Hva er goodwill

Goodwill er verdien av en bedrift du ikke kan se i regnskapet eller ikke er lett å sette en konkret verdi på. Godt omdømme, fornøyde kunder, stor kundebase og potensiale er faktorer som kan gi bedriften din goodwill.

Goodwill er verdien av en bedrift du ikke kan se i regnskapet eller ikke er lett å sette en konkret verdi på. Godt omdømme, fornøyde kunder, stor kundebase og potensiale er faktorer som kan gi bedriften din goodwill.

Du kan jobbe deg opp goodwill i en bedrift.

Det utgjør en immateriell eiendel eller verdi (les: uten fysisk substans), og er et begrep som i regnskapsføring brukes om noe abstrakt som påvirker bedriftens fremtidige potensial til å tjene penger. Denne typen eiendel er regulert i Regnskapsloven § 6-2.

Hvordan får du goodwill i et firma?

Det er mange måter å oppnå denne verdiøkningen på. På mange måter kan man beskrive det som handlinger som skaper verdier til bedriften. Dette er handlinger du bør gjøre, fordi det kan øke verdien til bedriften din.

Har du for eksempel fornøyde kunder som snakker varmt om tjenesten eller produktet ditt, kan dette gi deg flere potensielle kunder. Både størrelsen på kundemassen, og hvilke kunder firmaet ditt har, kan påvirke firmaets goodwill. Kunder som snakker positivt om firmaet til andre potensielle kunder har utvilsomt en slik verdi. Fornøyde kunder er en av de beste reklamene for firmaet ditt.

Er firmaet ditt aktiv i med veldedighet, gjør en god figur i media eller kjører en kampanje med stort engasjement på Facebook er dette alle ting som er med på å bidra til høyere verdi. For å oppnå disse faktorene, er det også et bra arbeidsmiljø. Fornøyde kollegaer og ansatte, smitter ofte over til hva slags tillit og omdømme bedriften har.

Har firmaet ditt bra goodwill kan det rett og slett øke verdien til selskapet ditt, høyere enn hva de faktiske tallene i regnskapet sier.

Hvordan måles den?

Goodwill er ikke noe som måles og bokføres kontinuerlig, så det er utfordrende å beregne nøyaktig hvor mye av det et firma sitter på. Verdien kan altså sjelden tallfestes, men goodwill er like fullt en del av firmaets eiendom som blir tatt med i regnskapet når den anskaffes via en tredjepart, f.eks ved kjøp av et firma. Regnskapsmessig føres den som et anleggsmiddel. Det betyr at det er en eiendel som er antatt å utnyttes eller brukes over lengre tid til å genere profitt.

Bygninger eller kontorutstyr er i samme kategori, men en vesentlig forskjell på goodwill og annen eiendom er at den kun blir tatt med i regnskapet når den bytter eier. Når et firma kjøper et annet firma, og kjøpesummen overstiger verdiene av det kjøpte firmaets eiendeler, føres restsummen opp i balanseregnskapet til kjøper-firmaet som goodwill. Dette kan i mange tilfeller utgjøre store verdier.

Hvordan føre goodwill i regnskapet?

Som regel så gjør du ikke det med vanlige kjøp i bedriften din. Men skal du kjøpe opp et annet selskap kan det tenkes du må bokføre goodwill.

Når du kjøper et selskap kan prisen være høyere enn hva som er selskapets bokførte verdi. Differansen her er selskapets goodwill. Denne summen skal vises som «kjøpt goodwill» i balanseregnskapet til deg som kjøper. Goodwill går under anleggsmidler, altså noe som har verdi i selskapet over en lenger periode. Dette føres vanligvis på konto 1080 i regnskapet.

Anleggsmidler synker i verdi over tid, og etter Regnskapsloven § 5-3 skal goodwill, på lik linje med andre anleggsmidler, avskrives etter en «fornuftig avskrivningsplan». Avskrivning vil si at firmaet ikke kostnadsfører hele utgiften ved kjøp av anleggsmidler ettersom de har en forventet lengre varighet enn én enkel regnskapsperiode. I stedet fordeler man kostnaden på flere regnskapsperioder basert på en forventning om hvor lenge den skal vare.

Avskrivningsperioder på mer enn fem år må begrunnes med at verdien sikkert vil vare lenger enn dette, ifølge Regnskapsloven § 7-14. Et eksempel på dette kan være kundekontrakter med avtaletid som overstiger fem år. Det aller vanligste er likevel saldoavskrivninger med 20 % per år.

Prøv Norges smarteste regnskapsprogram! Bokfør hele regnskapet ditt på egenhånd.


Prøv Conta gratis

Når goodwill blir negativ

Goodwill skal beskattes som andre eiendeler når den realiseres i form av salg og kjøp. Gevinst beskattes med 25 prosent (2016), og tap er fradragsberettiget.

«Badwill», eller «negativ goodwill» som det ofte kalles, er det motsatte av goodwill. Når et firma blir kjøpt for under den totale verdien av eiendelene sine, er dette et eksempel på badwill. Gjør du et slikt «røverkjøp», er det gjerne som resultat av den negative goodwill som finnes i firmaet. Da vil selgeren også kunne få skattefradrag for tapet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!