Regnskapsprinsippene: Hvordan følge og tolke regnskapsloven

Hva er regnskapsprinsipper, lurer du kanskje? Regnskapsprinsippene er en del av regnskapsloven sine regler for hvordan du skal føre regnskap. De sørger for at alle i Norge fører regnskap på samme måte.

Post-thumb

Hva er regnskapsprinsipper, lurer du kanskje? Regnskapsprinsippene er en del av regnskapsloven sine regler for hvordan du skal føre regnskap. De sørger for at alle i Norge fører regnskap på samme måte.

regnskapsprinsippene

Når du følger regnskapsprinsippene er du sikker på at du fører regnskapet ditt korrekt etter regnskapsloven. Du kan gjerne kalle de for regnskapsregler! 

Regnskapsførere følger regnskapsprinsippene som står i regnskapsloven hver eneste dag. For næringsdrivende som fører regnskapet sitt selv og ikke bruker regnskapsbegrepene i det daglige, kan disse regnskapsreglene være utydelige og vanskelige å forstå. Vi har derfor droppet lovtekst-språket og prøvd å gjøre reglene så enkle som mulig slik at du kan bruke dem som retningslinjer når du fører regnskapet ditt selv. 

Trenger du et enkelt regnskapsprogram? Med Conta sitt regnskapssystem vil veivisere hjelpe deg i gang med regnskapsføringen fra første steg. Gode kontobeskrivelser, lærerike hjelpeartikler og et intuitivt design gjør det lekende lett å føre regnskap, selv helt uten erfaring. Prøv det helt gratis i 30 dager.

Hvem må følge regnskapsprinsippene?

I utgangspunktet gjelder regnskapsloven for bedrifter som har regnskapsplikt og sender inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Det er likevel sterkt anbefalt at alle som fører regnskap, selv de som kun har bokføringsplikt, følger disse reglene for regnskap for å være sikker på at regnskapet blir riktig. 

Du er faktisk lovpålagt å føre regnskapet korrekt når du har bokføringsplikt også, og da er regnskapsprinsippene en veldig god veileder. Uten regnskapsprinsippene blir det rett og slett vanskelig å føre regnskap på en korrekt måte!

Som du kanskje legger merke til i denne artikkelen, flyter alle regnskapsreglene inn i hverandre, så du trenger ikke å bli forvirret om du synes de er litt like. Det er rett og slett gjort slik at det skal bli vanskelig å finne smutthull i regelverket, og for at det ikke skal være noen tvil i hva som er den riktig måte å føre regnskapet på. 

Hvis du synes det er vanskelig å føre regnskapet selv, kan du få en regnskapsfører til å hjelpe deg. Kontakt en av våre partnere for å finne en regnskapsfører som er godt kjent i systemene til Conta. 

En regnskapsfører kan hjelpe deg med enten hele eller deler av regnskapet, men også lønnskjøring, rapportering og kontroller. Se hva en regnskapsfører kan gjøre for deg.

Dette er regnskapsreglene du bør ha kontroll på når du skal føre ditt eget regnskap:

Hva er transaksjonsprinsippet?

Det første regnskapsprinsippet i regnskapsloven er transaksjonsprinsippet. Denne regelen krever at en verdi skal bokføres i regnskapet på samme dato som en tjeneste er utført eller en vare er levert til kunden. Verdien er prisen du og kunden eller leverandøren har avtalt, og som står på fakturaen. 

Enkelt forklart betyr det at du skal bokføre prisen som står på fakturaen på datoen som står på fakturaen, uavhengig av når fakturaen blir betalt. 

Hvis du derimot har fullført arbeidet eller levert varen i en annen periode (for eksempel en annen måned eller et annet år) enn fakturaen er sendt, må du flytte verdien i regnskapet med en manuell bokføring. Det gjelder, for eksempel, hvis du selger noe 31.12 og fakturerer 1.1. Å flytte verdien kalles å periodisere.  

Når du flytter verdier skal du aldri ta med MVA. Merverdiavgift skal alltid bokføres på fakturadatoen, i dette tilfellet 1.1. 

Husk at utenom noen unntak, er regelen i Norge at du må sende ut en faktura innen en måned etter at du har levert en vare eller utført en tjeneste.

100 000

Hva er opptjeningsprinsippet?

Transaksjonsprinsippet som sier at verdier skal bokføres i regnskapet på datoen varen er levert eller tjenesten er utført, er hovedregelen når du fører regnskap. Opptjeningsprinsippet er veldig likt, og presiserer at inntekt skal bokføres når den er opptjent. Etter regnskapsloven betyr det enkelt forklart at du skal føre inntekten i regnskapet på samme dato som du avtaler med kunden at du skal selge en vare, og på samme dato som jobben er utført når du selger en tjeneste, ikke på den datoen du faktisk får betalt.

Du følger fortsatt transaksjonsprinsippet når du skal bokføre kostnader for varer eller tjenester til bedriften din. 

Hvis du har utført et oppdrag i april og sender ut fakturaen 27.4, bokfører du inntekten på 27.4. Hvis du derimot venter med å sende fakturaen til neste måned, må du periodisere ved hjelp av manuell bokføring for at inntekten skal stå på riktig måned. 

Slik periodiserer du i Conta.   

Hva er sammenstillingsprinsippet?

Sammenstillingsprinsippet bestemmer at en kostnad skal bokføres i samme periode som inntekten den hører til. Dette gjelder, for eksempel, bedrifter som utfører tjenester innen bygg og anlegg. Hvis de kjøper inn materialer i mai og har de liggende på lageret, og så bruker materialene til å bygge en garasje for en kunde i juni, skal både inntekten for jobben og kostnaden for materialene føres i samme måned i regnskapet, altså juni 

Siden du også følger opptjeningsprinsippet her, vet du at inntekten skal bokføres i den måneden jobben er utført eller varen er levert. Kostnaden for materialene er bokført i mai, og må derfor flyttes til juni, samme periode som inntekten.

Når du periodiserer i regnskapet ditt, tar du utgangspunkt i opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet. Når du periodiserer flytter du ting rundt i regnskapet slik at inntekter, kostnader og lignende blir bokført på riktig måned. På den måten sikrer du at alle rapportene dine blir riktig og at du betaler riktig skatt hvert år.

Slik periodiserer du i Conta

Hva er forsiktighetsprinsippet?

Forsiktighetsprinsippet sikrer at du ikke overvurderer hva bedriften din eier eller undervurderer hva bedriften din skylder. Det betyr at du alltid skal vurdere verdien av eiendeler som lavere enn de kanskje er, for at regnskapet ditt skal vise så sikre verdier som mulig. 

Hvis du kjøper noe for mer enn 30 000 kroner, som du forventer å ha i mer enn tre år, må du også huske å avskrive de hvert år ettersom verdien synker.

Slik ordner du avskrivning i Conta

Denne regelen er grunnen til at du skal føre urealisert tap, altså penger du ikke har tapt, men forventer å tape, i regnskapet ditt. På den måten får du et mer realistisk bilde av økonomien til bedriften. 

Hva er sikring?

Regnskapsprinsippet om sikring sier at tap og gevinst skal bokføres i samme periode. Du gjør i praksis det samme som i sammenstillingsprinsippet, men sikring gjelder kun for tap og gevinst, ikke andre inntekter og kostnader. 

Sikring blir veldig sjeldent brukt, og er mest sannsynlig ikke et prinsipp du trenger å tenke på så ofte. En av de få gangene du bruker sikringsregler er hvis du, for eksempel, eier aksjer som er avhengige av hverandre, og den ene stiger i verdi mens den andre synker. Da må du bokføre dem i samme måned for at regnskapet skal bli riktig. 

Hva er konsistensprinsippet?

Konsistensprinsippet sier at du må være konsekvent i måten du fører regnskap på. Det kan være så enkelt som at du alltid fører samme kostnad, telefonregningen din for eksempel, på samme regnskapskonto hver gang. 

Et annet eksempel, er at du må velge enten saldoavskrivning eller lineær avskrivning når du avskriver eiendeler verdt mer enn 30 000 kroner i regnskapet ditt. Det er ikke lov å veksle mellom metodene i samme regnskap. 

Hva er kontantprinsippet?

Kontantprinsippet gjelder for lønn og ikke for regnskapsføring, og sier at lønn og andre ytelser som er betalt til ansatte skal rapporteres i lønnssystemet ditt og i a-meldingen på den dagen pengene betales ut. 

Når du fører regnskap, bokfører du lønnen på perioden de ansatte jobbet. Det betyr at om de ansatte får lønn for mars utbetalt 10. april, skal lønnen rapporteres i lønnssystemet 10. april, men periodiseres slik at den står på mars måned i regnskapet ditt

Det gjelder både lønn og utbetalinger som bonuser, reisegodtgjørelser, utlegg og lignende.

Hva er god regnskapsskikk?

Regnskapsloven sier ofte at du må følge god regnskapsskikk. God regnskapsskikk er et sett med regler basert på regnskapsloven med mer detaljerte forklaringer på hvordan du skal føre regnskap. De kan være kjekke å se til om du har spesifikke ting du lurer på som du ikke finner i regnskapsprinsippene. 

Hold regnskapet oppdatert

Selv veldig små firmaer som ikke har bokføringsplikt bør føre regnskap minst én gang i året i tilfelle bokettersyn. Bokettersyn er en kontroll av regnskapet ditt som er utført av Skatteetaten. Dette gjøres gjerne etter årsskiftet og i løpet av våren.  

Selskaper som har bokføringsplikt, for eksempel de som har med enn 600 bilag i året, må føre regnskap minst fire ganger i året. Det mest vanlige er å gjøre regnskap hver fjerde måned og før hver leveringsfrist og betalingsfrist satt av myndighetene. Se alle regnskapsfrister.

LES OGSÅ:

Vi anbefaler at du oppdaterer regnskapet ditt oftere enn det som er minimum. Skippertak av regnskapsføringen kan gjøre det vanskelig å finne feil i regnskapet og å ta vare på kvitteringene og bilagene du trenger. Det å miste en kvittering kan faktisk koste deg ganske dyrt! Ikke minst får du mye bedre oversikt over økonomien og likviditeten til bedriften din om du fører regnskap ofte. 

Lykke til med regnskapsføringen!

LES OGSÅ: 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!