til den ansatte. Beløpet som rapporteres, skal være det samme som bokført på denne kontoen.

  Annen personalkostnad

 • 6000

  Regnskapsmessige avskrivninger på bygg og annen fast eiendom skal føres på denne kontoen.

  Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

 • 6010

  Regnskapsmessige avskrivninger på transportmidler skal føres på denne kontoen.

  Avskrivning transportmidler, avskriving bil

 • 6015

  Regnskapsmessige avskrivninger på maskiner skal føres på denne kontoen.

  Avskrivning på maskiner og inventar

 • 6020

  Regnskapsmessig avskriving av goodwill føres på denne kontoen. Goodwill avskrives normalt lineært over 5 år, og lengre avskrivningstid skal begrunnes.

  Avskrivning på ervervet goodwill

 • 6050

  Nedskrivning av varige driftsmidler skal føres på denne kontoen. Du kan nedskrive når virkelig verdi er lavere enn regnskapsført verdi.

  Nedskrivning av varige driftsmidler

 • 6055

  Nedskrivning av immaterielle anleggsmidler som lisenser og patenter føres på denne kontone. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å være varig.

  Nedskrivning av immaterielle eiendeler

 • 6059

  Nedskrivning skal reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. I så fall føres den tilbake på denne kontoen.

  Reversering av nedskrivning

 • 6100

  Denne kontoen brukes til å registrere kostnadene forbundet med å transportere varer til kunder.

  Kontoen brukes utelukkende i forbindelse med salg av varer. For utgifter knyttet til kjøp av varer, brukes separate kontoer i 4xxx-gruppen. Med andre ord, hvis bedriften din sender varer til kunder, bør kostnadene for denne forsendelsen registreres her.

  Eksempler omfatter kostnader knyttet til sending av varer via transportører som Posten, PostNord, DHL, Bring, budbil eller lignende. I tillegg inkluderer det kostnader for forsikringer som beskytter varene under transporten til kundene.

  Normalt kan fraktkostnader i denne kontoen gi rett til MVA-fradrag med en sats på 25 %. Unntaket er hvis frakten krysser landegrenser på vei til en utenlandsk kunde, da er frakten fritatt for MVA.

  Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse

 • 6110

  Kostnader til toll og spedisjon i forbindelse med et salg føres på denne kontoen.

  Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse

 • 6190

  Andre frakt- og transportkostnader i forbindelse med salg føres på denne kontoen.

  Annen frakt- og transportkostnad ved salg

 • 6200

  På denne kontoen bokfører du kjøp av elektrisitet til bruk i produksjon. Eksempler kan være strøm til maskiner på en fabrikk, eller drivstoff til en tråler.

  Elektrisitet, drivstoff, vann til produksjon

 • 6300

  Denne kontoen brukes for å bokføre utgifter knyttet til leie av forskjellige typer lokaler og fast eiendom som er nødvendige for driften av bedriften. Dette kan inkludere kontorlokaler, forretningslokaler, næringsbygg, produksjonslokaler, lager, butikker, showrooms og andre typer lokaler som er relevante for virksomheten.

  Enkeltpersonsforetak kan også føre fradrag for hjemmekontorutgifter på denne kontoen. Dette gjelder når en del av boligen brukes eksklusivt til bedriftsformål, for eksempel et hjemmekontor for frilansere, konsulenter, kunstnere, leger, tannleger eller som lagerlokale for varer som selges på nettbutikker.

  Eksempler på hva som skal bokføres på denne kontoen inkluderer:

  • Månedlig husleie for kontorer, butikker eller næringslokaler.

  • Leie av lagerplass for lagring av varer.

  • Bruk av hjemmekontor for forretningsformål.


  For bedrifter er periodisering av husleiekostnader viktig, spesielt hvis de mottar fakturaer for flere måneders leie av gangen. Dette bidrar til å jevne ut kostnadene over relevante måneder og gir et nøyaktig bilde av bedriftens utgifter over tid.

  Leie lokale

 • 6320

  Denne kontoen brukes til å bokføre kommunale avgifter knyttet til lokaler som din bedrift enten eier eller leier. Dette inkluderer utgifter knyttet til renovasjon, vann, avløp, og lignende tjenester som leveres av kommunen.

  Eksempler på bilag som føres mot denne kontoen er: fakturaer for vann- og avløpsavgifter, kommunale avgifter for renovasjon og avfallshåndtering, samt gebyrer knyttet til feiing og lignende tjenester for næringsbygg.

  Renovasjon, vann, avløp o.l.

 • 6341

  Denne kontoen brukes for å bokføre kostnader knyttet til elektrisitet som brukes til belysning og oppvarming av bedriftens lokaler.

  Du trenger ikke å skille mellom kostnader for lys (belysning) og varme (oppvarming) på denne kontoen. Det er vanlig og akseptert å føre totale elektrisitetsutgifter her, da de ofte er inkludert i én strømregning.

  Hvis elektrisiteten brukes som en del av produksjonsprosessen for varer eller tjenester, bør du i stedet føre kostnadene på en konto i 62xx-serien, som for eksempel konto 6200 Elektrisitet, drivstoff, vann til produksjon. Dette gjør det enklere å skille produksjonskostnader fra generelle lys- og varmekostnader.

  Eksempler som kan føres på denne kontoen er:

  • Strømregning for lager

  • Strømregning for butikk

  • Strømregning for kontor

  Lys og varme

 • 6360

  Denne kontoen brukes til å bokføre utgifter knyttet til rengjøring og vedlikehold av bedriftens lokaler og eiendom.

  Eksempler på transaksjoner som kan føres på denne kontoen inkluderer fakturaer fra profesjonelle renholdsfirmaer som er ansvarlige for å utføre rengjøringsarbeid i bedriftens lokaler, samt anskaffelse av rengjøringsutstyr som såpe, kluter, svamper, støvsugere og mopper.

  Det er viktig å merke seg at kontoen 6360 brukes til å registrere utgiftene som påløper for å holde bedriftens lokaler og eiendom i god stand. Kostnadene knyttet til rengjøring er vanligvis gjenstand for merverdiavgift (MVA), og MVA-fradragssatsen på 25 % brukes vanligvis på disse oppføringene.

  Renhold

 • 6399

  Denne regnskapskontoen brukes til å registrere utgifter knyttet til bedriftens lokaler som ikke enkelt passer inn under de mer spesifikke kontoene i 63XX-kontoserien. Denne kontoen er nyttig for å bokføre kostnader som er relatert til vedlikehold og innredning av bedriftslokaler.

  Eksempler på utgiftsposter som bokføres på denne kontoen inkluderer kjøp av dekorasjoner som blomster, lyspærer, fasadeskilt, sikringer, alarmanlegg, brannvernutstyr, snørydding og låser for bedriftslokaler. Dette kan også omfatte kostnader for miljø- og energieffektivitetstiltak (ENØK-tiltak) samt utgifter knyttet til parkeringsskilt, opplysnings- og reklameskilt, overvåking og andre tilsvarende kostnader som ikke naturlig passer under andre kontokategorier.

  Når du bokfører utgiftene på denne kontoen, bør du normalt bruke MVA-fradragssatsen på 25%, med mindre kjøpet er foretatt fra utlandet, noe som kan resultere i MVA-fritak.

  Annen kostnad lokaler

 • 6400

  Denne regnskapskontoen er beregnet for registrering av utgifter knyttet til leie av maskiner og utstyr for bruk i bedriftens virksomhet. Leieavtalene kan variere i varighet, inkludert korttidsleie for dager eller uker, samt lengre leasingavtaler.

  Eksempler på kostnader som kan føres mot denne kontoen er leie av anleggsmaskiner som gravemaskiner, trucker, kompressorer, korttidsleie av utstyr som tepperensere, luftavfuktere, samt langtidsleasingavtaler for utstyr som gravemaskiner over en periode på ett år eller mer.

  Hvis det betales forskuddsleie for en leieperiode som strekker seg over årsskiftet, skal denne kostnaden regnskapsføres på konto 1397. Forskuddsleie representerer en forhåndsbetaling for hele leieperioden, som fordeles jevnt (lineært) gjennom hele leasingperioden.

  Leie maskiner

 • 6410

  Leie og leasing av inventar til selskapets lokaler eller kontor bokføres på denne kontoen.

  Leie inventar

 • 6420

  Denne kontoen brukes til å bokføre kostnader knyttet til leie av datasystemer og relatert utstyr som er nødvendig for driften av din virksomhet. Dette inkluderer både fysisk datautstyr og programvarelisenser, hvor bedriften ikke overtar eiendomsretten til systemene.

  Hva som skal føres på denne kontoen:

  • Leie av fysisk utstyr: Dette omfatter utgifter knyttet til leie av datamaskiner, servere, og annet IT-utstyr som er avgjørende for bedriftens operasjoner. For eksempel, leie av stasjonære datamaskiner for kontoret eller servere for lagring og databehandling.

  • Programvarelisenser: Kostnader knyttet til lisenser for programvare som er essensiell for virksomheten. Dette inkluderer abonnementer på regnskapsprogrammer, operativsystemer, kontorprogramvare, og annen programvare som brukes i bedriftens daglige drift.

  • Digitale tjenester: Utgifter relatert til digitale tjenester som webhotell, nettsidehosting, og andre IT-tjenester som er leid for å støtte bedriftens online tilstedeværelse.

  Leie datasystemer

 • 6440

  Konto 6440 Leie transportmidler brukes til å registrere utgifter knyttet til leie og leasing av transportmidler som er nødvendige for driften av bedriften.

  Eksempler på utgiftsposter som bokføres på denne kontoen inkluderer leie av varebiler for levering av varer til kunder eller leie av personbiler for ansattes bruk, spesielt når de brukes til å reise til møtelokaler som er tilknyttet arbeidsplassen.

  Merk at MVA-satsen på 25% gjelder for oppføringer på denne kontoen. Det er også viktig å merke at dersom kjøretøyet brukes både i bedriftsrelatert og privat sammenheng, kan det påvirke fradragsretten for inngående merverdiavgift.

  Leie transportmidler

 • 6450

  Leasing av bil. Årlig eller månedlig leasing av bil bokføres på denne kontoen.

  Leasing av bil

 • 6500

  Kjøp av motordrevet verktøy føres på denne kontoen. Det kan være betongblander, sirkelsag, motorsag eller lignende.

  Motordrevet verktøy

 • 6510

  Denne kontoen brukes til å registrere utgiftene forbundet med innkjøp av håndverktøy som er nødvendig for å utføre arbeid i bedriften. Håndverktøy omfatter en rekke manuelle verktøy som brukes til ulike oppgaver, inkludert bygging, reparasjon, vedlikehold og montering.

  Eksempler på håndverktøy som skal føres på denne kontoen inkluderer trekker, drill, hammer, slegge, sag, kniver, tenger, skrustikker og brekkjern. Det er viktig å merke seg at det kan være utfordrende å avgjøre hvilken type verktøy som nøyaktig skal føres på denne kontoen, og det er ikke nødvendig å være altfor detaljert i denne sammenhengen. Uansett hvilket verktøy som kjøpes, vil utgiftene havne på samme sted i regnskapet.

  Dersom kjøpet av håndverktøy oppfyller visse kriterier, må det aktiveres i regnskapet. For å bli aktivert må verktøyet ha en forventet levetid på mer enn 3 år og en kostnad på over 15 000 kroner. Aktivering innebærer at verktøyet føres på en annen konto, vanligvis konto 1270, og deretter avskrives over flere år i regnskapet.

  Når det gjelder merverdiavgift, benyttes en MVA-fradragssats på 25 % for poster ført på denne kontoen.

  Håndverktøy

 • 6540

  Denne kontoen brukes til å føre kostnadene knyttet til innkjøp av inventar som ikke skal føres i balansen. Inventar er en samlebetegnelse for løse gjenstander som brukes i virksomheten, som møbler, utstyr og lignende.

  Dette kjennetegner det som innkjøp som kan føres på denne kontoen:

  • Inventar med en forventet levetid på mindre enn 3 år.

  • Inventar som har en kostnad på under 15 000 kroner, uavhengig av om det er delt opp på flere fakturaer.

  • Når bedriften kjøper inventar som oppfyller de nevnte kriteriene, blir kostnaden bokført på konto 6540 Inventar. Merverdiavgift (MVA) for denne typen utgifter bør normalt bokføres med MVA-satsen på 25%.

  • Vennligst merk at dersom et inventar har en forventet levetid som overskrider 3 år og/eller en kostnad på over 15 000 kroner, bør det aktiveres. Dette betyr at inventaret skal føres på en egen eiendelskonto, vanligvis konto 1250 eller tilsvarende, og deretter avskrives over flere år.

  Inventar

 • 6551

  Denne kontoen brukes til å bokføre utgifter knyttet til kjøp av fysisk datautstyr som er nødvendig for bedriftens drift. Datautstyr refererer til maskinvarekomponenter som datamaskiner, skrivere, bærbare datamaskiner, servere, mobiltelefoner, tastaturer, mus, headset, og annet lignende utstyr som er viktig for virksomheten.

  Eksempler på oppføringer som hører hjemme på denne kontoen inkluderer:

  • Kjøp av nye datamaskiner for ansatte.

  • Investering i servere for datalagring.

  • Erstatning av eksisterende datautstyr som er utdatert eller defekt.

  • Kjøp av mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett for arbeidsformål.


  Leiekostnader for datautstyr skal føres på konto 6420, ikke her. Programvarekostnader skal bokføres på konto 6552 for engangsbeløp. Hvis kjøpet har en forventet levetid på mer enn 3 år og en kostnad på mer enn 15 000 kr, må det aktiveres. Dette betyr at datautstyret bokføres som en eiendel på konto 1280 og avskrives over flere år.

  Datautstyr

 • 6552

  Denne kontoen brukes til å registrere engangsbeløp som bedriften betaler for nedlastbar programvare som skal brukes i bedriftens daglige drift. Det er viktig å merke at denne kontoen ikke skal inkludere kostnader knyttet til abonnementer der bedriften betaler faste månedlige eller årlige beløp.

  Eksempler på kostnader som skal føres på denne kontoen inkluderer:

  • Nedlastbare programvarelisenser: Dette omfatter kostnader knyttet til kjøp av programvare som bedriften har betalt for på engangsbasis, for eksempel programvare for tekstbehandling, regneark og lignende som Microsoft Office-pakke med engangsavgift.

  • Spesialisert programvare for bransje/yrke: Dersom bedriften har investert i bransjespesifikk eller yrkesspesifikk programvare som krever en enkelt betaling.


  Husk at dersom programvaren ikke er kjøpt, men bedriften betaler en årlig lisensavgift eller lignende for bruksrett til programvaren, skal disse årlige avgiftene bokføres på Konto 6420.

  Programvare

 • 6554

  Kjøp av programvare fra utlandet spesifiseres på egen konto her.

  Eksempler som kan føres her er:

  • Kjøp av Adobe-pakken

  • Kjøp av annonser på Facebook

  Programvare kjøp fra utlandet

 • 6559

  Denne kontoen fungerer som en samlekonto for kostnader knyttet til driftsmateriale og forbruksvarer som ikke enkelt passer inn under andre spesifikke kontoer i 655x-serien. Den er spesielt nyttig når det oppstår utgifter som ikke naturlig kan knyttes til kontorrekvisita eller annet spesifikt materiale.

  Typiske kostnader som bør føres på denne kontoen inkluderer utgifter til forbruksvarer som håndsprit, søppelposer, lyspærer, og andre lignende forbruksvarer som er nødvendige for den daglige driften av virksomheten, men som ikke er direkte relatert til kontordriften.

  I noen tilfeller kan det være lurt å opprette underkontoer på konto 6559. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis bedriften har mange forskjellige typer driftsmateriell.

  Det er verdt å merke seg at det er også en konto, 6560 - Rekvisita, som kan brukes til lignende formål. Forskjellen mellom disse to kontoene er ofte minimal, og det er derfor mindre viktig hvilken av dem som benyttes, så lenge den samme kontoen brukes konsekvent.

  Det viktigste er å skille denne kontoen fra konto 6800 - Kontorrekvisita. Konto 6800 skal kun brukes for kjøp som har en direkte tilknytning til kontordriften, mens konto 6559 er mer generell og kan omfatte ulike typer forbruksvarer som er nødvendige for virksomheten, uavhengig av hvor de brukes.

  Annet driftsmateriale

 • 6560

  Denne kontoen brukes for å føre kostnader knyttet til forbruksmateriell og rekvisita som ikke er relatert til kontordrift eller produksjon. Den omfatter utgifter til småvarer og forbruksmaterialer som ikke skal balanseføres i bedriftens regnskap.

  Eksempler på utgifter som føres på denne kontoen:

  • Forbruksvarer: Dette inkluderer ting som AA-batterier, skruer, søppelbøtter, og andre småartikler som brukes i daglig virksomhet, men som ikke er en del av produksjonsprosessen.

  • Kontorrekvisita: Vær oppmerksom på at dette kun gjelder rekvisita som ikke er relatert til kontordrift. Kontorrekvisita, som penner og papir, føres vanligvis på konto 6800 - Kontorrekvisita.

  • Diverse forbruksvarer: Dette kan være alt fra oppbevaringsbokser for ansattes lunsj til deler for prototyper og andre forbruksvarer som ikke er direkte knyttet til produksjonen eller kontoroperasjoner.


  Merk at selv om det noen ganger kan være vanskelig å skille mellom denne kontoen og konto 6590 Annet driftsmateriale, er det viktig å være konsekvent i bruken av riktig konto for å sikre nøyaktig regnskapsføring.

  Rekvisita

 • 6570

  Denne kontoen brukes til å registrere utgifter knyttet til arbeidsklær og verneutstyr for ansatte. Det er viktig å merke at denne kontoen gjelder for klær og utstyr som har spesielle egenskaper og brukes hovedsakelig i arbeidssammenheng.

  Eksempler på hva som føres på denne kontoen:

  • Arbeidsklær: Dette inkluderer klær som er utformet spesielt for bruk på arbeidsplassen, for eksempel uniformer med bedriftens logo. Disse klærne er vanligvis ikke egnet for privat bruk og er derfor ikke skattepliktige for de ansatte.

  • Verneutstyr: Her inkluderer vi utstyr som hjelmer, vernebriller, hansker, vernesko, hørselsvern og andre sikkerhetsartikler som er nødvendige for å beskytte ansatte mens de utfører arbeidet sitt.


  Skatteplikt og opplysningsplikt: Det er viktig å forstå skatteplikten knyttet til arbeidsklær og verneutstyr. Hvis klærne eller utstyret er egnet for privat bruk, er de opplysningspliktige, og den ansatte må beskattes for verdien av disse fordelene. Dette gjelder vanligvis for klær som ansatte også kan bruke utenfor arbeidsplassen, for eksempel dresser eller annet formelt arbeidstøy.

  For de fleste tilfeller vil MVA-fradragssatsen være 25%. Imidlertid kan det være unntak, for eksempel hvis kjøpet er gjort i utlandet, der MVA-satsen kan være 0% (fritatt for MVA).

  Arbeidsklær og verneutstyr

 • 6590

  Denne kontoen fungerer som en samlekonto for kostnader knyttet til driftsmateriale og forbruksmateriell som ikke passer naturlig inn under andre kontoer i 65xx-serien. I praksis kan det inkludere en rekke forskjellige typer utgifter som ikke er direkte relatert til kontordriften eller som ikke skal balanseføres.

  Eksempler på oppføringer i denne kontoen:

  • Kjøp av håndsprit og hygieneartikler for bedriftens ansatte og kunder.

  • Kostnader knyttet til kjøp av lyspærer for belysning av bedriftens lokaler.


  Viktig merknad:
  Det er liten forskjell mellom denne kontoen og konto 6560 (Rekvisita), så det er ikke avgjørende hvilken av de to som benyttes. Det viktigste er å bruke den samme kontoen konsekvent.

  MVA-behandling:
  MVA-fradragssatsen for oppføringer på denne kontoen er normalt 25 %

  Annet driftsmateriale

 • 6620

  Denne kontoen brukes til å registrere utgiftene knyttet til reparasjon og vedlikehold av bedriftens utstyr og maskiner.

  Kontoen omfatter både utgifter til materialer som brukes i reparasjonen og eventuelle lønnskostnader for arbeidskraft som utfører reparasjonen. Den er relevant for arbeider som sikter mot å gjenopprette utstyrets opprinnelige tilstand, for eksempel utskifting av slitedeler eller reparasjon av maskinens funksjonalitet.

  Merk deg at hvis reparasjonen eller vedlikeholdet øker verdien på utstyret utover det det var tidligere, skal utgiften føres på den samme kontoen som opprinnelig ble brukt for å bokføre anskaffelsen av utstyret. Deretter kan kostnaden avskrives over flere år.

  Eksempler på oppføringer i denne kontoen:

  • Utbytting av slitedeler på en anleggsmaskin.

  • Reparasjon av en motor på en varebil.


  Denne kontoen gir en tydelig forståelse av hva som skal føres her (reparasjon og vedlikehold av utstyr) og når det er hensiktsmessig å bruke den (for å opprettholde utstyrets eksisterende tilstand).

  Reparasjon og vedlikehold utstyr

 • 6690

  Kostnader til reparasjon og vedlikehold av annet enn bygninger og utstyr føres på denne kontoen.

  Reparasjon og vedlikehold annet

 • 6700

  Her bokfører du fakturaen fra revisor for kostnader med å revidere regnskapet. Skal spesifiseres i regnskapsnote og bør derfor på egen konto.

  Revisjon

 • 6702

  Andre tjenester fra revisor som f.eks. rådgiving, verdivurdering o.l. føres på denne kontoen. Det skilles fra kostnad til revisjon (6700) fordi den må spesifiseres i årsregnskapet.

  Honorar annen bistand fra revisor

 • 6705

  Denne kontoen er beregnet for å føre kostnader knyttet til ekstern regnskapsbistand og rådgivningstjenester som bedriften mottar. Disse kostnadene dekker en rekke regnskapstjenester som utføres av autoriserte regnskapsførere eller regnskapsførerselskaper.

  Eksempler på utgifter som skal føres på denne kontoen inkluderer: Regnskapstjenester (som bokføring, lønnskjøring, kontroll av regnskapet, utarbeidelse og innlevering av skattemeldinger, næringsoppgaver og årsregnskap), rådgivningstjenester og regnskapskontroll.

  Det er viktig å merke at kun autoriserte regnskapsførerselskaper har lov til å ta betalt for å føre regnskapet for andre selskaper. Bedriftseiere eller ansatte kan imidlertid føre regnskapet for sitt eget selskap uten å bokføre kostnader på denne kontoen.

  Regnskap

 • 6720

  Denne kontoen brukes for å bokføre økonomisk rådgivning utover regnskapsføring og revisjon.

  Honorar for økonomisk rådgivning

 • 6725

  På denne kontoen bokfører du kjøp av juridiske tjenester. Det kan for eksempel være bistand ved rådgiving, forhandlinger, rettsaker som tar sikte på å erverve, vedlikeholde og sikre skattepliktig inntekt m.m.

  Honorar for juridisk bistand

 • 6730

  Alle kostnader i forbindelse med inndrivelse av fordringer fra kunder kan føres på denne kontoen.

  Inkassokostnader

 • 6750

  Kjøp av datatjenester og brukerstøttetjenester i forbindelse med data føres på denne kontoen.

  Honorar for databistand

 • 6780

  Kjøp av tjenester fra utlandet må spesifiseres på egen konto for å få riktig MVA-behandling. Alle tjenester kjøp fra utlandet kan føres her. Tjenester fra selvstendig næringsdrivende kan være rapporteringspliktig

  Kjøp tjenester fra utlandet

 • 6790

  Denne kontoen brukes til å registrere utgifter knyttet til eksterne tjenester som ikke direkte angår produksjonen, og som ikke finner en passende kategori i 67XX-kontoserien.

  Eksempler på kostnader du kan føre mot denne kontoen inkluderer rådgivningstjenester, inkassotjenester, interiørtjenester og vaktmestertjenester.

  Annen fremmed tjeneste

 • 6800

  Denne kontoen brukes til å registrere kostnader knyttet til forbruksmateriell som er nødvendig for den daglige driften av kontoret. Dette inkluderer en rekke fysiske forsyninger som bidrar til effektiv kontoradministrasjon.

  Eksempler på kjøp som skal føres på denne kontoen inkluderer:

  • Skrivesaker: Dette kan omfatte penner, blyanter, tusjer, og andre skriveverktøy som er nødvendige for å utføre arbeid på kontoret.

  • Papirvarer: Dette inkluderer A4-ark, konvolutter, permer, post-it lapper, og annet papirmateriale som er nødvendig for dokumentasjon og organisering.

  • Kontormateriale: Dette kan innebære blekkpatroner til skrivere, binders, såpe, batterier til kontorelektronikk, og lignende forbruksvarer som brukes i kontormiljøet.


  Det er viktig å merke at kjøp av materialer og råvarer som brukes i produksjon av varer som bedriften selger, skal ikke føres på denne kontoen. Slike kostnader skal registreres på Konto 4000 - Innkjøp av råvarer og halvfabrikata.

  Kontorrekvisita

 • 6820

  Kjøp av trykksaker føres på denne kontoen. Det kan for eskempel være markedsmateriell i form av plakater.

  Trykksak

 • 6840

  Denne kontoen brukes til å registrere utgifter knyttet til kjøp av abonnement, enkeltutgaver eller tilgang til aviser, tidsskrifter, bøker, og andre informasjonskilder som er nødvendige for virksomheten eller som ansatte bruker i arbeidet.

  Eksempler på kostnader som føres mot denne kontoen:

  • Aviser og tidsskrifter: Dette omfatter kjøp av både fysiske og digitale kopier av aviser og tidsskrifter som bedriften bruker internt eller som er tilgjengelige for de ansatte.

  • Bøker og faglitteratur: Dette inkluderer kostnadene for kjøp av bøker, læremateriell og faglitteratur som er nødvendig for bedriftens aktiviteter eller for ansattes faglig utvikling.

  • Digitale oppslagsverk og databaser: Kostnader knyttet til tilgang til elektroniske oppslagsverk, databaser og informasjonsressurser for bruk av de ansatte.


  Merk at kjøp av aviser, tidsskrifter og lignende som er ment for ansattes private bruk og blir mottatt hjemme, skal dette innrapporteres med en regulering debet 5220 og kredit 5290.

  Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

 • 6860

  Denne kontoen er dedikert til å registrere utgifter som er knyttet til opplæring, kurs og møter for ansatte. Det inkluderer også kostnader for faglig oppdatering, selv når opplæringen er gjennomført digitalt eller på nettet. Eventuelle relaterte reisekostnader, som flybilletter og hotellopphold i forbindelse med opplæringsarrangementer, kan også bokføres her.

  Eksempler på utgifter som føres på denne kontoen:

  • Kursavgift: Dette inkluderer kostnaden for selve kurset eller opplæringen, enten det er internt organiserte opplæringsøkter eller eksterne kurs.

  • Kursmateriale: Utgifter knyttet til læremateriell, bøker, programvare eller annet materiale som er nødvendig for opplæringen.

  • Bevertning: Kostnader for servering, inkludert lunsjer eller kaffepauser under opplæringsarrangementer.

  • Leie av møterom: Utgifter i forbindelse med leie av lokaler for møter, seminarer, konferanser og opplæringsøkter.


  Normalt føres utgiftene i denne kontoen med den gjeldende MVA-satsen som er angitt på kvitteringen eller fakturaen. Unntakene er for kostnader knyttet til bevertning/mat og utgifter i utlandet, som skal føres uten MVA-fradrag ("Ingen" som MVA-valg).
  Vær oppmerksom på at selv om opplæring og kurs vanligvis anses som unntatt fra merverdiavgift, kan fradrag for inngående merverdiavgift likevel være aktuelt hvis dette er spesifisert på fakturaen. Dette gjelder spesielt når servering er spesifisert separat på fakturaen, da det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på slike serveringskostnader.

  Møte, kurs, oppdatering o.l.

 • 6900

  Denne kontoen brukes til å registrere bedriftens telefonkostnader.

  Eksempler på utgifter som skal føres på denne kontoen inkluderer:

  • Fasttelefonregninger for bedriftens bruk.

  • Mobiltelefonregninger for ansatte når selskapet betaler for bruken.


  Ofte betaler bedriften mobil og internettkostnadene til de ansatte. I slike tilfeller skal arbeidsgiver føre opp sjablongbeløpet på 366 kroner i A-meldingen, som gjøres ved at man legger inn en lønnslinje på lønnsutbetalingen med lønnstype elektronisk kommunikasjon.

  Telefon

 • 6907

  På denne kontoen føres kostnader til internett eller annen type datakommunikasjon til bruk i bedriften.

  Internett

 • 6940

  Denne kontoen brukes for å bokføre alle utgifter knyttet til brev-, pakke- og andre posttjenester som bedriften benytter.

  • Frimerkekjøp for forsendelse av brev og pakker.

  • Frankering av post.

  • Kostnader knyttet til bruk av posttjenester som Posten, Helthjem, eller PostNord.Nøyaktig bokføring av portokostnader er viktig for å holde oversikt over utgifter til korrespondanse og forsendelse av varer. Dette hjelper deg med å ha kontroll på kostnadene og mulige besparelser på dette området.


  Hva som ikke skal føres på denne kontoen:
  Transportkostnader for varer: Utgifter knyttet til transport av varer til kunder bør føres på relevante fraktkontoer, for eksempel konto 4060 eller 4360, avhengig av typen frakt.

  Emballasje for varer: Kostnader for emballasje som brukes til å beskytte varer du selger, bør bokføres på konto 4600.

  Porto

 • 7000

  Denne kontoen brukes for å registrere utgiftene knyttet til drivstoff for alle transportmidler som eies eller leases av selskapet. Dette inkluderer bensin og diesel brukt i selskapets kjøretøy.

  For en mer nøyaktig oversikt over bilkostnadene, kan det være hensiktsmessig å opprette en egen konto for hvert kjøretøy eller bruke kostnadsbærere, spesielt hvis selskapet må fylle ut bilskjemaer som leveres sammen med skattemeldingen. Dette er spesielt viktig hvis bedriften har transportmidler med forskjellig mva-behandling, for eksempel kjøretøy med grønne skilter (varebiler) som gir høy mva-fradragsrett, mens personbiler med hvite skilter ikke gir mva-fradragsrett.

  Mva-behandlingen av drivstoffkostnader avhenger av bruken av kjøretøyet i næringsvirksomhet. Generelt sett er bensin og diesel brukt til transportmidler som er klassifisert som personkjøretøy (hvite skilter) vanligvis ikke fradragsberettiget for merverdiavgift, med mindre kjøretøyet brukes til personbefordring mot vederlag (som drosjer) eller utleievirksomhet (for eksempel bilutleie og leasing). For kjøretøy med grønne skilter (varebiler) er det normalt høy mva-fradragsrett.

  Eksempler på poster som bør føres på denne kontoen inkluderer kostnader for bensin, diesel og eventuell strøm brukt til lading av elbiler. Dette kan inkludere utgifter fra drivstoffleverandører som Circle K, Esso, Uno-X, St1, og kostnader relatert til drivstoff for leiebiler eller bilutleie. Det er viktig å skille mellom kostnader for drivstoff og drivstoffkostnader for produksjon, som skal føres på en annen konto, konto 6250.

  Drivstoff biler

 • 7020

  Vedlikehold er viktig for å opprettholde transportmidlenes funksjonalitet, sikkerhet og levetid.

  Denne kontoen brukes til å registrere utgiftene knyttet til vedlikehold av bedriftens transportmidler, inkludert biler, varebiler, og andre kjøretøy som brukes i bedriftens daglige drift.

  Eksempler på utgifter som bør føres på denne kontoen inkluderer:

  • Service og reparasjon: Dette omfatter planlagt vedlikehold, rutineservice, og eventuelle nødvendige reparasjoner for å holde kjøretøyene i driftsdyktig stand.
   EU-kontroll (Periodisk kjøretøykontroll): Kostnadene knyttet til lovpålagte kontroller og inspeksjoner for å sikre at kjøretøyene overholder trafikksikkerhetsstandardene.

  • Mindre delutskiftninger: Utgifter til utskifting av komponenter som lyspærer, vindusviskere, olje, batterier, eller andre forbruksvarer som er nødvendige for kjøretøyets funksjon.

  • Vedlikehold av utstyr og tilbehør: Dette inkluderer kostnader for å opprettholde ekstrautstyr eller tilpasninger som er installert i kjøretøyene, for eksempel kjølesystemer eller GPS-enheter.

  • Vask og rengjøring: Kostnader knyttet til rengjøring og vedlikehold av kjøretøyets ytre og indre, inkludert vask, polering, og stell.


  Hvis bedriften har flere kjøretøy, kan det være hensiktsmessig å opprette separate underkonti for hvert transportmiddel. Dette gir bedre sporbarhet og analyse av vedlikeholdskostnader for hvert individuelle kjøretøy, noe som kan være nyttig for budsjettering og rapportering.

  For vedlikeholdskostnader er MVA-fradrag normalt kun tilgjengelig hvis kjøretøyene er registrert som varebiler i klasse 2 (med grønne skilter) eller brukes til spesifikke kommersielle formål som taxi- eller bilutleievirksomhet.

  Vedlikehold biler

 • 7040

  Denne regnskapskontoen er designet for å registrere utgifter knyttet til forsikring og avgifter for bedriftens transportmidler. Dette inkluderer transportmidler som eies og brukes i næringsvirksomhet.

  Typiske forsikrings- og avgiftstyper som skal bokføres her inkluderer bilforsikring, ulykkesforsikring, totalskadegaranti, og maskinskadeforsikring.

  For bedrifter med mange kjøretøy, kan det være hensiktsmessig å opprette en egen konto for hvert kjøretøy, eller bruke kostnadsbærere for å oppnå bedre oversikt over bilkostnadene. Dette kan også være nyttig hvis bedriften er pålagt å levere bilskjemaer som en del av skattemeldingen.

  OBS! Dersom du bruker privat transportmidler i virksomheten, bør kostnader knyttet til bilforsikring i de fleste tilfeller ikke bokføres som vanlige kjøp i regnskapet. I stedet kan du føre kilometergodtgjørelse, som skal dekke slike utgifter.

  Forsikring biler

 • 7080

  Konto 7080 Bruk av privat bil i næring er beregnet for enkeltpersonforetak (ENK) og omhandler kostnadene knyttet til bruk av eierens private bil i virksomheten.

  Hovedregelen er at hvis enkeltpersonforetakseieren har kjørt under 6,000 kilometer i løpet av året, kan de bokføre en kilometergodtgjørelse basert på en fastsatt sats per kilometer, som fastsettes av Skattedirektoratet årlig. Per 2023 er denne satsen 3,5 kr/km.

  Kjørelengden må dokumenteres, for eksempel ved hjelp av en kjørebok. Kostnaden føres normalt på siste datoen i hver måned, eller summen for hele året på datoen 31.12.

  For kjøring over 6,000 kilometer i året er det vanligvis ikke mulig å kreve kilometergodtgjørelse. I slike tilfeller skal de faktiske kostnadene ved bruk av den private bilen føres som kjøp på relevante regnskapskonti, for eksempel kontoene 7000 Drivstoff biler, 7020 Vedlikehold biler, og 7040 Forsikring biler.

  Det er viktig å merke seg at dersom kjørelengden overstiger 6,000 kilometer i året, kan bilen bli ansett som en yrkesbil, og dette skal derfor føres i balansen i regnskapet.

  Bruk av privat bil i næring

 • 7090

  Denne kontoen brukes til å bokføre utgifter knyttet til bedriftens transportmidler som ikke passer inn under andre, mer spesifikke kontokategorier i 70XX-serien. Her kan du bokføre ulike kostnader som er relatert til vedlikehold, drift og administrasjon av kjøretøyene dine.

  Eksempler på oppføringer i denne kontoen inkluderer:

  • Årsavgift og trafikkforsikringsavgift: Dette er kostnader som påløper årlig for å eie og bruke motoriserte kjøretøy. Disse kostnadene kan variere avhengig av kjøretøyets type og størrelse.

  • Kjøp av tilleggsutstyr: Utgifter til ekstrautstyr eller tilpasninger for dine kjøretøy, for eksempel montering av spesialutstyr eller tilpasninger for å imøtekomme spesifikke behov i bedriften.

  • Nye dekk: Kostnader knyttet til innkjøp og utskifting av dekk til dine kjøretøy. Dette inkluderer dekk til bilparken din.

  • Bomavgifter: Avgifter som påløper for bruk av bomveier eller -broer, spesielt relevant hvis bedriften har kjøretøy som krysser bompassasjer regelmessig. Disse kostnadene bør bokføres på en egen konto, for eksempel Konto 7052 - Bomavgifter, for enklere sporing av kostnadene knyttet til hvert kjøretøy.

  • Kostnader relatert til leiebiler/bilutleie: Dette kan inkludere utleieavgifter og andre kostnader forbundet med midlertidig bruk av leiebiler i forretningsformål.


  I de fleste tilfeller føres kjøp på denne kontoen med "Ingen" som MVA-valg, da MVA-fradrag vanligvis bare gjelder for spesifikke typer kjøretøy, som varebiler med grønne skilter, eller kjøretøy som brukes til taxi eller bilutleie. Vær oppmerksom på at du bør konsultere lokale skatteregler og forskrifter for nøyaktig MVA-behandling av kjøretøykostnader i din region.

  Hvis bedriften din har flere kjøretøy, kan det være nyttig å opprette egne underkontoer for hvert transportmiddel. Dette gir en bedre oversikt over kostnadene som er tilknyttet hvert kjøretøy og kan være nyttig for rapportering og analyse.

  Annen kostnad biler

 • 7098

  Tilbakeføring for privat bruk av el-kommunikasjon som telefon og internett føres på denne kontoen. Motkonto er konto 2068. Beløpet skal i minus/kredit på denne kontoen.

  Privat bruk av el. kommunikasjon

 • 7099

  Tilbakeføring for privat bruk av selskapets bil føres på denne kontoen. Beløpet skal føres minus/kredit på denne kontoen og motsatt på konto 2075.

  Privat bruk av næringsbil

 • 7100

  Bilgodtgjørelse er oppgavepliktig og må rapporteres gjennom lønnssystemet og bør bokføres her etter at det er innberettet. Skattepliktig bilgodtgjørelse skilles ut på egen konto.

  Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

 • 7130

  Oppgavepliktige godtgjørelser føres her, og det anbefales at du ikke bokfører det før det er innmeldt i a-meldingen. F.eks. kan det være pendlergodtgjørelse etter statens satser.

  Reisekostnad, oppgavepliktig

 • 7140

  Denne kontoen brukes til å registrere utgifter knyttet til jobbreiser som ikke er pålagt å rapporteres på A-meldingen. Dette inkluderer kostnader som oppstår i forbindelse med tjenestereiser, for eksempel reisekostnader for ansatte eller andre jobbrelaterte reiseutgifter. Det er viktig å merke seg at kun utgifter som kan dokumenteres med kvittering eller faktura føres opp på denne kontoen.

  Eksempler på utgiftsposter som bør bokføres på denne kontoen inkluderer:

  • Transportkostnader, for eksempel billetter til fly, tog, buss, ferje, og andre transportmidler.

  • Hotellopphold og losjiutgifter i forbindelse med tjenestereiser.

  • Andre jobbrelaterte utgifter som bomavgifter, parkeringsavgifter, dagsoblater for piggdekkavgift, taxiutgifter, leiebil og parkeringskostnader.


  Merk at denne kontoen er for reiseutgifter som ikke er underlagt kravet om rapportering på A-meldingen, noe som forenkler lønns- og skatteregistreringen. Det er imidlertid viktig å kunne henvise til gyldige kvitteringer eller fakturaer for hver utgiftspost som føres opp på denne kontoen.

  Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

 • 7150

  Oppgavepliktige diettkostnader bokføres her. Det anbefales at disse bokføres det når det er innmeldt i A-meldingen. Om du har både skattepliktig og ikke skattepliktig diett, anbefales det at du deler opp på to kontoer.

  Diettkostnad, oppgavepliktig

 • 7160

  Denne kontoen brukes til å registrere kostnader forbundet med mat og drikke for ansatte når de er på reise i tjeneste for bedriften. Det inkluderer utlegg for måltider som enten betales direkte av bedriften eller som refunderes til de ansatte etter at kostnadene har oppstått.

  Det er viktig å merke seg at denne kontoen kun skal brukes når:

  • Kostnaden dekkes direkte av bedriften: Dette betyr at bedriften betaler for måltidene, og de ansatte har ingen utlegg.

  • Kostnaden dekkes først av den ansatte: I tilfeller der den ansatte legger ut for måltidene og blir refundert i etterkant, skal kostnaden også føres på denne kontoen.


  Det er en separat konto, Konto 7150, som brukes når bedriften velger å betale de ansatte et fast beløp per dag i stedet for å dekke de faktiske kostnadene for måltider. Denne kontoen er dedikert til å spore de nøyaktige utgiftene som påløper.

  Merk: Selv om bedriften er momsregistrert, gir ikke skattereglene fradrag for merverdiavgift (MVA) på kostnader for mat og drikke i forbindelse med reise. Derfor bør du føre kjøpene under "Ingen" som MVA-valg.

  Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

 • 7190

  Verktøygodtgjørelse til f.eks. skogbrukere til dekning av kostnader til hold av motorsag og annen redskap føres mot denne kontoen.

  Verktøygodtgjørelse

 • 7200

  Oppgavepliktige provisjonskostnader som skal innrapporteres føres på denne kontoen.

  Provisjonskostnad, oppgavepliktig

 • 7210

  Provisjonskostander som ikke er oppgaveplilktig føres på denne kontoen.

  Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig

 • 7300

  Salgskostnader er kostnader som pådras i tilknytning til selve salg av varen eller tjenesten. Disse bokføres på denne kontoen. Det kan for eksempel være hvis du har stand på en messe. Da føres kostnadene for standen på denne kontoen.

  Salgskostnad

 • 7320

  Denne kontoen brukes til å bokføre alle utgifter knyttet til reklame og markedsføring for din bedrift.

  Hva som skal føres på denne kontoen:

  • Digitale annonser: Kostnader for digitale annonser på online plattformer som Google Ads, Facebook Ads, Instagram, Snapchat, YouTube, Bing og andre lignende tjenester. Dette gjelder også annonser på bedriftens egne nettsider.

  • Fysiske annonser: Dette inkluderer kostnader knyttet til trykte annonser i aviser, magasiner eller brosjyrer. Det kan også omfatte utgifter til reklamemateriell som bannere, flagg, vimpler, logoer og dekorasjoner, inkludert bilreklame.

  • Markedsføringsrelaterte kostnader: Dette kan inkludere utgifter knyttet til markedsføringsaktiviteter, for eksempel salgsmøter, markedsføringsbidrag, reisekostnader i forbindelse med markedsføring, og annen markedsføringsrelatert virksomhet.

  Reklame

 • 7321

  Markedsføring eller reklame kjøpt fra utenlandske selskap bokføres her. Dette gjelder blant annet annonsering på Facebook og Google Adwords.

  Reklame kjøpt fra utenlandske selskap

 • 7350

  Denne kontoen brukes for å registrere fradragsberettigede kostnader knyttet til representasjon. Representasjon inkluderer utgifter til arrangementer eller møter som har som formål å opprettholde eller etablere forretningsforbindelser med både eksisterende og potensielle partnere og kunder.

  Hva inkluderer denne kontoen?
  Eksempler på fradragsberettigede utgifter som føres på denne kontoen inkluderer:

  • Utgifter til mat og drikke på restauranter eller steder for møter. Beløpene skal normalt ikke overstige kr 488 per person (2023).

  • Utgifter til mat og drikke som serveres på arbeidsplassen. Her er det ingen beløpsgrense, og kostnadene kan overstige den nevnte regelen på kr 488 per person.


  For representasjonskostnader kan bedriften normalt ikke få mva-fradrag, derfor skal det føres med "Ingen merverdiavgift" som mva-valg på denne kontoen.

  Representasjon, fradragsberettiget

 • 7360

  Representasjonskostnader gir i all hovedsak ikke rett til skattefradrag for bedriften, så hvis kravene for å føre det på konto 7350 ikke er oppfylt må det føres her.

  Representasjon, ikke fradragsberettiget

 • 7395

  Er salgskostnaden av en slik karakter at det ikke gis fradrag for kostnaden, skal den føres imot denne kontoen. Det kan f.eks være sponsing der det stilles tvil om markedseffekten av tiltaket.

  Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget

 • 7400

  Denne kontoen brukes til å bokføre kostnader knyttet til medlemskap i organisasjoner eller foreninger som kvalifiserer for skattemessige fradrag.

  Eksempler på kontingenter som kan bokføres på denne kontoen inkluderer medlemskap i arbeidsgiverorganisasjoner, landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner eller serviceorganisasjoner.

  Det er viktig å merke seg at ikke alle organisasjoner er kvalifiserte for skattefradrag. Derfor anbefales det å konsultere en kompetent regnskapsfører eller revisor for å avgjøre om bedriftens medlemskostnader er berettiget til fradrag.

  Kontingent, fradragsberettiget

 • 7410

  Kontingenter som ikke er skattemessig fradragsberettiget skal bokføres her. Kontingenter er som hovedregel for privatpersoner og ikke fradragsberettiget.

  Kontingent, ikke fradragsberettiget

 • 7420

  Gaver eller oppmerksomheter gitt til kunder/forretningsforbindelser som gir skattemessig fradrag føres på denne kontoen. Fradragsretten avhenger av beløpet. Beløpet justeres årlig og finnes i skatteforskriften.

  Gave, fradragsberettiget

 • 7430

  Gaver til kunder og forretningsforbindelser som ikke tilfredsstiller kravene til skattefradrag bokføres på denne kontoen. Beløpsgrensen justeres årlig og finnes i skatteforskriften.

  Gave, ikke fradragsberettiget

 • 7500

  Denne kontoen omfatter kostnader knyttet til forsikringspremier som ikke er relatert til kjøretøy, vareforsendelser eller ansatte. Med andre ord, det er en konto som brukes når du kjøper forsikringer som dekker andre aspekter av virksomheten din, som eiendeler eller ansvar.

  Eksempler på oppføringer i denne kontoen inkluderer:

  • Bygningsforsikring: Kostnader for å forsikre bedriftens bygninger eller fast eiendom mot skader eller tap.

  • Ansvarsforsikring: Utgifter knyttet til ansvarsforsikring, som beskytter virksomheten mot erstatningsansvar for skader eller tap som følge av hendelser som kan skje i virksomheten.

  • Avbruddsforsikring: Kostnader for forsikringer som hjelper til med å dekke tap av inntekt eller ekstra kostnader som følge av driftsavbrudd forårsaket av hendelser som brann eller naturkatastrofer.


  Forsikringspremier er generelt unntatt fra merverdiavgift (MVA). Dette betyr at fakturaen fra forsikringsselskapet bør føres uten MVA.
  Hvis du kjøper en forsikring som dekker en periode som går over årsskiftet, må kjøpet periodiseres. Dette kan også omfatte bruk av konto 1743.

  Forsikringspremie

 • 7550

  Kostnader av lovpålagt garantiansvar eller reklamasjon ved salg av varer bokføres på denne kontoen.

  Garantikostnad og servicekostnad

 • 7600

  Kjøp av lisenser, franchiseavgifter eller lignende bokføres på denne kontoen.

  Lisensavgift og royalties

 • 7610

  Kjøp og registrering av eget patent føres på denne kontoen.

  Kostnad ved egen patent og varemerke

 • 7710

  Alle møtekostnader ved styremøter og generalforsamlinger føres på denne kontoen. For eksempel: Servering, leie av lokaler og lignende.

  Styremøter og generalforsamling

 • 7750

  Eiendomsskatt føres på denne kontoen. Eiendomsskatt er en kommunal avgift som ofte betales sammen med renovasjon og vannavgift.

  Eiendoms- og festeavgift

 • 7770

  Denne kontoen brukes til å bokføre kostnader og gebyrer knyttet til bankkontohold og korttransaksjoner i bedriftens regnskap.

  Eksempler på utgifter som skal registreres på denne kontoen inkluderer:

  • Årsavgift for bedriftens bankkort.

  • Gebyrer for pengeoverføringer til mottakere i Norge eller i utlandet.

  • Betalingsformidlergebyrer fra tjenesteleverandører som Stripe, PayPal, og iZettle.

  • Andre kostnader og gebyrer knyttet til bruk av banktjenester og korttransaksjoner.

  Bank- og kortgebyr

 • 7771

  Kostnader og gebyrer ved salg av faktura til banker eller kredittinstitusjoner. Du bruker også denne kontoen for gebyrer ved bruk av tjenesten Superraskt Oppgjør i Conta.

  Fakturasalggebyr

 • 7798

  Denne kontoen fungerer som en samlekonto for diverse bedriftskostnader som ikke naturlig passer inn under andre spesifikke kontoer i 77xx-kontogruppen, men som likevel er berettiget til fradrag på skatten.

  Det er viktig å merke seg at kostnadene som føres på denne kontoen må oppfylle to hovedkrav:

  Kostnadene som føres her skal være knyttet til tiltak eller utgifter som er nødvendige for å opprettholde, øke eller sikre bedriftens inntekter.

  Kostnadene som registreres på denne kontoen må representere faktiske betalinger utført av bedriften. Med andre ord, det må ha vært en reell økonomisk transaksjon der penger har blitt utbetalt til en leverandør.

  Eksempler på kostnader som vanligvis føres på denne kontoen inkluderer:

  • Purregebyr

  • Tvangsmulkt for sen innlevering av skattemeldinger eller årsregnskap

  • Inkassosalær

  • Saksbehandlingsgebyr

  • Utgifter i forbindelse med uhell og tyveri

  • HMS-kort for ansatte: Utgifter relatert til helse, miljø og sikkerhetstiltak for ansatte.

  Annen kostnad, fradragsberettiget

 • 7799

  Denne kontoen brukes til andre ikke-fradragsberettigede kostnader som ikke faller naturlig inn under noen av de andre kontoene i 77xx gruppen. Husk å skrive en beskrivende tekst for hva det gjelder.

  Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

 • 7820

  Innbetalinger på fordringer (pengekrav) som er tapsført kan tilbakeføres på denne kontoen.

  Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer

 • 7830

  Konstatert tap på kundefordringer (pengekrav) skal føres mot denne kontoen. Når de lovmessige kriteriene for tapsføring er oppfylt, skal tapet føres mot denne kontoen og det føres med MVA-kode 1 hvis det var MVA på den opprinnelige fakturaen.

  Tap på fordringer, fradragsberettiget

 • 7835

  Tap på fordringer (pengekrav) innad i konsern er som hovedregel ikke fradragsberettiget, og føres på denne kontoen.

  Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget

 • 7839

  Avsetning til tap på fordring, det vil si en vurdering av hvor mye av kundefordringene en tror kan bli tap, står bokført på konto 1580. Endringer på konto 1580 føres mot denne kontoen og utgjør en regnskapsmessig kostnad.

  Endring i avsetning for forventet tap

 • 7881

  Her føres salgssummen når firmaet har tapt penger ved salg av immaterielle eiendeler eller varige driftsmidler for salg av avgiftspliktige eiendeler (varer med MVA).

  Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

 • 7882

  Her føres salgssummen når firmaet har tapt penger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler på avgiftsfrie varer (varer uten MVA).

  Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

 • 7889

  Når du har solgt immatereielle eiendler eller varige driftsmidler som er ført i balansen, føres den balanseførte verdien mot denne kontoen når det er solgt med tap.

  Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

 • 7890

  Kostnader fra gevinst og tapskonto føres på denne kontoen. Gevinst og tapskonto er et eget skjema som viser gevinster og tap som kan fordeles over flere år. Tapet står på konto 1296 og skal fordeles over flere år gjennom denne kontoen etter reglene i skjemaet.

  Fradragsføring av gevinst og tapskonto

 • 7897

  Nedskriving av kundefordring etter skattemessige regler basert på side 1 i næringsoppgaven føres på denne kontoen.

  Endring i skattemessig nedskrevt kundefordring

 • 7910

  Årets resultat fra skogdrift overføres til tømmerkonto via denne kontoen. Denne kontoen brukes kun om du driver med skogdrift.

  Overført til tømmerkonto av årets resultat

 • 7971

  Når selskapet har hatt eiendomstransaksjoner som gjør at du må justere MVA, fører du justeringen på denne kontoen.

  Justering merverdiavgift fast eiendom

 • 8000

  Her fører du aksjeutbytte fra norske datterselskap.

  Aksjeutbytte fra norsk datterselskap

 • 8007

  Gevinst ved realisasjon/salg av aksjer eller andeler i datterselskap, innenfor fritaksmetoden, føres på denne kontoen.

  Gevinst ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, innenfor fritaksmetoden

 • 8020

  Utbytte fra norsk tilknyttet selskap som blir ført etter kostmetoden føres på denne kontoen. Alternativt kan utbytte fra tilknyttet selskap føres etter egenkapitalmetoden.

  Aksjeutbytte fra norsk tilknyttet selskap

 • 8027

  Gevinst ved realisasjon av aksjer eller andeler i tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden, føres på denne kontoen.

  Gevinst ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden

 • 8030

  Renteinntekt fra foretak i samme konsern føres på denne kontoen.

  Renteinntekt fra foretak i samme konsern

 • 8040

  På denne kontoen bokføres skattefri renteinntekt. Det er for eksempel renter på skatteoppgjøret.

  Renteinntekt, skattefri

 • 8050

  Renteinntekt for penger som står i en bankkonto føres på denne kontoen.

  Renteinntekt bank

 • 8055

  Renteinntekt kundefordringer, det vil si renter på penger som kunder skylder deg, føres på denne kontoen.

  Renteinntekt kundefordringer

 • 8059

  Annen renteinntekt som ikke går under 80xx-kontoene føres på denne kontoen.

  Annen renteinntekt

 • 8060

  Valutagevinst bokføres her. Gevinsten oppstår når man faktisk betaler mindre i NOK enn fakturaen er bokført for på kjøpsdatoen, og det oppstår en differanse.

  Valutagevinst (agio)

 • 8070

  På denne kontoen bokføres aksjeutbytte fra norske selskaper.

  Aksjeutbytte fra norsk foretak

 • 8073

  Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, innenfor fritaksmetoden, føres på denne kontoen.

  Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, innenfor fritaksmetoden

 • 8074

  Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, utenfor fritaksmetoden (foretak som er hjemmehørende i ett lavskattland utenfor EØS), føres på denne kontoen.

  Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, utenfor fritaksmetoden

 • 8077

  På denne kontoen føres gevinst ved realisasjon av aksjer eller andeler, innenfor fritaksmetoden.

  Gevinst ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

 • 8078

  På denne kontoen føres gevinst ved realisasjon av aksjer eller andeler, utenfor fritaksmetoden (foretak hører til i ett lavskattland utenfor EØS).

  Gevinst ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

 • 8079

  På denne kontoen føres blant annet gevinster ved realisasjon av andre verdipapirer, inkludert obligasjoner/mengdegjeldsbrev, finaniselle opsjoner og avkastning på sparedelen av livsforsikring.

  Annen finansinntekt

 • 8080

  Verdiøkning av urealiserte aksjer vurdert til virkelig verdi føres på denne kontoen. Urealisiert vil si at det er gjort en verdijustering til markedsverdi på børs. Her er det strenge dokumentasjonskrav. Vi anbefaler å spørre en regnskapsfører om hjelp til dette.

  Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

 • 8082

  Verdiøkning av realiserte aksjer vurdert til virkelig verdi føres på denne kontoen. Realisert vil si at de er solgt.

  Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi realisert

 • 8090

  Når selskapet har inntekter på andre økonomiske investeringer enn de egne gevinstkontoene, altså investeringer som ikke er aksjer, obligasjoner, fond eller lignende, føres disse på denne kontoen.

  Inntekt på andre investeringer

 • 8100

  Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi på urealiserte aksjer føres på denne kontoen. Her er det strenge dokumentasjonskrav. Vi anbefaler sterkt å spørre regnskapsfører om hjelp.

  Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

 • 8105

  Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi på realiserte aksjer føres på denne kontoen. Realisert vil si at det er solgt.

  Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, realisert

 • 8110

  Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler som ikke passer under noen av de andre kontoene føres på denne kontoen. Omløpsmidler er verdier med varighet på mindre enn ett år.

  Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

 • 8120

  Nedskrivning av finansielle anleggsmidler føres på denne kontoen. I regnskapsfaget er finansielle anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk.

  Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

 • 8130

  Renter på lån fra foretak i samme konsern bokføres på denne kontoen.

  Rentekostnad til foretak i samme konsern

 • 8140

  Rentekostnader som ikke er skattemessig fradragsberettiget føres på denne kontoen. Dette kan f.eks være renter i skatteoppgjøret.

  Rentekostnad, ikke fradragsberettiget

 • 8150

  Denne kontoen brukes til å registrere bedriftens rentekostnader knyttet til lån fra banker eller andre kredittinstitusjoner, spesielt når det gjelder langsiktige lån. Rentekostnadene representerer den prisen bedriften betaler for å låne penger og opprettholde lånet.

  Eksempler på oppføringer på denne kontoen inkluderer:

  • Rente på kredittkort: Dersom bedriften bruker kredittkort til forretningsformål og bærer saldoen over til neste måned, vil de påløpte rentekostnadene føres her.

  • Rente på boliglån/byggelån: Hvis bedriften eier eiendommer og har finansiert dem med banklån, registreres rentekostnadene for disse lånene her.

  • Rente på billån: Hvis bedriften eier kjøretøy som er finansiert gjennom banklån, bør renten for disse lånene også føres på denne kontoen.


  Det er viktig å merke seg at hvis bedriften har flere lån, bør rentekostnadene bokføres med forklarende tekster som identifiserer hvert enkelt banklån. Dette forenkler både løpende avstemmingsarbeid og avstemming av bokførte renter mot årsoppgavene når de mottas.

  Det er også viktig å periodisere rentekostnadene hvis renteterminene er lengre enn rapporteringsintervallene. Det er også viktig å merke seg at små foretak kan ha visse unntak fra periodiseringskravet, som spesifisert i relevant regelverk.

  Rentekostnad banklån

 • 8154

  Renter og provisjonskostnader på kassekreditt bokføres på denne kontoen. Den årlige summen her skal stemme med årsoppgaven fra banken.

  Renter/provisjon kassekreditt

 • 8155

  Forsinkelsesrenter og purregebyr på krav fra leverandør føres på denne kontoen.

  Rentekostnad leverandørgjeld

 • 8159

  Annen rentekostnad er f.eks. forsinkelsesrenter eller lån fra privatpersoner føres på denne kontoen.

  Annen rentekostnad

 • 8160

  Valutatap bokføres på denne kontoen. Dette skjer når en betaler mer i NOK, enn fakturaen er bokført til på kjøpsdato, og det oppstår en differanse.

  Valutatap (disagio)

 • 8177

  På denne kontoen føres tap ved realisasjon (salg) av aksjer eller andeler, innenfor fritaksmetoden.

  Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

 • 8178

  På denne kontoen føres tap ved realisasjon (salg) av aksjer eller andeler, utenfor fritaksmetoden (foretak som er hjemmehørende i ett lavskattland utenfor EØS).

  Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

 • 8179

  Finanskostnader som ikke passer inn på de andre kontoene kan føres her.

  Annen finanskostnad

 • 8300

  Selskapet sin skatt på overskudd føres på denne kontoen. Skatten beregnes når du gjør årsoppgjøret og bokføres som en del av disponeringen.

  Betalbar skatt

 • 8320

  Her fører du årets endring i utsatt skatt eller utsatt skattefordel basert på skatteberegningen i årsoppgjøret til bedriften.

  Endring i utsatt skatt/skattefordel

 • 8321

  Her fører du årets endring i utsatt skatt eller utsatt skattefordel hvis det er økning av utsatt skatt eller nedgang i utsatt skattefordel

  Økning i utsatt skatt / nedgang i skattefordel

 • 8322

  Her fører du årets endring i utsatt skatt eller utsatt skattefordel hvis det er nedgang i utsatt skatt eller økning i utsatt skattefordel

  Nedgang i utsatt skatt / økning i skattefordel

 • 8800

  Det skal ikke bokføres noe på denne kontoen. Den viser midlertidig disponering fram til regnskapsåret er avsluttet.

  Årsresultat

 • 8900

  Overføring av fond når en bruker egenkapitalmetoden eller bruttometoden skal føres her.

  Overføringer fond

 • 8920

  Ordinært avsatt utbytte basert på årsoppgjøret, vedtatt i ordinær generalforsamling, skal føres på denne kontoen. Ordinært avsatt utbytte er utbytte som blir foreslått i årsregnskapet og blir vedtatt samtidig som årsregnskapet blir godkjent av generalforsamlingen innen 30. juni hvert år.

  Avsatt utbytte

 • 8922

  Når generalforsamlingen vedtar tilleggsutbytte basert på fjorårets egenkapital bokføres avsetningen på denne kontoen. Tilleggsutbytte er når bedriften tar utbytte for året før, men etter at årsregnskapet for året før er godkjent og vedtatt i generalforsamlingen. Dette er kun mulig hvis selskapet hadde fri egenkapital til å ta utbytte basert på fjorårets utbytte, og ikke har gjort det tidligere.

  Avsatt tilleggsutbytte

 • 8923

  Når ekstraordinær generalforsamling vedtar ekstraordinært utbytte bokføres det her. Det kan være plikt til å ha revidert mellombalanse for å ta ekstraodinært utbytte. En mellombalanse er et regnskap som ikke er et årsregnskap. Det går gjerne for en kortere periode som for eksempel de første 3 eller 6 månedene av året.

  Avsatt ekstraordinært utbytte

 • 8930

  Mottatt konsernbidrag føres på denne kontoen. Konsernbidrag betyr at et selskap i konsernet kan overføre et overskudd som ellers må beskattes til et annet selskap innen konsernet som går med underskudd. Dermed reduseres betalbar skatt.

  Mottatt konsernbidrag

 • 8935

  Avsatt konsernbidrag føres på denne kontoen. Konsernbidrag betyr at et selskap i et konsernet kan overføre et overskudd som ellers må beskattes til et annet selskap innen konsernet som går med underskudd. Dermed reduseres betalbar skatt.

  Avsatt konsernbidrag

 • 8960

  Denne kontoen brukes i forbindelse med disponering av årsresultatet ved årsavslutningen og har to hovedformål:

  • Øke annen egenkapital ved overskudd: Når bedriften har et positivt resultat etter årsregnskapet, overføres overskuddet til denne kontoen som en debetpost. Dette øker den totale egenkapitalen som er bundet i bedriften, forutsatt at hele overskuddet overføres til annen egenkapital (konto 2050).

  • Redusere annen egenkapital ved underskudd: Dersom bedriften har et underskudd etter årsregnskapet, overføres underskuddet til denne kontoen som en kredittpost. Dette reduserer den totale egenkapitalen i bedriften med beløpet av underskuddet, forutsatt at bedriften har tilstrekkelig bunden egenkapital til å dekke underskuddet.


  Det er viktig å merke seg at hvis den totale egenkapitalen som er bundet i bedriften, er mindre enn beløpet av underskuddet, vil bedriften få et udekket tap. I dette tilfellet skal denne kontoen også brukes for å registrere det udekkede tapet.

  Overføringer annen egenkapital

 • 8961

  Årets underskudd bokføres her hvis selskapet har nok egenkapital fra tidligere til å dekke tapet

  Overføring fra annen egenkapital

 • 8969

  Årest overskudd bokføres her hvis selskapet har udekket tap fra tidligere år som dekkes delvis eller helt inn igjen med årets overskudd

  Avsatt til dekning av tidligere udekket tap

 • 8990

  Denne kontoen blir brukt til å disponere årsresultatet når det skal overføres til udekket tap. Et underskudd vil øke udekket tap og et overskudd vil redusere udekket tap.

  Overføring til udekket tap

left
Velg en konto fra listen

Den enkle måten å finne riktig regnskapskonto 💚

Med Conta sin kontohjelp får du raskt svar på hvilke kontoer du skal bruke i regnskapet. Bare søk etter produktet eller tjenesten du har kjøpt, og la Conta’s AI hjelpe deg med å velge riktig konto.

Høy treffsikkerhet

Få treffsikre forslag fra vår AI-kontohjelp, opplært på titusener av bilag med en imponerende treffsikkerhet på 87,5%.

Stor tidsbesparelse

Ettersom du får forslagene med en gang, vil du oppleve at du bruker mindre tid på bokføringen med Conta sin kontohjelp.

Gratis for alle

Vi tar ikke betalt for tjenesten! Skriv hva du har kjøpt og få gratis forslag umiddelbart.

Alltid tilgjengelig

Bruk kontohjelpen når det passer deg best, 24/7.

Hva er en regnskapskonto?

Når du fører regnskap, skal alle transaksjoner i bedriften registreres mot en regnskapskonto. Hver transaksjon blir bokført mot en plusskonto (debet) og en minuskonto (kredit). Når du fører regnskap i Conta sitt regnskapsprogram, vil systemet automatisk foreslå regnskapskontoer. Du kan også bruke gratistjenesten Kontohjelp.

Lær mer om regnskapskonto her.

Hva er en regnskapskonto?

Velg det du har kjøpt og få kontoforslag

Synes du regnskap er vanskelig?

Regnskapsklinikken hjelper deg. Få tilbud fra opptil 3 dyktige regnskapsførere, og velg tilbudet du liker best.

Synes du regnskap er vanskelig?

Bytt til Conta sitt regnskapsprogram og få:

Automatisk bokføring

Kaia er vår kunstige intelligens. Kaia sørger for at bilagene du sender til regnskapet er av topp kvalitet, og hun foreslår hvilke regnskapskontoer du bør bruke.

Prosjekt og avdeling

Bedre oversikt. Full kontroll! Med Conta sin prosjektmodul får du innsikten du trenger for å ta de beste avgjørelsene.

Bankintegrasjon

Bruk mindre tid på betalinger og regnskapsføring! Med banken koblet til Conta kan du betale og bokføre kjøp i ett og samme tastetrykk.

Mobilapp

Med Conta sin mobilapp har du muligheten til å gjøre deler av regnskapsføringen mens du er på farten. Bokfør kjøp, betal regninger og følg opp betalinger rett fra mobilen!

Hva venter du på?

Gjør regnskapet i Conta

Conta gjør regnskapsføringen enklere, slik at du kan bruke tiden på det du kan best. Prøv det i dag, og få de 30 første dagene gratis.

Gjør regnskapet i Conta
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!