Timeføringssystem: Slik registrerer du timer

Bruker bedriften din et timeføringssystem kan ansatte føre timer raskt, enkelt og over nett. La oss se nærmere på hvordan føre timer. 

Post-thumb

Bruker bedriften din et timeføringssystem kan ansatte føre timer raskt, enkelt og over nett. La oss se nærmere på hvordan føre timer. 

Timeføring er vanlig praksis på mange arbeidsplasser. Det blir brukt for å registrere arbeidstid, fordeling av arbeidsoppgaver, overtid eller som grunnlag for fakturering. Advokater, konsulenter, restauranter, håndverkere og designbyrå er eksempler på yrker hvor timeregistrering er vanlig praksis. 

Med Conta sitt regnskapsprogram kan du føre timer, sende fakturaer og følge med på lønnsomheten i ulike prosjekter. Prøv Conta gratis!

Slik registrerer du timer i Conta

Det lurt å velge et timeføringssystem som snakker med regnskapet ditt. Da får du bedre kontroll over lønnsomheten i prosjektene dine, samtidig som faktureringen går raskere.

Det aller første du må gjøre er å registrere en konto i Conta. Deretter kan du integrere Timerabbit til regnskapssystemet. 

I Conta sitt timeføringssystem Timerabbit, kan du registrere timer på alle kunder og prosjekter som ligger i Conta. Her får du også oversikt over ansattes timesaldo og timebruk på prosjektene dine.

For å bruke Timerabbit logger du inn på kontoen via app eller timerabbit.no. Alle ansatte i en bedrift kan føre egne timer hvis det er ønskelig. Bedriften velger selv om man vil ha stemplingsur, timeregistrering eller registrere etter prosjekt. 

Som bedriftseier vil du få en totaloversikt over alle ansatte i bedriften. 

Hvem er pliktig til å bruke timeføringssystem?

Alle bedrifter skal beregne og registrere all tid arbeidstakere står til disposisjon.

Dette regnes som en del av HMS-arbeidet. Alle bedrifter skal ha skriftlig dokumentasjon på hvor mye hver enkelt arbeidstaker jobber. Hvordan man velger å løse dette, er opp til den enkelte bedrift i samarbeid med tillitsvalgt. 

Grunnen til å føre arbeidstid, er for å sikre at både arbeidstaker og arbeidsgiver holder seg innenfor arbeidsmiljøloven når det kommer til arbeidstid. Det er også viktig for ganger hvor ansatte jobber overtid. 

Det er ingen krav om hvordan timeføring løses. Timeføringen kan skje manuelt eller elektronisk. Det er også mulig å be arbeidstakere om en egenregistrering eller bruke kort for å stemple inn. 

Hvordan dette løses, varierer veldig fra bransje til bransje og bedrift til bedrift. I noen bedrifter holder det med egenrapportering, mens i bransjer som fakturerer for arbeidet sitt eller har strengere krav er det viktig å ha et ryddig system. 

Husk at det kan forekomme kontroller hvor du kan bli bedt om å legge frem bedriftens timeregistrering. Kom i gang med timeføringen.

Hvilke timer må timeregistreres? 

For bedrifter som fakturerer kunder, er det viktig å se hva arbeidstiden blir brukt på. Da kan man skille tidsbrukt på ulike prosjekter, som er fakturerbare timer og hva som er interne timer. Alle registrerte timer blir til sammen arbeidstiden til arbeidstakeren. 

Noen bedrifter bruker også timeregistrering for å se på lønnsomheten innad i bedriften og om tidsbruken er prioritert riktig. Dette er blant annet vanlig å gjøre i IT-bransjen. 

Andre bedrifter bruker timeregistreringen mest for å registrere total arbeidstid. Når kom arbeidstaker på jobb og når dro arbeidstaker hjem. 

Timeregistrering omfatter registrering, godkjenning, oppfølging og fakturering. For mange bedrifter og ansatte legger timeregistreringen grunnlaget for lønn. 

Jobbes det overtid i bedriften er det også viktig å ha dokumentasjon på hvorfor det er jobbet overtid, og hvor mye overtid de ansatte har jobbet. 

Derfor bør du bruke timeføringssystem

Her er noen gode grunner til hvorfor du bør velge et timeføringssystem. 

  1. Det er oversiktlig å bruke et nettbasert timeføringssystem. 
  2. Det gir presisjon i rapporteringen. 
  3. Det reduserer tidsbruk for administrasjon. 
  4. Det kan automatisere prosessene mot fakturering og prosjektregnskap. 
  5. Det er lett å føre timer på farten.
Prøv Timerabbit gratis

Krav til timelister ved fakturering

I mange bransjer legger timeføring grunnlaget for faktureringen. Eksempler på dette er advokater, grafiske designere, elektrikere og konsulenter. I disse yrkene faktureres det vanligvis per time til kunden. Det er derfor viktig å ha dokumentasjonen i orden. 

Forskrift om bokføring § 5-14 stiller krav til at alle timer du fakturerer skal kunne dokumenteres. Et timeføringssystem er både et nyttig verktøy og en gyldig og troverdig dokumentasjon. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon med fakturaen, men må kunne vise til den ved forespørsel. 

Har du timeregistreringsprogrammet integrert med faktura- og regnskapsprogrammet blir jobben enkel. Se hvordan du kan fakturere timer ført i Timerabbit her

I Conta kan du integrere timeregistreringssystem med faktura- og regnskapsprogrammet. Da blir det sømløst å fakturere for timer registrert. Prøv Conta gratis!

Hvor mye skal jeg fakturere?

Hvilken pris du skal sette på timene dine er noe du må avklare i forkant av arbeidet. Mange bedrifter jobber med en fast timepris, men i noen tilfeller ønsker noen egne avtaler med ulike kunder. Sørg for at det er avtalt pris med kunden i forkant av arbeidet. 

Er du usikker på hvor mye du skal ta, så kan du undersøke hva tilsvarende tjenester i ditt område koster. Husk at prisen du tar skal dekke alt du har av kostnader. Planlegg derfor godt, slik at du sørger for god likviditet i bedriften. 

Regn ut timesprisen din på timespriskalkulatoren.no.

Registrerte timer i prosjektregnskap

Mange bedrifter deler regnskapet inn i ulike prosjekter. Har du et integrert timeregistreringssystem, kan du også se hvilke timer som er brukt på de ulike prosjektene. 

Fører du timer kan du se om det er lønnsomt å bruke tiden på de prosjektene du gjør, og hvilke prosjekter som gir mest tilbake til bedriften. I Conta sitt timeføringssystem Timerabbit, kan du dele inn timene i prosjekt. 

Du kan også koble timene opp til prosjektregnskap i Conta. Les mer om hvordan prosjektregnskap fungerer her

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!