Alt om verneombud: Oppgaver, krav, kurs og regler

Driver du en bedrift med ansatte? Da bør du sette deg inn i reglene rundt verneombud. Verneombud er en viktig del for å skape en trygg arbeidsplass. De sørger for at arbeidsmiljøet er sikkert, og at både fysiske og psykososiale forhold blir ivaretatt.

Post-thumb

Driver du en bedrift med ansatte? Da bør du sette deg inn i reglene rundt verneombud. Verneombud er en viktig del for å skape en trygg arbeidsplass. De sørger for at arbeidsmiljøet er sikkert, og at både fysiske og psykososiale forhold blir ivaretatt.

Hva er et verneombud?

Verneombud er en viktig rolle i en bedrift med flere ansatte. Verneombudet sørger for en trygg arbeidsplass ved å jobbe med helse, miljø og sikkerhet, og fungerer som en forbindelse mellom arbeidsgiver og ansatte. Hvis det oppstår umiddelbar fare for liv og helse, har verneombudet rett til å stoppe arbeidet.

Oppgavene til et verneombud

Oppgavene til et verneombud er å sørge for at arbeidsmiljølovens krav blir oppfylt. Noen av oppgavene til verneombudet kan være:

 • Sjekke at maskiner, tekniske systemer, kjemiske stoffer og arbeidsplaner ikke utsetter arbeidstakerne for fare
 • Sikre at verneutstyr finnes i riktig antall, er lett tilgjengelig og i god stand.
 • Gi arbeidstakerne nødvendig øvelse og opplæring, for eksempel ved brann.
 • Tilrettelegge arbeidet slik at de ansatte kan utføre det trygt og helsemessig forsvarlig.
 • Passe på at de ansatte har et godt psykososialt arbeidsmiljø.
 • Sørge for at meldinger om arbeidsulykker blir sendt.

Bedrifter med minst 30 ansatte uten arbeidsmiljøutvalg

Det er også tilleggsoppgaver for alle bedrifter som har minst 30 arbeidstakere, men som ikke har arbeidsmiljøutvalg. Slike bedrifter har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg, men i noen tilfeller har ikke bedriften det. Da skal verneombudet også ta ansvar for dette:

 • Vurdere og uttale seg om saker som gjelder bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og verneombudet.
 • Vurdere opplæringsprogrammer som er viktige for arbeidsmiljøet.
 • Behandle bygge- eller ombyggingsplaner som krever byggesøknad og godkjennelse fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle viktige planer for arbeidsmiljøet, som innkjøp av maskiner, tiltak for økt produktivitet, omorganiseringer, arbeidstidsordninger, vernetiltak og internkontrollsystemer.
 • Bidra til at arbeidsgiver undersøker årsaker til yrkessykdommer, arbeidsulykker og andre helseproblemer.
Hva er arbeidsmiljøutvalg?

Arbeidsmiljøutvalg, eller AMU, er et utvalg som består av både ledere og ansatte i bedriften, og har som oppgave å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nok tid til å utføre vernearbeidet på en forsvarlig måte. Hvis verneombudet finner feil eller mangler som kan føre til ulykker eller helsefare, skal de informere arbeidsgiver og følge opp saken. Da må arbeidsgiveren rette opp manglene innen rimelig tid, alt etter vurdering fra verneombudet. Oppgavene til et verneombud er beskrevet mer detaljert i arbeidsmiljøloven § 6-2

Hva må verneombudet sette seg inn i?

Det er flere ting som verneombudet skal sette seg inn i, og være en del av. Her er noe av aktivitetene dem skal være med på, og hva dem bør sette seg inn i:

 • Verneombudet skal delta i planleggingen og gjennomføringen av tiltak som påvirker arbeidsmiljøet, for eksempel etablering, utøvelse og vedlikehold av bedriftens HMS-arbeid.
 • Verneombudet skal være informert om alle arbeidsulykker, yrkessykdommer og nestenulykker i sitt område. Verneombudet skal også ha oversikt over målinger, eventuelle feil og yrkeshygieniske rapporter.
 • Bli kjent med verneregler, instrukser og pålegg som er gitt av Arbeidstilsynet til arbeidsgiveren.
 • Delta i inspeksjoner som Arbeidstilsynet gjennomfører i bedriften.

Hvem må ha verneombud?

Om bedriften må ha verneombud eller ikke, spørs på hvor mange ansatte som er i bedriften.

Bedrifter med fem eller flere ansatte

Alle bedrifter som har fem eller flere ansatte, skal ha minst ett verneombud. Alle arbeidstakere skal telles som en ansatt, selv om de jobber deltid eller er midlertidig ansatt.

Bedrifter med mindre enn fem ansatte

Hvis bedriften din har mindre enn fem ansatte, kan du som arbeidsgiver og de ansatte avtale en annen ordning enn ett verneombud. Avtalen skal være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet skal ivaretas. 

Det er også spesifikke ting som skal være i denne avtalen:

 • Nødvendige tiltak for et godt arbeidsmiljø.
 • Arbeidsgivers plikter i HMS-arbeidet.
 • Hvordan arbeidsgiver og arbeidstakerne sammen skal håndtere risiko.
 • Ansattes plikt til å bidra.
 • Hvor og hvor ofte det skal være møter.
 • Hvem som er ansattes representant eller kontaktperson.
 • Hvordan vernespørsmål skal meldes.

Om bedriften vokser seg større og får fem eller flere ansatte, så må det velges et verneombud. 

Hvem kan være verneombud?

De fleste ansatte kan stille som verneombud. Arbeidsledere kan også stille, men det frarådes av Arbeidstilsynet på grunn av konflikter som kan oppstås mellom rollene som både verneombud og leder. 

Her er noen ting som er lurt å tenke på før bedriften din velger hvem som skal være verneombud:

 • Verneombud velges for to år av gangen.
 • Verneombudet kan gjenvelges flere ganger, med mindre det er gode grunner til å bytte.
 • De ansatte skal velge hvem som blir verneombud.
 • Lederen av bedriften kan ikke velges som verneombud.
 • Et verneombud kan utpekes av leder om ansatte ikke velger noen
 • Verneombudet bør ha tillit blant de ansatte og helst ha jobbet i bedriften i to år siden de har bedre innsikt.

Kurs for verneombud

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring, og minimumskravet er på 40 timer. Det bør være mer enn 40 timer om arbeidsoppgavene eller andre forhold i bedriften tilsier at det trengs, og det vurderes av arbeidsgiver eller Arbeidstilsynet.

I noen tilfeller kan det også avtales kortere opplæringstid enn 40 timer, men det må være basert på risikoforholdene og at det er forsvarlig.  

Det kan også være greit med et oppfriskningskurs på et senere tidspunkt, men det er ikke lovpålagt. 

Opplæringen kan skje gjennom kurs som arrangeres av ulike kurstilbydere. Verneombudet har krav på å få delta på kurs som er arrangert av fagforeningen som verneombudet er organisert i. 

Det finnes noen regler på hvordan kursen skal være:

 • Opplæring skal skje i arbeidstiden.
 • Arbeidsgiver skal betale alle utgifter for opplæringen.
 • Verneombudet skal ha tjenestefri med full lønn under opplæringen.
 • Hvis opplæringen skjer på fritiden, skal verneombudet få lønn som vanlig, men uten overtidstillegg. Dette gjelder også hvis opplæringen tas som fjernundervisning på fritiden.

Før verneombudet tar kurs, bør de sette seg inn i reglene for vernetjenesten og skaffe seg nødvendig kunnskap. Dette kan for eksempel være hvilke forskrifter som gjelder for arbeidsoppgavene på arbeidsplassen.

Les også: Alt du trenger å vite om lønn

Nye regler for verneombud i 2024

1. januar 2024 kom det flere endringer i reglene om verneombud. Her er en oppsummering:

 • Alle virksomheter skal ha minst ett verneombud. Hvis det er færre enn fem ansatte, skal det avtales en annen ordning.
 • Verneombudet skal også passe på innleide og selvstendige arbeidstakere.
 • Verneombudet skal også ha ansvar for de ansattes psykososiale arbeidsmiljø.
 • Det skal være arbeidsmiljøutvalg i bedrifter med mer enn 30 ansatte, eller i bedrifter med 10-30 ansatte hvis noen i bedriften krever det.
 • Arbeidstilsynet kan bestemme at det skal være arbeidsmiljøutvalg i bedrifter med færre enn 30 ansatte, hvis arbeidsforholdene krever det.

Les også: Nytt i 2024: Viktige endringer for deg som er arbeidsgiver

Hvordan velge verneombud

Verneombud skal velges blant arbeidstakere. Verneombudet skal velges basert på hvem som har erfaring og innsikt i bedriften sitt arbeidsforhold, og det er lurt at personen har jobbet i bedriften i to eller flere år. 

Hovedregelen er at verneombudet skal velges ved et flertallsvalg. Slik fungerer det:

 • Verneombudene velges ved flertallsvalg.
 • Valget ledes av et valgstyre for hele virksomheten.
 • Valgstyret består av fra en til tre personer.
 • Valgstyret utpekes av arbeidsmiljøutvalget.
 • I virksomheter uten arbeidsmiljøutvalg, utpekes valgstyret av den lokale fagforeningen.
 • Hvis det er flere fagforeninger, utpekes valgstyret i fellesskap.
 • Hvis fagforeningene ikke blir enige, utpekes valgstyret av arbeidsgiveren.
 • Hvis det ikke er noen lokale fagforeninger, utpekes valgstyret av arbeidsgiveren.

Enhver ansatt innen verneområdet og lokale fagforeninger som organiserer arbeidstakere der, har rett til å foreslå kandidater. Valgstyret skal offentliggjøre kandidatenes navn og forslagsstillere før valget. Om stemmene er like, og det står mellom to ansatte, avgjøres valget ved loddtrekning. For øvrig fastsetter valgstyret regler for valget, med mindre arbeidsmiljøutvalget i virksomheten bestemmer disse reglene.

Om ingen vil være verneombud

Det er i utgangspunktet arbeidstakerne som avgjør hvem som skal være verneombud. Om noen i bedriften ikke ønsker å bli valgt, så må arbeidsgiveren velge noen. At det er ingen som ønsker å være verneombud, er ikke en gyldig grunn for å ikke ha det. Den som arbeidsgiver velger til å være verneombud, kan derfor ikke nekte å ta på seg oppgaven.

Hva er forskjellen på verneombud og tillitsvalgt?

Det kan være forvirrende å skjønne forskjellen på verneombud og tillitsvalgt. Verneombudet skal ivareta de ansatte sine grunnleggende rettigheter etter arbeidsmiljøloven, mens den tillitsvalgte skal drive frem bedre vilkår, kontrakter og avtaler for medlemmer gjennom forhandling og oppfølging. Oppgavene er altså ulike.

Lønn til verneombud

Vanligvis er verneombudet ulønnet for rollen sin, med mindre det er avtalt noe annet i tariffavtalen eller at arbeidet går utenfor vanlig arbeidstid. Arbeidsgiver kan bestemme om det skal gis ekstra kompensasjon til verneombudet. 

Trenger du et lønnssystem?

I Conta er lønnskjøring gjort i en fei! Hent skattekort, send lønnsslipper, betal lønn og register i regnskapet.


Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!