Slik ordner du årsoppgjør for aksjeselskap

Eiere av AS må sende inn næringsspesifikasjon og skattemelding på vegne av bedriften. I tillegg må alle aksjeselskap levere årsregnskap hvert år. Slik ordner du årsoppgjør for aksjeselskap.

Post-thumb

Eiere av AS må sende inn næringsspesifikasjon og skattemelding på vegne av bedriften. I tillegg må alle aksjeselskap levere årsregnskap hvert år. Slik ordner du årsoppgjør for aksjeselskap.

Du må levere skattemelding og næringsspesifikasjon eller Næringsoppgave 2 (utgår i 2023) på vegne av bedriften hvert år. Det er greit å være tidlig ute med det slik at du har tid til å rette opp i eventuelle feil og slipper skippertak rett før fristen.

Husk også at årsregnskapet må godkjennes én måned før leveringsfristen.

Se oppdaterte frister for bedriften din.

Å gjøre klare skattemelding, næringsspesifikasjon og årsregnskap kalles årsoppgjør for aksjeselskap. I denne artikkelen ser vi på prosessen steg for steg:

 • Slik gjør du ferdig regnskapet for fjoråret
  • Føre fakturaer og bilag
  • Periodisere og avskrive
  • Sjekke over regnskapet
 • Hva du må sende inn til myndighetene?
 • Lage ligningspapirer 
 • Lage årsregnskap
 • Den viktige forskjellen mellom ligningspapirer og årsregnskap

LES OGSÅ: Guiden til alt du må vite for å føre eget regnskap

Ikke interessert i å ordne årsoppgjøret selv? Eller har du lyst til at en regnskapsfører skal se over?

I Conta kan du få hjelp av en regnskapsfører inne i regnskapsprogrammet. 

Lage og levere årsregnskap, steg for steg:

Få orden på fakturaer og bilag

Det første du kan gjøre for å ordne årsoppgjør for aksjeselskap er å gjøre ferdig regnskapsføringen for i fjor. 

Sørg for at du har registrert alle kjøp og salg i regnskapet ditt. Husk at varer og tjenester du har kjøpt i 2022 skal bokføres i det året, selv om du ikke betalte fakturaen før 2023. 

Å avstemme bankkonto vil si å sammenligne det som er gått inn og ut på firmakontoen med det som står i regnskapet. Vi anbefaler at du gjør det ved slutten av hver måned, men ta en sjekk nå og se at du har gjort det for hele 2022.

God regnskapsrutiner underveis kan spare deg mye tid på slutten av året, og i forkant av alle fristene for næringsdrivende.

LES OGSÅ: 5 tips til å regnskapsrutiner

Send faktura og opplev at de blir bokført automatisk med Conta sitt regnskapsprogram.

Du får også med en gratis mobilapp for å ta bilde av kvitteringene dine og sende de rett til regnskapet, pluss en egen funksjon som hjelper deg med bankavstemming.

Periodisere og avskrive

Du må huske å periodisere regnskapet ditt. Det vil si at du må føre inntekter og kostnader på riktig periode i regnskapet.

 • Inntekter skal føres på den måneden du leverte varen eller tjenesten
 • Kostnader skal føres på den perioden du bruker det du har kjøpt

Når du periodiserer sørger du for at du skatter riktig for fjoråret – siden alle de relevante inntektene og kostnadene er med.

La oss ta et par eksempler: 

Du gjorde en jobb i slutten av desember, men sendte fakturaen tidlig i januar. Da må du periodisere slik at inntekten flyttes fra fakturadatoen i januar til desember måned, som var da du faktisk jobbet. 

Det samme gjelder hvis du betalte tre måneders kontorleie 1. desember. Da må du vise i regnskapet at leiekostnaden gjelder for januar og februar også, for at skattebeløpet for i fjor og i år skal bli riktig.

Les mer om periodisering med bokføringseksempler.

Når du kjøper noe som koster mer enn 15 000 kroner og som du regner med skal vare i minst tre år, må du føre det som en eiendel i regnskapet (altså på en konto som starter med 1) og ikke som en kostnad (konto 6-7).

Å avskrive vil si å redusere gjenstandens verdi i regnskapet etter hvert som den eldes. Du får skattefradrag på litt og litt av verdien hvert år, og regnskapet viser samtidig at du, for eksempel, ikke eier en ny pakkemaskin, men en som er noen år gammel.

Les mer om avskrivning med bokføringseksempler.

AS bruker som hovedregel det som kalles saldoavskrivning i skattemeldingen, det er en fast prosentsats satt av myndighetene.

I årsregnskapet velger mange å bruke lineær avskrivning, som er basert på hvor lenge eiendelen skal vare.

For eksempel: 

Når du bruker saldoavskrivning skal en personbil avskrives med 20 prosent hvert år, men i årsregnskapet kan du gå ut fra at du skal ha bilen i fire år og så avskrive med kjøpsprisen delt på fire hvert år.


Saldoavskrivning brukes i skattemeldingen for å sørge for at alle skatter likt og ikke ut fra hvor lenge de selv mener en eiendel skal vare. Årsregnskapet, på den andre siden, skal gi et mest mulig realistisk bilde av hva bedriften din eier og skylder. Derfor er det lov å bruke et mer skreddersydd beløp.

Sjekk over regnskapet ditt

Neste steg i årsoppgjør for aksjeselskap er å se over og dokumentere at balansen i regnskapet stemmer. Det gjør du blant annet ved å

 • sammenligne regnskapet med årsoppgaven fra banken 
 • sammenligne regnskapet med kjøpekontrakter for nye eiendeler
 • sjekke at det du har ført i regnskapet er det samme som kundene og leverandørene dine. For å gjøre det må du enten få reskontrorapporter fra kunder og leverandører eller sende ut de du selv har.
 • føre ubetalte fakturaer som tap, hvis du har bevist at det ikke er mulig å få betalt
 • hente ut det som heter avstemmingsinformasjon fra Altinn. Det viser hva du har rapportert av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, skattetrekk osv. Sjekk at den stemmer med det som står i regnskapet
 • vurdere om verdiene i balansen er reelle. For eksempel, hvis du eier et bygg med skader, er det ikke lenger verdt det samme. Det samme gjelder aksjer som har tapt verdi. Da må du nedskrive, og det gjøres som regel sammen med en revisor. Merk at verdi aldri kan justeres opp.

For å rette opp i eventuelle feil er det best å føre et motbilag som annullerer det som tidligere er ført, og så føre nye bilag med riktige tall og på riktige kontoer. Motbilag og nye bilag skal føres med samme dato som de originale.

Når du bokfører må du huske å legge ved dokumentasjon på de nye, riktige føringene også.

Du kan begynne å føre på neste regnskapsår før du er ferdig med det gamle, men du bør ikke sende inn noe til myndighetene, slik som MVA-meldingen, før du gjør deg ferdig med forrige år.

Det er mange nokså like begrep rundt årsoppgjør, så la oss se på de.

Årsoppgjør: Brukes om prosessen med å avslutte regnskapet og lage skattemelding og næringsoppgave. For AS omfatter det også å sette opp årsregnskap. Les mer om årsoppgjør i Conta.

Årsavslutning: Jobben med å gjøre ferdig regnskapet for fjoråret. Dette er altså en liten del av årsoppgjøret. Inkluderer ikke det å lage næringsoppgaven, skattemeldingen og andre vedlegg.

Årsoppgave: Dokumentasjon på hva som har skjedd i løpet av et år. Et eksempel er årsoppgaven fra banken din, som viser hva du hadde på kontoen ved årsslutt og summen av renter og gebyrer for året.

Årsberetning: Årsberetning er en del av årsregnskapet som du kun skal levere hvis aksjeselskapet ditt tjener mer enn 70 millioner i året.

Hva må du sende inn til myndighetene?

Når du har fullført og sjekket regnskapet bruker du tallene derfra til å sende inn skjemaene.

Alle AS må sende inn en egen skattemelding (RF-1028) som en del av årsoppgjør for aksjeselskap.

Sammen med den må de levere:

 • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
 • Avstemming av egenkapital (RF-1052), og 
 • Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217), mer om akkurat den senere

Eksempler på tilleggsskjemaer du også kan måtte levere er:

 • Bruk av bil (RF-1125)
 • Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022), hvis du har ansatte, inkludert deg selv
 • Avskrivning (RF-1084), hvis du har eiendeler i balansen

Aksjeselskap kan også fra 2023 levere næringsspesfikasjon i stedet for Næringsoppgave 2 og tilleggsskjemaer. Fra 2024 skal alle aksjeselskap bruke denne løsningen.

Det kan være du må sende inn andre skjemaer enn disse. Det gjelder blant annet hvis firmaet ditt eier eiendom, eller driver innen visse bransjer slik som restaurant og overnatting, fiske, jordbruk, skogbruk eller persontransport.

Hele denne samlingen av skjemaer kalles ligningspapirer.

Husk at du må sende inn ligningspapirene selv om du ikke har hatt noe drift eller hvis du holder på å avvikle selskapet. 

Alle AS har også regnskapsplikt og må derfor sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år. 

Se frister for regnskapet.

Lage ligningspapirer

Det er når du lager ligningspapirer du får beregnet skatten til aksjeselskapet ditt.

Når du lager ligningspapirer må du følge de skattemessige reglene satt av skatteloven, ikke de de regnskapsmessige lovene i regnskapsloven. Det er fordi alle bedrifter skal skatte etter de samme reglene. Et eksempel er det med saldoavskrivning og lineær avskrivning som vi nevnte over.

Du lager ligningspapirer ved å fylle ut Næringsoppgave 2 (og eventuelt andre skjemaer) ved å bruke fjorårets regnskap som du nå har gjort ferdig. Da ender du opp med å finne ut hva som er overskudd/underskudd. Det beløpet skal inn i skattemeldingen og er grunnlaget for skatten.

NB! Hvis du bruker næringsspesfikasjon i stedet for Næringsoppgave 2 slipper du å fylle ut alle ligningspapirene i tillegg.

Deretter må du regne ut skatten. AS skatter en viss prosentandel av overskuddet. Skatten må du bokføre i regnskapet:

+ Skatten på konto «8300 Betalbar skatt» (debet). Øker kostnaden til bedriften din.

– Skatten på konto «2500 Betalbar skatt, ikke utlignet» (kredit). Viser at du skylder myndighetene penger.

Etter du har regnet ut skatten, skal du disponere årsresultat, som vil si å føre det som gjenstår av overskuddet etter skatt (eller underskuddet ditt) fra resultat til balanse.

Overskudd  

+ Overskudd på «8960 Overføring til egenkapital» (debet)

– Overskudd på «2050 Annen Egenkapital» (kredit)

Underskudd 

+ Underskudd på «2080 Udekket tap» (debet)

– Underskudd på «8990 Overføring til udekket tap» (kredit)

NB! Hvis du tidligere har ført et udekket tap på konto 2080 og går med overskudd for dette året, må du veie opp tapet før du fører det resterende beløpet på 2050 (underskudd) og eventuelt kan ta utbytte.

Konto 2050 (annen egenkapital) og konto 2080 (udekket tap) skal ikke være i saldobalansen samtidig. Det betyr at du ikke skal bokføre mot konto 2080 før det eventuelt ikke er noen saldo igjen på konto 2050 i balansen.  

Deretter må du passe på å levere alle skjemaene innen fristen.

Når kommer skatteoppgjøret? Skatteoppgjøret, hvor du får vite om du må betale restskatt med renter, kommer som regel i oktober det året du leverer skattemeldingen. Da får du eventuelt frist for å betale restskatt. Hvis du har skattepenger til gode, blir de som regel utbetalt innen tre uker. 

Lage årsregnskap

Mens ligningspapirene brukes for å vise myndighetene hva du skal skatte av, er årsregnskapet offentlig tilgjengelig og viser hvordan det går med firmaet ditt.

Alle AS må lage årsregnskap som en del av årsoppgjør for aksjeselskap.

Det kan brukes til å svare på spørsmål som: Hvordan går det med bedriften? Bør den få ta opp lån? Er den en bra arbeidsgiver? Er dette en bra bedrift å investere i?

Årsregnskapet må leveres innen 31. juli hvert år, og godkjennes av en generalforsamling senest 30. juni.

Bedrifter som skal sende inn årsregnskap må sette det opp etter regnskapsmessige regler, som kan gi litt andre tall enn ligningspapirene.

Årsregnskapet må også inneholde noter, som er en forklaring på de forskjellige postene i regnskapet. Hva som skal være med der står i regnskapsloven kap 7.

Du trenger ikke å få godkjent årsregnskapet av en revisor så lenge

 • du omsetter for mindre enn 6 millioner, og 
 • du har en balansesum på under 23 millioner, og 
 • gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mindre enn 10 årsverk

Viktig forskjell mellom ligningspapirer og årsregnskap

Som nevnt tidligere så bruker ligningspapirene skattemessige regler (skatteloven), mens årsregnskapet bruker regnskapsmessige regler (regnskapsloven). Det er fordi de skattemessige reglene ikke alltid gir et godt bilde av økonomien til en bedrift.

I de aller fleste tilfellene vil de to lovverkene være like, men det finnes unntak, blant annet

 • når det gjelder avskrivning. Du må bruke saldoavskrivning i ligningspapirene, men kan bruke lineær avskrivning i årsregnskapet. I skattemeldingen må du altså avskrive en personbil med 20 prosent hvert år, men hvis du regner med å kun ha bilen i fire år, kan du avskrive med en fjerdedel av kjøpsprisen hvert år i årsregnskapet.
 • hvis du har et varelager, kan du fjerne ukurante varer kun fra årsregnskapet. De kan ikke selges, og fjernes slik at årsregnskapet gir et korrekt bilde av bedriften.

Disse forskjellene oppsummerer du i et skjema som heter «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)», og leverer det sammen med ligningspapirene.

Når du lager ligningspapirer og årsregnskap, vil du noen ganger ende opp med ulike skattebeløp. De forskjellene utjevnes over tid fordi totalbeløpet du skatter av er likt, bare fordelt ulikt over årene.

For eksempel, når du bruker lineær avskrivning i et regnskap og saldoavskrivning i det andre er avskrivningsbeløpene ulike hvert år. Men til slutt vil verdien på eiendelen gå i null på begge.

Skatteforskjellen kalles skatteforpliktelse når du har mer skatt i det regnskapsmessige regnskapet enn i det skattemessige. Altså at du skatter mindre i år på grunn av de skattemessige reglene enn det årsregnskapet tilsier. Den forskjellen må du bokføre.

Skatteforskjellen kalles skattefordel når du har mer skatt i det skattemessige regnskapet enn i det regnskapsmessige. Altså at du skatter mer i år enn det årsregnskapet tilsier. Det er valgfritt å bokføre, og du kan fint gjøre det så lenge du forventer å gå med overskudd i fremtiden. Regnskapet til bedriften din ser da også bedre ut.

Årsregnskap nystiftet selskap?

Hvis selskapet ditt er nystiftet, kan du slå det sammen med årsregnskapet for neste år. Dette gjelder virksomheter som er stiftet 30. juni eller tidligere.

Du trenger ikke å varsle Regnskapsregisteret om at du skal levere et sammenslått årsregnskap. Merk at årsregnskapet maksimalt kan være for 18 måneder.

Finn stiftelsesdatoen til ditt aksjeselskap i Brønnøysundregisteret.

Dersom bedriften din er stiftet før 30. juni må levere, næringsspesfikasjon, skattemelding og årsregnskap.

Trenger du hjelp med årsoppgjøret? Når du bruker Conta sitt regnskapsprogram kan du finne en regnskapsfører som kan hjelpe deg med hele eller deler av regnskapsarbeidet.

Se listen over regnskapsførere.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!