Merverdiavgift: Hva er forskjellen på fritak og unntak fra MVA?

Det kan være vrient å forstå hvilke varer og tjenester som er unntatt merverdiavgift (MVA), og hvilke som er fritatt. Her forklarer vi!

Post-thumb

Det kan være vrient å forstå hvilke varer og tjenester som er unntatt merverdiavgift (MVA), og hvilke som er fritatt. Her forklarer vi!

forskjell fritatt og unntatt mva

Omsetning av varer og tjenester i Norge er omfattet av merverdiavgiftsloven. Du kan lese mer om hvordan MVA fungerer her. Det finnes likevel enkelte politisk vedtatte unntak (og fritak!) fra MVA-systemet, og her skal vi forklare hvordan alt henger sammen.

Uansett om du er fritatt eller unntatt må du huske å sende faktura for å få betalt for varene eller tjenestene dine, da med MVA-kode 5 (fritatt) og 6 (unntatt).

Unntak fra MVA

Både varer og tjenester som er unntatt og de som er fritatt fra merverdiavgift skal faktureres med satsen 0 % MVA. Det kan derfor virke som det er det samme hvilken sats du bruker. Men når omsetningen er unntatt fra avgiftsplikten, betyr det at den rett og slett ikke omfattes av merverdiavgiftsloven. Unntakssatsen skal altså brukes når hele omsetningen foregår utenfor merverdiavgiftssystemet, i motsetning til fritatt omsetning, som fremdeles omfattes av MVA-lovgivingen.

Firmaer og organisasjoner som kun har unntatt omsetning kan ikke registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, og kan heller ikke få fradrag for merverdiavgiften de betaler ved kjøp av varer og tjenester til virksomheten sin. Litt lenger nede i artikkelen skal vi gå inn på hvilke typer varer og tjenester dette gjelder.

Fritak fra MVA

Firmaer som selger varer og tjenester som er fritatt fra MVA-plikten skal som nevnt ikke plusse på MVA på fakturaene sine, men de har likevel fradragsrett for MVA på produkter og tjenester de har kjøpt til driften. Altså kan de få tilbake avgiften de har betalt ved innkjøp av produkter og tjenester.

Fritak fra MVA er et politisk virkemiddel for å gi enkelte bransjer, lag og organisasjoner en økonomisk stimulans ved å gi fradragsrett samtidig som de kan slippe å kreve inn MVA fra sluttkundene.

Firmaer som driver med MVA-fritatt omsetning skal på lik linje med de fleste andre registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når summen av den fritatte og MVA-pliktige omsetningen passerer 50 000 kroner i en periode på 12 måneder. Et firma kan også drive med avgiftsunntatt omsetning på toppen av dette, så i praksis kan alle tre former for omsetning foregå i ett og samme foretak. Merk at utgiftene som er knyttet til den delen av driften som handler om salg av unntatte varer og tjenester, ikke gir MVA-fradrag.

Siden du her ikke har noen utgående MVA som skal betales inn til staten, får du penger til gode på MVA-oppgaven. Disse kommer inn på kontoen få dager etter at innleveringsfristen går ut.

Hvilke varer og tjenester er unntatt fra MVA?

Her gir vi en detaljert oversikt over hvilke typer omsetning som skal foregå helt utenfor MVA-systemet. Det er viktig å presisere at hvis du er i tvil om firmadriften din omfattes av loven eller ikke, bør du umiddelbart ta kontakt med Skatteetaten eller en autorisert regnskapsfører for å få klarhet i det du lurer på.

Omsetning og utleie av fast eiendom, samt rettigheter til fast eiendom.

Dette gjelder f.eks. kjøp og salg av boliger, og tjenester som inngår som en del av leie-innkreving, som vann, strøm, og rengjøring.

Merk at omsetning av enkelte former for eiendom og tjenester relatert til det, likevel er avgiftspliktige. Dette gjelder bl.a. hotellutleie, parkeringsvirksomhet, selskapslokaler, utleie av reklameplass, og utleie av idrettsanlegg. I tillegg er retten til å foreta inngrep på fast eiendom, som å rydde jord og stein, også avgiftspliktig når den omsettes.

Helsetjenester

Helsetjenester er som hovedregel unntatt for merverdiavgift. Dette inkluderer alle tjenester som omfattes av kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tjenester som inngår under folketrygdlovens kapittel 5 og 10.

Alternativ behandling er unntatt fra merverdiavgiftsplikt hvis det inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp som finansieres helt eller delvis av det offentlige etter Helsepersonelloven. Behandlingen må i tillegg utføres av autorisert helsepersonell.

Unntaket gjelder også formidling av helsetjenester, for eksempel gjennom utleie av helsepersonell fra et vikarbyrå. I tillegg er også varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i helsebehandlingen, omfattet av unntaket.

Undervisning

Offentlige og private organisasjoner som driver med undervisning, er ikke avgiftspliktige. Dette inkluderer også formidling av undervisningstjenester, f.eks. gjennom vikarbyråer. Tradisjonell klasseromsundervisning er unntatt fra MVA, men det er også undervisning som ofte foregår på fritiden, som f.eks. kjøreopplæring, musikkundervisning eller rideskoler. Kantinesalg i utdanningsinstitusjoner og skoler er også unntatt.

Kultur

En operaforestilling, en kveld på teater, eller en søndag med barna på sirkus er alle ting som er unntatt fra merverdiavgiften. Dette gjelder både billettsalg til slike kulturarrangementer, og formidling av dette billettsalget. Av nyere dato inkluderes også LAN-treff, som The Gathering og lignende arrangementer for barn og unge.

Finans

Omsetning av banktjenester, forsikring, finansiering, betalingsoppdrag, aksjer, verdipapirer, og fond er unntatt fra MVA.

Guiding og omvisning

Turistnæring i form av guiding og omvisning på museer, på reise og lignende er ikke avgiftspliktig.

Flere unntatte varer og tjenester

 • Samleobjekter i form av frimerker og lignende.
 • Lovregulert lotterispill.
 • Begravelser og bisettelser.

Hvilke varer og tjenester er fritatt fra MVA?

Bøker

Alle trykte bøker er fritatt i siste leddet, til sluttkunden. Dette omfatter lydbøker, men ikke e-bøker. Forskjellsbehandlingen kan virke underlig og tilfeldig, og er ofte oppe til debatt i offentligheten.

Uke- og dagspresse

Salg av aviser er fritatt for MVA. Dette gjelder dags- og ukeaviser, og er et politisk virkemiddel for å gi pressen best mulige vilkår. Fritaket gjelder kun i siste salgsleddet, ut til sluttkunden.

Fra 1. mars 2016 ble også nyhetspublikasjoner på nett fritatt fra MVA. Mer om dette fritaket står på Skatteetatens nettsider.

Tidsskrifter hvor kundemassen består 80 prosent av faste abonnenter er også omfattet av fritak. I tillegg gjelder fritaket for alle tidsskrifter med fokus på politikk, litteratur eller religion.

Salg av varer til utlandet

Varer og tjenester som selges til utlandet og Svalbard er fritatt, med forbehold om at varen eller tjenesten ble utført og/eller overlevert i utlandet og ikke Norge. Her må den som søker fritaket kunne dokumentere omsetningen med tolldeklarasjon i tillegg til salgsdokumentene.

Varer til bruk i oljeindustrien

Dette fritaket gjelder salg til boreselskaper og lignende, og nødvendige tjenester som utføres på plattformer eller fartøy i forbindelse med petroleumsvirksomhet.

Transport

Omsetning av følgende er fritatt fra MVA:

 • Varer og tjenester til bruk i utenlandske fartøy, norske handels- eller forskningsfartøy i utenriksfart av en viss størrelse, eller som oppholder seg utenlands i mer enn 14 dager.
 • Varer og tjenester til norske fiskebåter.
 • Varer og tjenester til bruk i norske fly som flyr utenlands.
 • Transport av varer og personer direkte til eller fra utlandet, samt formidling av denne transporten.

I tillegg er det fritak på salg av følgende kjøretøy, båter og fly:

 • Brukte kjøretøy som er omfattet av plikten til å betale omregistreringsavgift.
 • Elbiler og andre elektriske kjøretøy. Disse må være helt elektrisk drevet, og ikke hybrid.
 • Salg av transport og passasjerfartøy på minst 15 meter (10 meter til Forsvaret, 6 meter for fiskebåter), skolebusser- og båter, spesialbåter til bruk i oljeindustrien, samt forskningsfartøy.
 • Utstyr som leveres sammen med alle de som er nevnt over, men ikke for fiskeutstyr til fiskebåter.

Det er også MVA-fritak for reparasjon, restaurering og berging av fartøy, samt utleie av fartøy i forbindelse med persontransport.

Vi håper denne oversikten ga litt klarhet i noe som kan virke ganske forvirrende. Som vanlig anbefaler vi å spørre Skatteetaten eller en autorisert regnskapsfører når det gjelder konkrete problemstillinger rundt din egen firmadrift.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!