Hva er regnskapsprinsipper

Regnskapsloven sier at årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med fem grunnleggende prinsipper, som kalles regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsipper er derfor noe regnskapspliktige bedrifter skal forholde seg til. 

Regnskapsloven sier at årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med fem grunnleggende prinsipper, som kalles regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsipper er derfor noe regnskapspliktige bedrifter skal forholde seg til. 

De fem regnskapsprinsippene skal sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte etter regnskapsloven. De fem prinsippene er; transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet og sikringsprinsippet. 

Hva er transaksjonsprinsippet?

Transaksjonsprinsippet sier at alle transaksjoner skal bokføres på transaksjonstidspunktet, det vil si når varen eller tjenesten er overlevert til kunde fra selger. Det vil si at hvis en kunde kjøper en sofa i en møbelbutikk skal transaksjonen regnskapsføres når sofaen er solgt og overlevert til kunden, altså på samme dag som du sender ut en faktura eller de betaler i butikk. 

Hva er opptjeningsprinsippet?


Opptjeningsprinsippet sier at alle inntekter skal resultatføres når den er opptjent. Inntekten regnes som opptjent når varen eller tjenesten er levert til kunden. Dette kan for eksempel være hvis en kunde har bestilt en vare på nett, så skal inntekten bokføres når den er levert til kunden.  

Hva er sammenstillingsprinsippet?

Sammenstillingsprinsippet er regnskapsprinsippet sier at alle utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Selger en butikk et produkt skal de bokføre alle utgifter tilknyttet produktet i samme periode som man bokfører inntekten for produktet. 

Hva er forsiktighetsprinsippet?

Forsiktighetsprinsippet sier at urealisert tap skal resultatføres. Eier du noe som får et verdifall skal det resultatføres, selv om det ikke er solgt. 

Hva er sikringsprinsippet?

Sikringsprinsippet sier at gevinst og tap skal resultatføres i samme periode. Sikringsprinsippet er derfor en motvekt til forsiktighetsprinsippet. 

Unntak fra regnskapsprinsipper

Noen små foretak vil kunne ha noen unntak fra regnskapsprinsipper. Små foretak kan fravike sikringsprinsippet, og i noen tilfeller se vekk fra opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet hvis det blir ansett som god regnskapsskikk.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!