Årsregnskap: Alt du må vite i 2024 (innsending, frister m.m.)

Alle aksjeselskaper må lage et årsregnskap. Her forteller vi hva et årsregnskap er og hvordan du lager det i fem enkle steg.

Post-thumb

Alle aksjeselskaper må lage et årsregnskap. Her forteller vi hva et årsregnskap er og hvordan du lager det i fem enkle steg.

Driver du bedrift og skal lage et årsregnskap?

I denne guiden finner du alt du trenger å vite om årsregnskap. Vi starter med å gi deg en innføring i hva det er og når det skal sendes inn, før vi viser deg hvordan du lager et årsregnskap steg for steg.

I 2024 skal årsregnskap, skattemeldingen og næringsspesifikasjonen for AS leveres gjennom et årsoppgjørssystem. Conta sitt årsoppgjørsprogram kan både benyttes av deg som fører regnskapet i Conta eller et annet system. Start årsavslutning nå. 

Hva er årsregnskap?

Et årsregnskap er en oversikt over virksomhetens økonomiske resultat i løpet av året og økonomiske stilling ved utgangen av året. Et årsregnskap er ikke det samme som regnskapet du fører alle kostnader og inntekter.

Hovedfunksjonen til årsregnskapet er at brukere av årsregnskapet (eiere, myndighetene, banker, investorer o.l.) skal forstå hvordan virksomheten har disponert sine midler og hvordan den økonomiske situasjon har utviklet seg.

I de fleste nettbaserte regnskapssystemer kan du levere skattemeldingen og årsregnskapet i samme veileder. Meldingene bruker de samme opplysningene, men har ulikt bruksområde og organiseres litt annerledes:

 • Årsregnskapet sendes til Regnskapsregisteret for å gjøre regnskapet og annen relevant informasjon offentlig tilgjengelig.
 • Skattemeldingen sendes til Skatteetaten og brukes til å beregne skatt.

Driver du ENK eller AS? I Conta gjør du årsoppgjøret raskt og enkelt. Trykk deg gjennom en trinnvis veileder og send direkte til Altinn.

Kom i gang med årsregnskapet i Conta →

Hvem må levere årsregnskap?

Regnskapspliktige bedrifter skal levere et årsregnskap.

Det er selskapsform og størrelse som styrer om bedriften er regnskapspliktig:

 • Aksjeselskaper (AS) er regnskapspliktige.
 • Små enkeltpersonforetak (ENK) er normalt ikke regnskapspliktige.
 • Store enkeltpersonforetak med eiendeler over 20 millioner kroner eller flere enn 20 årsverk er regnskapspliktige.

Også Allmennaksjeselskap (ASA), Utenlandske foretak (NUF), borettslag borettslag, boligbyggelag, stiftelser, statsforetak, verdipapirfond og partrederi skal levere et årsregnskap. Det samme gjelder holdingselskap (som normalt er registrert som AS).

OBS! Enkeltpersonforetak med over 50 000 kroner i omsetning skal levere skattemelding med næringsspesifikasjon via et regnskapssystem. I Conta blir næringsspesifikasjon automatisk utfylt og du kan sende direkte til Altinn. Prøv Conta gratis. 

Hva er forskjellen på årsoppgjør og årsregnskap?

Det kan være lett å blande årsoppgjør og årsregnskap, men de to ordene betyr ikke helt det samme. Årsoppgjør er en fellesbetegnelse for alt som blir gjort før du skal sende inn skattemelding, næringsspesifikasjon og årsregnskapet. Til sammen utgjør disse tre årsoppgjøret til bedriften din.

Derfor må du lage et årsregnskap

Bedrifter må levere et årsregnskap fordi myndighetene ønsker å legge til rette for et åpent næringsliv hvor relevant informasjon om virksomheters økonomiske utvikling og finansielle stilling er fritt tilgjengelig.

For eksempel kan du ha nytte av å hente ut regnskapstallene til en virksomhet når du vurderer å bytte jobb eller investere i et selskap. Også potensielle kunder kan være interessert i bedriftens årsregnskap, for å vurdere om det er sannsynlig at virksomheten vil fortsette driften og er tilgjengelig i tilfelle reklamasjonssaker, reparasjoner o.l.

Hvor finner jeg årsregnskap?

Du finner bedrifter sine årsregnskap og andre kunngjøringer i Brønnøysundregistrene og på nettsider som Proff og Purehelp.

Eksempel på årsregnskap i Proff. Her ved resultatrapporten til virksomheten Ditt Selskap AS.


Årsregnskap eksempel: Hva skal være med i et årsregnskap?

Årsregnskapet skal inneholde følgende:

 • Resultatrapport: Oppstilling av driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter, finanskostnader og disponering av resultatet for året.
 • Balanse: Oversikt over virksomhetens eiendeler og hvordan de er finansiert per 31.12.
 • Noter: Kommentarer til regnskapet. Noen er lovpålagt og andre kan legges ved om du mener at verdiene bør forklares.

Store virksomheter med salgsinntekter over 70 millioner kroner, eiendeler over 35 millioner kroner eller flere enn 50 ansatte (målt i årsverk) skal også levere følgende:

 • Kontantstrømoppstilling: Oppstilling av bedriftens kontantstrømmer fra drift, investeringer og finansiering for året.
 • Årsberetning: En skriftlig forklaring på hva som har skjedd i regnskapsåret.

Årsregnskap frist: Når skal årsregnskapet leveres?

For å unngå tvangsmulkt og andre sanksjoner, er det viktig at du leverer årsregnskap og skattemeldingen innen fristene:

 • Skattemeldingen skal leveres innen 31. mai.
 • Årsregnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen innen 30. juni og leveres innen 31.juli.

Bedrifter som ikke rekker fristen for innlevering av skattemeldingen kan søke om 30 dager utsettelse.

Fristen for innsendelse av årsregnskap kan ikke utsettes og forsinkelsesgebyret kan bli inntil 63 596 kroner. Hvis bedriften har varig sterk nedsatt betalingsevne kan den søke om å få redusert forsinkelsesgebyret.

Gå til Conta sin oversikt over leveringsfrister for bedrifter.

Hvordan levere årsregnskap, steg for steg

Årsregnskap skal sendes inn til Regnskapsregisteret, via Altinn, som vil offentliggjøre informasjonen i Brønnøysundregisteret. 

Her forklarer vi hvordan du avslutter regnskapet og leverer skattemeldingen og årsregnskap for AS (se egen guide for små ENK), steg for steg:

Steg 1: Kontroller regnskapet

Før du kan levere skattemeldingen og årsregnskapet, må du sørge for at tallgrunnlaget er korrekt.

Først må du sørge for at alle transaksjoner er bokført i regnskapet og kontrollere transaksjonene i regnskapet mot transaksjonene i banken (slik avstemmer du banken).

Hvis du har sendt fakturaer som ikke blir betalt, og som du har bevist at det ikke er mulig å få betalt på, skal disse føres som tap.

Deretter må du kontrollere alle balansekontoene. Du må blant annet sørge for at:

 • Saldo på «1920 Bank» må stemme med saldoen i nettbanken per 31.12.
 • Saldo på «2740 Oppgjørskonto merverdiavgift» må stemme med ubetalt merverdiavgift for siste termin (eventuelt de siste terminene).
 • Saldo på «2770 Skyldig arbeidsgiveravgift» må stemme med beløpet du er skyldig i følge innsendte a-meldinger.
 • Saldo på «1460 Varelager» må stemme med verdien av varelageret.

Husk dokumentasjon! Alle inntekter og kostnader må være dokumentert. Du skal også dokumentere avstemmingen med for eksempel bankkontoutskrift og varetellingsliste. Les mer om dokumentasjon i regnskapet. 

Steg 2: Avslutt regnskapet

Når du er ferdig med regnskapsføringen for året, kan du avslutte regnskapet ved å gå til «Årsavslutning» i Conta-menyen.

I Conta sin modul for årsavslutning får du hjelp med sluttposteringer (bokføring av beregnet skatt, og disponert resultat), avskrivninger og justeringer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Hvis det er vedtatt et utbytte, skal også dette registreres her.

Fullfør veilederen og lukk regnskapsåret for å levere skattemeldingen og årsregnskapet.

Hva er utbytte?

Eiere av aksjeselskap som går med overskudd kan velge å beholde pengene i virksomheten eller å betale det ut i utbytte. Utbyttet påvirker ikke resultatet, som betyr at virksomheten uavhengig av utbyttet må betale skatt av årsresultatet. Hvis du skal ta et utbytte skal dette være vedtatt i generalforsamling. Les mer om forskjellen på lønn og utbytte. 

Steg 3: Lever skattemeldingen

Conta bruker opplysninger fra regnskapet og deg som person til å hjelpe deg å fylle ut skattemelding og næringsspesifikasjon.

Først, må du du svare på noen spørsmål om hendelser og verdier i selskapet ditt, som brukes til å fylle ut næringsspesifikasjonen. Med alle spørsmålene følger gode forklaringer, som gjør at du raskt og enkelt vil kunne gi korrekte svar.

Deretter vil Conta bruke informasjon fra regnskapet til å hjelpe deg å fylle ut resten av skattemeldingen. Kontroller tallene, og lever skattemeldingen i Altinn direkte fra Conta.

Steg 4: Lag og send inn årsregnskapet

Utarbeidelse av årsregnskap i Conta er en tredelt prosess. Først må du svare på generelle spørsmål om virksomheten. Opplysningene du oppgir blir tilgjengelige i årsregnskapet og legger delvis føringer for hvilke noter du senere skal fylle ut.

Når du har svart på spørsmålene, skal du kontrollere balanse- og resultatrapporten. For de fleste er dette en kjapp prosess, da du allerede har kontrollert tallene i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret og innlevering av skattemeldingen.

Etter at regnskapet er kontrollert, blir du bedt om å fylle inn noter. Noter er informasjon om grunnlaget for tallene i regnskapet ditt. Conta vil automatisk foreslå noter og hjelpe deg med å fylle ut informasjon som kan hentes fra regnskapet ditt, men det er mye informasjon systemet ikke har tilgang til. Derfor er det viktig at  du legger ved noter som du mener er viktig og fyller ut notene slik at de blir korrekte for ditt foretak.

Når notene er ferdig utfylt kan du sende årsregnskapet til Altinn. Logg inn i Altinn for å signere og levere oppgaven.

Steg 5: Føre beregninger fra årsoppgjøret

Når årsregnskapet er sendt inn, skal du bokføre sluttposteringene i regnskapet. I Conta får du automatisk forslag til hvordan sluttposteringene skal føres. Registrer transaksjonene i regnskapet, og vipps! Årsoppgjøret er ferdig.

Lag et årsregnskap i Conta →

Fordeler og ulemper ved å gjøre årsregnskapet selv

Det er mange fordeler med å gjøre årsregnskapet selv. Likevel kan det være greit å være klar over ulempene. Her er de viktigste fordelene og ulempene ved å gjøre årsregnskapet selv:

Fordeler

 • Du bruker mindre penger på utarbeidelse av årsregnskapet.
 • Du får god kontroll over virksomhetens økonomi.
 • Du får større forståelse for regnskapsfaget.

Ulemper

 • Det kan være tidkrevende.
 • Manglende erfaring kan resultere i feil.
 • Sannsynligheten for kontroll av regnskapet er høyere enn ved bruk av ekstern regnskapsfører.

Hvis du er usikker på om du vil gjøre årsregnskapet selv, anbefaler vi at du ber om tilbud fra regnskapsførere på Regnskapsklinikken.no.

Årsregnskap revisjon: Disse reglene gjelder din bedrift

Små bedrifter trenger vanligvis ikke å revidere årsregnskapet hos en revisor.

Det er kun bedrifter som møter ett eller flere av følgende vilkår som må ha revisor:

 • Driftsinntekter over 6 millioner kroner, eller
 • balansesum over 23 millioner kroner, eller
 • gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk.

Hvis det i stiftelsesdokument til et nytt selskap ikke blir valgt revisor, anser myndighetene at virksomheten har valgt bort revisjon.

Hvis du tidligere har hatt behov for å revidere regnskapet ditt i et eksisterende selskap, kan generalforsamlingen beslutte fravalg av revisjon om forrige årsregnskap er under grensene.


Ikke godkjent årsregnskap – hva nå?

Når regnskapet er levert vil du motta en tilbakmelding på årsregnskapet i innboksen i Altinn.

Hvis regnskapet ikke er godkjent, står det hva som må rettes på i vedtaket. Vanlige årsaker til at et årsregnskap ikke blir godkjent inkluderer feil i regnskapsføringen, manglende signaturer, manglende dokumentasjon, brudd på regnskapsloven, og manglende revisjon.

Dersom årsregnskapet er sendt inn før inndendelsesfristen vil du få to uker til å rette mangler og feil uten forsinkelsesgebyr. Ofte kan en regnskapsfører hjelpe deg med å rette opp i eventuelle feil.

Få opptil 3 gratis tilbud fra regnskapsførere i Regnskapsklinikken.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg gjøre årsregnskapet selv?

Ja, du kan gjøre årsregnskapet selv. Merk at det kan være tidkrevende å kontrollere at regnskapet er riktig.

Når må årsregnskap leveres?

Skattemeldingen skal leveres innen 31. mai og årsregnskapet skal leveres innen 31. juli. Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få inntil 63.596 kroner i forsinkelsesgebyr.

Er årsregnskap offentlig?

Årsregnskapet er offentlig og kan lastes ned på Brønnøysundregistrenes nettsider. De er også tilgjengelig i tjenester som Proff og Purehelp.

Kan årsregnskap signeres elektronisk?

Etter at du har sendt årsregnskapet fra regnskapssystemet til Altinn kan du levere og signere det digitalt i Altinn. Regnskapet skal også signeres av styret, i tillegg til at innsendingen skal signeres. Vi anbefaler da gjerne at en sender det ut til elektronisk signering til alle i styret slik at en har signert versjon som kan brukes til banker og andre interessenter.

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!